Under construction ...

Comments and questions can be mailed to the author

Main Page: Titles of European hereditary rulers


Last updated: July 2, 2017


Sweden and FinlandBibliography.

1. Liljegren, Johan Gustaf. Svenskt Diplomatarium / Diplomatarium Suecanum (Stockholm : 1829-).
2. Urkundenbuch der Stadt Hannover (1860).
3. Suomi: Kirjoituksia isänmaallisista aineista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Helsingissä).
4. Lanckoronska, Carolina; Jensen, Georgius Steen. Res Polonicae ex Archivo Regni Daniae [Elementa Ad Fontium Editiones].
5. Wenck, Friedrich-August-Wilhelm. Codex Juris Gentium Recentissimi (Leipzig : 1781-).
6. Nordalbingische Studien. Neues Archiv der Schleswigholstein-Lauenburgischen Gesellschaft für vaterländische Geschichte (Kiel).
7. Martens, Georg Friedrich von. Recueil des principaux traités d’alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce, de limites, d’échange, etc., conclus par les puissances de l’Europe tant entre elles qu’avec les puissances et États dans d’autres parties du monde, depuis 1761 jusqu’à présent (Gottingue : Jean Chrétien Dieterich, 1791-1801; 7 vols.).
8. Martens, Georg Friedrich von. Supplément au Recueil des principaux traités d’alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce, de limites, d’échange, etc., conclus par les puissances de l’Europe tant entre elles qu’avec les puissances et États dans d’autres parties du monde depuis 1761 jusqu’à présent. Précédé de traités du XVIIIe siècle antérieurs à cette époque et qui ne se trouvent pas dans le Corps universel diplomatique de MM. Du Mont et Rousset et autres recueils généraux de traités (Gottingue : Henri Dieterich, 1802-1808; 4 vols).
9. Rymer, Thomas; Holmes, George. Foedera, conventions, litterae, et cujuscumque generic acta publica inter reges Angliae et alios quosvis imperatores, reges, pontifices, principes, vel communitates. 1101-1654 (London : Tonson, 1727-1729; 2nd ed., 17 vols).
10. Freds-Fördrag Emellan Hans Maj:t Konungen af Swerige och Sweriges Rike Å ena, samt Hans Maj:t Konungen af Dannemark och Danska Riket Å andra sidan, Afhandladt och slutit i Kiel den 14 Januarii, Ratificeradt i Stockholm den 31 i samma månad, och i Köpenhamn den 7 Februarii, 1814 (Stockholm : Kongl. Tryckeriet, 1814).
11. Nielsen, Oluf August. Kjøbenhavns diplomatarium. Samling af dokumenter, breve og andre kilder til oplysning om Kjøbenhavns ældre forhold før 1728 (Kjøbenhavn : I kommission hos G. E. C. Gad, 1872-1887).
12. Knudsen, Hans; Wegener, C. F. Diplomatarium Christierni primi. Samling af Aktstykker, Diplomer og Breve henhørende til Kong Christiern den Førstes Historie (København : J.D. Qvist, 1856).
13. Diplomatarium Norvegicum (Christiania, P.T. Malling, 1847-).
14. Kjellberg, Carl Mauritz. Uppsala stads privilegier jämte dit hörande handlingar 1314-1787 (Uppsala : K. W. Appelberg, 1907) [Svenska Stads-Privilegier; 1].
15. Riedel, Adolph Friedrich. Codex diplomaticus Brandenburgensis : Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten (Berlin : F.H. Morin, 1838-1869).
16. Förenings - Förbund Emellan Hans Maj:t Konungen af Swerige Å ena, samt Hans Maj:t Konungen af det Förenade Riket Stora Britannien och Irland Å andra sidan, Afhandladt och afslutit i Stockholm den 3 Mars 1813, och bekräftadt på Stockholms Slott den 7 April och i London den 23 Mars samma år (Stockholm : Kongl. Tryckeriet, 1813).
17. Hildebrand, Karl. Stockholms stads privilegiebref 1423–1700 (Stockholm : Wahlstrand & Widstrand, 1900-) [Urkunder till Stockholms historia ...].
18. Johansson, Johan. Noraskogs Arkiv. Berghistoriska samlingar och anteckningar (Stockholm : Ivar Haeggströms, 1891-).
19. Lossius, Johannes. Die Urkunden der Grafen de Lagardie in der Universitätsbibliothek zu Dorpat (Dorpat : 1882).
20. Appelgren, Hjalmar. Muinaisjäännöksiä ja Tarinoita Kemin kihlakunnan itäisissä osissa. (Helsingissä : 1881) [Finska Fornminnesföreningens Tidskrift. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja; V].
21. Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland (Haag).
22. Kungl. Maj:ts förordningar om automobiltrafik jämte kungl. automobilklubbens trafikreglemente för stad och landsbygd (Linköping : 1920).
23. Svensk Läraretidning (Stockholm).
24. Svensk författningssamling (Stockholm).
25. Kongl. Maj:ts Förbud Emot The under sidsta ofredstiden til Finland inkomne förbudne warors öfwerförsel til Swerige. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren den 3. Januarii 1744 (Stockholm : Kongl. Tryckeriet, Hos Directeuren Pet. Momma).
26. Schlyter, Carl Johan. Corpus juris sueo-gotorum antiqui. Samling af Sveriges Gamla Lagar (Stockholm : Z. Haeggström, 1827-1852) .
27. Aspelin, Herrik Emanuel. Wasa Stads Historia (Nikolaistad : 1892-).
28. Andersson, Gustaf. Historiska anteckningar af friherre Gudmund Jöran Adlerbeth (Örebro : N.M.Lindh, 1856-).
29. Storfurstendömet Finlands grundlagar jämte organiska författningar (Helsingfors : 1907).
30. Portefeuille, utgifven af Författaren till skildringar ur det inre af Dagens historia (Stockholm : Hjerta, 1837-).
31. The Academy Collection of Swedenborg Documents (Bryn Athyn, Pennsylvania : 1963).
32. Silfverstolpe, Carl. Svenskt diplomatarium från och med år 1401, utgifvet af Riksarkivet (Stockholm : Kongl. boktryckeriet, P.A. Norstedt & söner, 1875-).
33. Wieselgren, Peter. De la Gardiska Archivet eller handlingar ur grefliga De la Gardiska biblioteket på Löberöd (Lund : Lundberg & Lönnegren, 1831-1844; del. 1-20).
34. Meklenburgisches Urkundenbuch (Schwerin : 1863-1936; 24 vols.; Berlin : 1977).
35. Szilágyi, Sándor. Actes et documents pour servir à l’histoire de l’alliance de George Rákóczi, Prince de Transylvanie avec les Francais et les Suedois dans la guerre de 30 ans (Budapest : 1874).
36. Szilágyi, Sándor. Okmánytár II. Rákóczy György diplomacziai összekötetéseihez (Budapest, 1874) [Monumenta Hungariae Historica, Magyar történelmi emlékek; Diplomataria; I osztály; XXIII kötet].
37. Styffe, Carl Gustaf. Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver (Stockholm : 1859-1884).
38. Alin, Oscar. Den svensk-norska unionen : uppsatser och aktstycken (Stockholm : P.A. Norstedt, & Söner 1889).
39. Torsslow, Gustaf Ludvig. Handlingar rörande Kungl. teatern (Stockholm : D.M. Lublin, 1835).
40. Borchardt, Oscar. Sammlung der seit dem Jahre 1871 in Aegypten, Belgien, Dänemark, Grossbritannien und Irland, Guatemala, Honduras, Italien, Schweden-Norwegen, der Schweiz und Ungarn publicierten Wechsel-Gesetze mit Übersetzung und Anmerkungen (Berlin : Decker, 1883).
41. Historisk tidskrift. Utgiven av Svenska Historiska Foreningen (Stockholm).
42. Handlingar rörande Skandinaviens historia (Stockholm).
43. Laursen, L. Danmark-Norges traktater, 1523-1750 : med dertil hørende aktstykker (København : G. E. C. Gad, 1907-1949; 11 vols.) [Traités du Danemark et de la Norvège].
44. Suomi tidskrift i fosterländska ämnen (Helsingfors).
45. Leinberg, Karl Gabriel. Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet (Jyväskylä; Helsingfors : Utg:s Förlag, 1892-1907).
46. Klemming, Gustaf Edvard. Försök till historia om Sveriges boktryckerier (Stockholm : 1871).
47. Danske Tractater. 1751-1800 (Kjøbenhavn : 1882).
48. Sveriges krig åren 1808 och 1809 (Stockholm : Norstedt & söner, 1890--1922).
49. Naumann, Christian. Sveriges grundlagar, deribland nya Riksdagsordningen; de såkallade. Constitutionella Stadgarne, jemte Constitutions-utskottets vid 1809–10 årens riksdag med förslagen till grundlagarne afgifna memorialer, samt Norges grundlov (Stockholm : 1866; 3rd edit.).
50. Reports of Committees of the Senate of the United States for the Second Session of the Forty-Fourth Congress 1876-'77 (Washington : 1877).
51. Konung Gustaf den förstes registratur (Stockholm : 1861-1916) [Handlingar rörande Sveriges historia, Första serien].
52. Thyselius, Pehr Erik; Ekblom, V. Handlingar till Sveriges reformations och kyrkohistoria under konung Gustaf I (Stockholm : 1841-1845).
53. Bergman, Malin. När lagen mötte verkligheten : kvinnors tillträde till akademiska studier och högre statliga tjänster 1870-1930 (Lund : 2001).
54. Sverges Traktater med Främmande Magter Jemte andra dit hörande handlingar (Stockholm : P.A. Norstedt, 1877-).
55. Johansson, Johan. Noraskogs arkiv. Berghistoriska samlingar och anteckningar (Stockholm).
56. Adlersparre, Georg. Handlingar rörande Sveriges äldre, nyare och nyaste historia (1830-)
57. Hildebrand, Emil. Sveriges regeringsformer 1634-1809 samt konungaförsäkringar 1611-1800 (Stockholm : 1891).
58. Sveriges rikes grundlagar och constitionella statuter samt Norges Riges (Upsala : R. Dahlström, 1852).
59. Storfurstendömet Finlands grundlagar, jemte bihang (Helsingfors : G.W. Edlung, 1877).
60. Protocoller hållna hos det hedervärda Bonde ståndet vid Landtdagen i Borgå, år 1809 (Helsingfors : Tidnings- & Tryckeri-aktiebolagets Tryckeri, 1893) [Svenska litteratursällskapet i Finland; XXV].
61. Arwidsson, Adolph Ivar. Handlingar till upplysning af Finlands häfder (Stockholm : Norstedt, 1846-).
62. Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia (Stockholm : Norstedt, 1887-).
63.Zacher, Georg. Die Arbeiter-versicherung im Auslande (Berlin : Verlag der Arbeiter-versorgung, 1900).
64.Suomi tidskrift i fosterländska ämnen (Helsingfors).
65. Leinberg, Karl Gabriel. Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet (Jyväskylä; Helsingfors : Utg:s Förlag, 1892-1907).

Geographical names.

Bavaria -> Bayern (Germany).
Estonia-> Estland.
Goths -> Gothorum; Götes; Gøta.
Kajana (in Finland).
Ingria -> Ingermanland (NW Russia).
Livonia -> Livland (Latvia).
Norway-> Norges / Norgis / Norge; Noruegia / Norwegia.
Pomerania -> Pommern; Pomorze (NW Poland and NE Germany).
Skåne-> Skone; Scania / Sconia; Skaneland; Schonen (S Sweden).
Swedish -> Sueorum / Sweorum; Swea / Swia.
Sweden -> Sveriges; Suecia / Swechia.
Shelon -> Sjelon; Šelon (in Pskov Oblast and Novgorod Oblast, NW Russia).
the Piatina of the Wods -> the Wodskaya Piatina; Wätski Pethin, was an administrative region of the Russian State of Novgorod named after the Finnish-speaking people of the Wods that lived between the City of Novgorod and the Gulf of Finland; "piatina" means one-fifth part in Russian ).
Wends (Slavs) -> Slavorum; Vandalorum; Vendes; Wenden.


Christian (First) names.

Benedict -> Bengt.
Charles -> Carolus; Karl.
Christian -> Kristian.
Christopher -> Christophorus; Kristoffer.
Canute -> Knut.
John -> Johannes; Johan.Sweden

Notes.
1. At the time of their coronations, King Charles IX (in 1607), King Gistav II Adolphus (in 1617) and Queen Christine (in 1650) changed the phrase in their title from "Elected / Designated King and Hereditary Prince of Sweden" to "King of Sweden". Later kings at the time of their coronations changed the phrase in their title from "King and Hereditary Prince of Sweden" to "King of Sweden".
2. In 1751, the Crown of Sweden passed to members of the House of Holstein-Gottorp whose title included "Heir of Norway". In 1814, the phrase was removed when King Charles XIII became King of Norway.
--- the 12th century-1279

King of the Swedish;

@ Samples:

(June 1212) [1: Bandet 1; p.166]
< Eric X Knutsson (+1216), King of Sweden 1208 >
Ericus summj regis gracia rex sweorum

(1219) [1: Band 1; p.206]
< John I Sverkersson (+1222), King of Sweden 1216 >
Johannes dei gracia rex Sweuorum

(1231) [1: Bandet 1; p.259]
< Canute II "Långe", King of Sweden [1229-1234] >
K. dei gracia rex sweorum

(Dec 1248) [1: Bandet 1; p.336]
< Eric XI (+1250), King of Sweden [1222-1229; 1234-1250] >
Wij Erich med gudz nade Swerigis koning oc
Birghe aff samme naade Hertog in Swerige

(Sep 1270) [1: Bandet 1; p.454]
< Woldemar I (+1302), King of Sweden [1250-1275/1278] >
Nos waldemarus Dei gracia rex sweorum

(Dec 1275) [1: Bandet 1; p.503]
< Magnus "Ladulås" (+1290), King of Sweden 1275 >
Magnus Dej gracia Rex sweorum

(July 1278) [1: Bandet 1; p.530]
Magnus dei gracia rex sveorum.
Waldemarus eadem dei gracia quondam rex sveorum

(May 1279) [1: Bandet 1; p.546]
Magnus Dei gracia Rex sweorum


--- 1279-1319

King of the Swedish, the Goths;

@ Added:

- [ca.1279] the Goths
In 1275 King Woldemar I was deposed by his brother Magnus "Ladulås". In 1277 Woldemar, with Danish support, forced King Magnus to grant him extensive lands in Gothland (Götaland). In 1278 Woldemar was forced to give back the lands granted to him.

@ Samples:

(June 1279) [1: Bandet 1; p.549]
< Magnus "Ladulås" (+1290), King of Sweden 1275 >
Magnus dei gracia sweuorum gotorumque rex

(Dec 1290) [1: Bandet 2, p.99]
Magnus Dei Gracia Sweorum Gothorumque Rex

(Oct 1296) [1: Bandet 2, p.223]
< Birger (+1321), King of Sweden [1290-1319] >
Birgerus dei gracia sweorum Gothorumque Rex

(Mar 1308) [1: Bandet 2, p.523]
Birgerus Dei gratia Sueorum Gothorumque Rex

(Feb 1318) [1: Bandet 3, p.348]
Birgerus Dei gracia Sweorum Gothorumque Rex


--- 1319-1335 ( Magnus "Smek" )

King of Sweden, Norway;

@ Added:

- [1319] Norway
Magnus "Smek", became King of Sweden and of Norway (1319).

@ Samples:

(Jan 1320) [1: Bandet 3, p.449]
< Magnus "Smek" (+1374), King of Sweden [1319-1363]; of Norway [1319-1374] >
Magnus dei gracia rex swecie et norwegie

(Mar 1323) [1: Bandet 3, p.586]
Magnus dei gracia rex swechie et norwegie

(Aug 1327) [1: Bandet 4, p.19]
Magnus dei gracia rex suecie et norwegie

(May 1335) [1: Bandet 4, p.440]
Magnus dei gracia rex svechie et norwegie


--- 1335-1364 ( Magnus "Smek" )

King of Sweden, Norway, Skåne;

@ Added:

- Skåne
King Magnus "Smek" of Sweden redeemed the pawn for Skåne, a Danish province.

@ Samples:

(July 1335) [1: Bandet 4, p.450]
< Magnus III "Smek" (+1374), King of Sweden [1319-1364]; of Norway [1319-1374] >
Magnus dei gracia regnorum svechie et norwegie terreque scanie rex

(Mar 1340) [1: Bandet 4, p.700]
Wij Magnus medh Gudz Nåde, Swerigis Norigis och Skåningz Konung

(Dec 1344) [1: Bandet 5, p.390]
Nos magnus dei gracia rex swecie norwegie et skanie

(Oct 1352) [1: Bandet 6, p.384]
Vi Magnus, medh Gudz nadum Suerikis, Norighis oc Scana konunger

(June 1357) [1: Bandet 7; part 2; p.203]
Magnus Dej gracia rex Swecie Norwegie et Scanie

(Jan 1364) [1: Bandet 8, p.438]
Magnus Dei gracia rex Suecie Noruegie et Scanie


>>> --- 1356-1359 ( Eric XII )

Notes:
Eric (+1359), became co-ruler of his father Magnus III "Smek" in Sweden (1356).

King of Sweden, the Goths;
Lord of Skåne;

@ Samples:

(Oct 1356) [1: Bandet 7; part 1; p.102]
< Eric XII (+1359), King of Sweden 1344 / 1356 >
Wij Eriker medh Gudz nådhom Swia och Götha konunger, och
herra öfuir Skånes landh

(May 1358) [1: Bandet 7, part 3; p.42]
vj Eriker med Guz nad Swia konunger sweæ ok gøtæ ok
Skane landzherræ

(May 1358) [1: Bandet 7, part 3; p.56]
Wy Erich medh Gudz nådhe Swea Gothanes och Skanes konungher

(Mar 1359) [1: Bandet 7; part 4; p.165-166]
Nos Ericus Dei gracia Sueorum Gothorumque rex ac
dominus Scanie


>>> --- 1362-1364 ( Haakon [ as VI in Norway ] )

Notes:
1. Haakon VI, King of Norway, became co-ruler of his father King Magnus III "Smek" in Sweden (1362).


King of Sweden, Norway;

@ Samples:

(Feb 1362) [1: Bandet 8, p.162]
< Hakon (+1380). King of Sweden [1362-1364], of Norway >
Haquinus dej gracia rex Swecie et Norwegie

(Apr 1363) [1: Bandet 8, p.315]
Nos Haquinus Dei gracia rex Swecie et Norwegie

(Feb 1364) [1: Bandet 8, p.446]
Wi Hakon mædh gudz Nadhom Swerighis Oc Norighis konunger

--- 1363-1368 ( Albert of Mecklenburg )

King of Sweden, the Goths;

@ Samples:

(Feb 1364) [1: Bandet 8, p.446]
< Albert (+1412), King of Sweden [1363-1389]; Duke of Mecklenburg >
nos Albertus Dei gracia Sweorum Gothorumque rex

(Feb 1365) [1: Bandet 8, p.628]
Wi Albrikt medh Gudz nadh Swea ok Göta konunger

(Mar 1368) [1: Bandet 9; part 1; p.370]
wi Albrect met gudz naadh Sweya ok gøta konunger

(May 1368) [1: Bandet 9; part 1; p.389-390]
nos Albertus dej gracia Sweorum gothorumque rex


--- 1368-1372 ( Albert of Mecklenburg )

King of Sweden, the Goths;
Lord of Skåne;

@ Added:

- [1368] Skåne

@ Samples:

(July 1368) [1: Bandet 9; part 2; p.434-435]
< Albert (+1412), King of Sweden [1363-1389]; Duke of Mecklenburg >
Albertus Dei gracia Sueuorum Gotorumque rex ac
dominus terre Skanie

(July 1368) [2: p.471]
Wy Albert, van Ghodes gnaden der Sweden unde der Ghoten koninch unde
here des landes tho Schone

(June 1369) [1: Bandet 9; part 2; p.534]
Vij Albregh medh Gudz nade Swerigis Gøthe koningr och
herre øffwer Skone

(Jan 1370) [1: Bandet 9; part 3; p.651-652]
wi Albricht medh Gudz nadh Swea oc Gøta konungir ok
Skanø landzherra

(Mar 1372) [1: Bandet 10; p.137]
Wj albrict medh gudz nadh Swea ok gota konungher ok
scane landzherra


--- 1372-1379 ( Albert of Mecklenburg )

King of Sweden, the Goths;

@ Removed:

- Skåne

@ Samples:

(Jan 1373) [1: Bandet 10; p.184]
< Albert (+1412), King of Sweden [1363-1389]; Duke of Mecklenburg >
Albertus Dei gracia Sweorum Gothorumque rex

(Apr 1373) [1: Bandet 10; p.200]
Wi Albricht medh gudz nadh Swerighess och gøtha konungher

(July 1375) [1: ; Doc.# 8812]
Wij Albrict medh Gudz naade swea oc gøta konunger

(Jan 1377) [34: Band XIX; p.169; Doc.# 10968]
Wy Albrecht, van godes genaden der Sweden vnd der Gothen konyng


--- 1379-1389 ( Albert of Mecklenburg )

King of Sweden, the Goths;
Duke of Mecklenburg;
Count of Schwerin;
Lord of Rostock, Stargard;

@ Added:

- [1379] Mecklenburg, Schwerin, Rostock, Stargard
Note. In 1379, Duke Albert II of Mecklenburg, who was King Albert's father, died.

@ Samples:

(Nov 1379) [34: Band XIX; p.449-450; Doc.# 11229]
< Albert (+1412), King of Sweden [1363-1389]; Duke of Mecklenburg-Schwerin, with his brothers Henry and Magnus >
Nos Albertus dei gracia Sweorum Gottorumque rex,
dux Magnopolensis,
comes Zwerinensis,
Stargardie et Rozstok terrarum dominus, et
nos Hinricus et Magnus, fratres, eadem gracia duces Magnopolenses,
comites Zwerinenses,
Stargardie et Rozstok terrarum domini

(June 1386) [37: delen I; p.186; Doc.# 79]
Vy Albrict mædh gudz nadh Sweia oc Göta konunger
hærtogh i Mækilborgh
grewe i Zwerin, ower
Stargard, oc Rozstok herra

(June 1387) [37: delen I; p.197; Doc.# 84]
Wi Albrict mædhir gudhz nadh Sweia oc Göta konungir
hertughe i Mækelborgh
greue i Swerin ouer
Stargard oc Rozstok herra--- 1389-1397 ( Interregnum: the rule of Margaret of Denmark )


--- 1397-1439 ( Eric XIII of Pomerania )

-- the 1st form

King of the Kingdoms of Denmark, Sweden, Norway, the Wends, the Goths;
Duke of Pomerania;

@ Added:

- [1397] Denmark, Norway, the Wends, Pomerania
Eric of Pomerania was proclaimed hereditary King of Norway in 1389 and was elected King of Denmark and Sweden in 1396. His coronation took place in 1397.
Note. In 1395, King Eric succeeded his father Wartislas in the Duchy of Pomerania-Stolp.

@ Samples:

(Oct 1401) [32: delen 1; p.79; Doc.# 114]
< Eric XIII (+1459), King of Sweden [1396-1439], of Denmark, of Norway; Duke of Pomerania-Stolp 1395 >
Ericus, Dei gracia regnorum Dacie, Swecie, Noruegie, Sclauorum Gothorumque rex, et
dux Pomarensis

(Dec 1406) [32: delen 1; p.600; Doc.# 788]
Ericus, Dei gracia regnorum Dacie, Swecie, Norwegie, Sclauorum gothorumque rex et
dux Pomeranie

(Apr 1414) [32: delen 2; p.800; Doc.# 1937]
Ericus, Dei gracia regnorum Dacie, Swecie, Norwegie, Sclauorum, Gothorumque rex et
dux Pomeranensis

(July 1419) [32: delen 3; p.485; Doc.# 2668]
Ericus, Dei gracia regnorum Dacie, Suecie, Noruegie, Slauorum gotorumque rex et
dux Pomeranensis-- the 2nd form

King of Denmark, Sweden, Norway, the Wends, the Goths;
Duke of Pomerania;

@ Samples:

(Feb 1403) [32: delen 1; p.264; Doc.# 349]
< Eric XIII (+1459), King of Sweden [1396-1439], of Denmark, of Norway; Duke of Pomerania-Stolp 1395 >
Wi Erik meth Gudz nadh Swerigis, Danmarks, Norigis, Wændes oc Gothes konung oc
hertugh i Pomereyn, ok
wi Margareta meth same nadh Valdemars Dane konungx dotter

(Nov 1404) [32: delen 1; p.381; Doc.# 503]
Wi Erik, meth Gudz nadh Swerigis, Danmarks, Norghes, Wændes oc Gøtes konung oc
hertogh i Pomeranien, ok
wi Margareta, meth sama nadh Waldemars Danæ konungx dotter

(Oct 1408) [32: delen 2; p.66; Doc.# 1009]
Wy Eric, meth Gutz nathæ Danmarkx, Swerikes, Norghes, Wændes oc Godas konung oc
hertich i Pomeren, ok
wy Margreta, meth samæ nath Waldemars Danæ konungx dotter

(Feb 1416) [32: delen 3; p.110; Doc.# 2186]
Wy Erik meth Guds nadhe Danmarks, Swerighes, Norghes, Wændes oc Gothes konung oc
hertoghe i Pomeren

(Mar 1420) [32: delen 3; p.547; Doc.# 2744]
Wi Erik meth Gudz nade Danmarks, Sverikis, Norgis, Vendis ok Gotis konningh ok
hertugh i Pomerin


--- 1439-1441 ( Interregnum )

@ Removed:

- [1439] Pomerania
King Eric XIII was deposed in Sweden (1439).
Note. King Eric XIII was also deposed in Denmark in 1438, and in Norway in 1442.


--- 1441-1448 ( Christopher of Bavaria [ as III in Denmark ] )

King of Sweden, Denmark, Norway, the Wends, the Goths;
Count-Palatine of the Rhine;
Duke in Bavaria;

@ Added:

- [1441] the Rhine, Bavaria
Christopher of Bavaria, son of John (+1443), Count-Palatine of Neuburg, was elected King of Sweden (1441).
Note. Christopher was also accepted as King of Denmark in 1440 and in Norway in 1442.

@ Samples:

(Oct 1441) [61: delen I; p.13-14; Doc.# 13]
< Christopher of Bavaria (+1448), King of Sweden 1441, of Denmark 1440, of Norway 1442 >
Wi Cristoffer masdh Gudz Nadh, Swerigis, Danmarks, Norghis, Wendes oc Gotha Konunger,
Palaz Greffue oppa Riin oc
Hertwgh i Bæiaren

(Jan 1442) [14: p.11; Doc.# 11]
Wy Cristoffer meth Gudhs nadhe Swerikis, Danmarcs, Norgis, Wendis och Gøta koning,
palantzgreue paa Rin och
hertigh i Beyern

(Jan 1444) [61: delen I; p.21; Doc.# 16]
Wij Christoffer medh Gudz Nadhe Sweriges, Dannmarks, Norgis, Wendis och Göthis Konungh,
Palantz Greffwe pa Riin och
Hertigh i Beyeren

(Feb 1444) [14: p.12; Doc.# 13]
Vy Cristoffer meth Guds nadh Swerigis, Danmarcs, Norgis, Wendis oc Gotes konung,
palantzgreue paa Rin oc
hertig i Beyern


--- 1448-1449 ( Charles VIII Knutsson Bonde )

King of Sweden, the Goths;

@ Removed:

- [1448] Denmark, Norway, the Rhine, Bavaria
King Christopher died leaving no heir, and Charles Knutsson Bonde was elected King of Sweden (1448).
Note. In 1449-1450, Charles Knutsson Bonde was King of Norway.

@ Samples:

(Aug 1449) [12: p.15; Doc.# 10]
< Charles VIII Knutsson Bonde (+1470), King of Sweden [1448-1457; 1464-1465; 1467-1470], of Norway [1449-1450] >
Wy Karl, mäd guds nad Swerges ok Gotes &c. konung


--- 1449-1457, 1464-1465, 1467-1470 ( Charles VIII Knutsson Bonde )

King of Sweden, Norway, the Goths;

@ Removed:

- [1449] Norway
Charles Knutsson Bonde was elected King of Norway (1449).

@ Samples:

(June 1450) [13: vol.3; p.588; Doc.# 810]
Wy Karl meth gudz nadh Swergis Norges ok Gota konungh

(Jan 1453) [12: p.46; Doc.# 39]
Wy Karl, meth guds naad Sueriges Noriges oc Gøta konung

(Apr 1468) [12: p.193; Doc.# 140]
Wy Karl med gudz nad Swerigis Norigis oc Gothe konungh

(Mar 1469) [14: p.14-15; Doc.# 16]
Wii Karl mz Gudz nad Swerges, Norges oc Gothe konung


--- 1457-1460 ( Christian I of Oldenburg )

@ Added:

- [1457] Denmark, Oldenburg, Delmenhorst
Christian I of Oldenburg, King of Denmark, was recognized as King in Sweden (1457).

@ Samples:

(July 1457) [54: delen III (1895); p.263; Doc.# 496]
< Christian I (+1481), King of Denmark 1448, of Norway 1450, of Sweden 1457; Duke of Schleswig 1460; Count (1474 Duke) of Holstein 1460 >
Wy Cristiern meth Gutz nathe Swerighis, Danmarcks, Norghis, Wendes oc Gotes koning,
greue i Oldenborgh oc Delmenhorst

(Oct 1457) [61: delen I; p.35; Doc.# 26]
Wij Christiern meth Gutz nadh, Swerikes, Danmarcks, Norges, Wendes oc Gotes Konung,
Greue i Oldenborgh oc Delmenhorst

(May 1458) [54: delen III (1895); p.647]
Wy Cristiern meth Gutz nadh Swerikes, Danmarcks, Norghis, Wendes oc Gotes konung,
greue i Oldenborgh oc Delmenhorst


--- 1460-1464, 1465-1467 ( Christian I of Oldenburg )

King of Sweden, Denmark, Norway, the Wends, the Goths;
Duke of Schleswig;
Count of Holstein, Stormarn, Oldenburg, Delmenhorst;

@ Added:

- [1460] Schleswig, Holstein, Stormarn
King Christian I inherited the Duchy of Schleswig and the Countries of Holstein and Stormarn after his maternal uncle, Adolphus VIII, (1460).

@ Samples:

(Aug 1463) [12: p.151; Doc.# 115]
< Christian I (+1481), King of Denmark 1448, of Norway 1450, of Sweden 1457; Duke of Schleswig 1460; Count (1474 Duke) of Holstein 1460 >
Cristiernus dei gracia Dacie, Suecie, Noruegie, Slauorum, Gotorumque rex,
dux Slesuicensis,
comes Holzacie, Stormarie, Oldenborg et Delmenhorst


--- 1470-1497 ( Interregnum )

@ Samples [Regents]:

(Oct 1474) [37: delen IV; p.36; Doc.# 25]
< Sten Sture "the Elder", Regent of Sweden [1470–1497, 1501–1503]>
Jac Sten Stwre riddare Swerigis forstandare

(Nov 1483) [37: delen IV; p.100; Doc.# 67]
Jak Sten Sture i Gripsholm Riddere Sweriges rikes forstændere

(Aug 1487) [37: delen IV; p.121; Doc.# 81]
Jach Sten Sture i Gripsholm Riddere, Swerigis rigis forstandare

(June 1494) [37: delen IV; p.175; Doc.# 116]
Jach Sten Sture i Gripsholm riddere Sweriges riches forstandere

(May 1497) [14: p.20; Doc.# 20]
Jach Sten Sture riddere Sweriges righes forstandere


--- 1497-1501 ( John II of Oldenburg )

King of Sweden, Denmark, Norway, the Wends, the Goths;
Duke of Schleswig;
Duke of Holstein, Stormarn, Dithmarschen;
Count of Oldenburg, Delmenhorst;

@ Samples:

(Nov 1497) [14: p.19; Doc.# 19]
< John of Oldenburg (+1513), King of Denmark 1481, of Norway 1483, of Sweden (John II) [1497-1501]; Duke of Schleswig & Holstein 1481 >
Wii Hans met Gudz nadae Sueriges, Danmarckes, Noriges, Vendes oñ Gottes koningh,
hertug i Slesuig, Holsten, Stormarn oc i Dytmersken,
greffuae vdi Oldenborg oc Delmenhorsth

(Dec 1497) [37: delen IV; p.236; Doc.# 158]
Johannes Dei gracia Suecie Dacie Noruegie Slauorum Gottorumque Rex
Dux Slesuicænsis ac
Holsacie Stormarie et Dytmerscie Dux
Comes in Oldenborgh et Delmenhorsth

(Jan 1499) [14: p.21; Doc.# 21]
Wii Hanss met Gudz nade Sueriges, Danmarkes, Norges, Vendes oñ Gotes konningh,
hertug i Slesuigh oc
i Holsten, Stormarn oc Ditmersken hertug,
greffue vdi Oldenborg oc Delmenhorst


--- 1501-1520 ( Interregnum )

@ Samples [Regents]:

(June 1502) [37: delen IV; p.324; Doc.# 219]
< Sten Sture "the Elder" , Regent of Sweden in 1470–1497, 1501–1503 >
Jach Sten Stwre riiddere, Sweriges richis forstandere

(Feb 1514) [14: p.24; Doc.# 25]
< Sten Sture "the Younger" (+1520), Lord of Ekesiö; Regent of Sweden in 1512–1520 >
Jach Sten Stwre i Ekesiö, riidder, Sweriges riches forstandhere


--- 1520-1520 ( Christian II of Oldenburg )

King of Denmark, Norway, the Wends, the Goths;
(Elected) King of Sweden;
Duke of Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen;
Count of Oldenburg, Delmenhorst;

@ Samples:

(May 1520) [54: delen III (1895); p.609; Doc.# 592]
< Christian II (+1559), King of Denmark & Norway [1513–1523], of Sweden [1520–1521] >
Wii Christiern met Gudz nade Danmarks, Norges, Wendes och Gottes koning,
wduald koning til Suerige,
hertug i Slesuig, Holsten, Stormaren och Ditmersken,
grefue i Oldenborg och Delmenhorst

(Sep 1520) [54: delen III (1895); p.618; Doc.# 593 c]
Wii Christiern met Gudz nade Danmarkz, Norgis, Vendis och Gottis koningh,
vduald koningh til Suerige,
herthog i Slesuig, Holsten, Stormarn och Ditmersken,
grefue i Oldenborg och Delmenhorst


--- 1520-1521 ( Christian II of Oldenburg )

King of Sweden, Denmark, Norway, the Wends, the Goths;
Duke of Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen;
Count of Oldenburg, Delmenhorst;

@ Samples:

(Jan 1521) [54: delen IV (1888); p.1; Doc.# 1]
Wii Cristiern medh Gudz nadhe Swerigis, Danmarkis, Norgis, Vendis och Gottis koningh,
härthugh i Sleswiich och Stormaren, i Detmerskhen,
greffwe i Oldhenborgh och Delmenhorsth


--- 1521-1523 ( Interregnum )

@ Samples [Regents]:

(July 1521) [51: vol.I (1861); p.2]
< Gustav Vasa of Rydboholm (+1560), King of Sweden 1523 (Gustav I) >
Jach Göstaff Erichson i Ribboholm vtuald Höffuidzman offuer Daler, Helsingeland, Gestringeland, Östergötland och Vpland

(Aug 1521) [51: vol.I (1861); p.5]
Jach Göstaff Eriichson paa Ribbeholm wtwald höffuitzman tiil Swerighe

(Apr 1522) [51: vol.I (1861); p.38]
Jagh Göstaff Ericson i Rijdboholm Suerigis Rigis förståndere

(Feb 1523) [51: vol.I (1861); p.42]
Jack Göstaff Erickson j Rydboholm Suerigis Riikis Gubernator och Höuitzmann


--- 1523-1528 ( Gustav I )

(Elected) King of Sweden, the Goths;

@ Samples:

(June 1523) [54: delen IV (1888); p.63; Doc.# 12b]
< Gustav I (+1560), King of Sweden 1523 >
Wii Göstaff medth Gudz naadth wtwaldth Swerigis ok Götes konungh etc.

(July 1523) [51: vol.I (1861); p.114]
Nos Gostauus dej gratia Swecorum Gotorumque electus rex etc.

(Apr 1524) [51: vol.I (1861); p.213]
Wij Gödzstaff medh gudz nåde vthualdtt Sweriges och Götis konungh etc.

(Nov 1527) [51: vol.IV (1868); p.375]
Wij Götzstaff medh gudtz nådhe Swärijgis och götthes etc. vdthualdt konungh


--- 1528-1538 ( Gustav I )

Notes. In 1528, the royal title was changed after the coronation of King Gustav I.

King of Sweden, the Goths;

@ Samples:

(Aug 1528) [54: delen IV (1888); p.124; Doc.# 20]
< Gustav I (+1560), King of Sweden 1523 >
Wii Göstuff medh Gudz nadhe Suerigis och Götes etc. konung

(May 1532) [43: Bind I; p.124; Doc.# 26 B]
Vii Gustaff, met Gudz näde Sverigis och Götis etc. konung

(Jan 1538) [51: vol.XII (1890); p.6]
Wij Göstaff medt Gudz näde Swerigis och Göttes etc. Konnungh


--- 1538-1581

King of Sweden, the Goths, the Wends;

@ Added:

- [1538] the Wends

@ Samples:

(May 1538) [44: årgången 19 (1859); p.91; Doc.# I] [51: vol.XII (1890); p.47]
< Gustav I (+1560), King of Sweden 1523 >
Wij Gustaf medh Gudz Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes etc. Konung

(Apr 1555) [52: bandet II; haftet II; p.385]
Wij Gustaff medh gudz nåde Swerigis gotis och wendis etc. konung

(May 1561) [45: samlingen III; p.13; Doc.# 25]
< Eric XIV (+1577), King of Sweden [1560-1568] >
Wij Erich then fiorttonde Medh Gudz Nådz Sweriges, Götis och Wendes &c. Konungh

(Jan 1577) [42: delen 17 / 7 (Nya) (1832); p.232]
< John III (+1592), King of Sweden 1568 >
Wij Johan then Tridie medh Gudz nåde, Sweriges Göthes och Wendes etc. Konung

(July 1581) [19: p.53; Doc.# 43]
Wy Jahan thenn Tridie medh Gudz nåde Swerigis, Göthes och Wendes Konungh

@ Samples [Auxiliary]:

(Mar 1557) [45: samlingen III; p.6; Doc.# 9]
< John III (+1592), Duke of Finland; King of Sweden 1568 >
Wij Johan medh Gudz Nade, Sweriges Gothes och Wendes &c. arffurste och
Hertigh till Finland

(Nov 1561) [4: pars III; p.203; Doc. # 99]
< Magnus (+1595), Duke of Östergotland; son of King Gustav I of Sweden >
Magnus, Dei gratia Regni Suetiae Haeres, etc.,
Dux Ostrogothiae

(Jan 1563) [45: samlingen III; p.15; Doc.# 28]
< John III (+1592), Duke of Finland; King of Sweden 1568 >
Wij Johann mz Gudz Nådhe Swerigess Rijkis arffurste och
hertigh till Finlandh &c.

(1568) [33: delen IV; p.117]
Vij Johan med Gudz nåde, Sverigis Rijkis Arffurste och
Hertig till Finnland

(Mar 1575) [54: delen V; hälft I (1903); p.11]
< Charles IX (+1611), Duke of Sudermanland, Närke, Varmeland; Regent of Sweden 1599; King of Sweden 1604 >
Wir Carolus von Gottes gnaden der reiche Schweden Gotten vnd Wenden erbfürst,
hertzog zu Südermanlandt, Nericken vnd Wermlandt


--- 1581-1583 ( John III )

King of Sweden, the Goths, the Wends;
Grand Prince of Finland;
Duke of Karelia, the Piatina of Shelon, Ingria, Russia, the Estonians, Livonia;

@ Added:

- Finland
Note. In 1581, Finland was declared Grand Principality.

- Karelia, the Piatina of Shelon, Ingria, Russia, the Estonians, Livonia

@ Samples:

(Jan 1582) [62: serien I; delen II; I (1899); p.624; Doc.# 484]
Vi Jahan then tridie medh Gudz nådhe Sverigis, Göthes och Vändes konung,
storfurste till Finland,
Carelen, Ingermanland och Solonski Petin i Rydzland och öfver the Ester i Lifland hertigh

(July 1582) [17: häftet 1 (1900); p.100; Doc.# 48]
Jahan thenn tridie medh Gudz nådhe Sveriges, Göthes îñh Vendes konungh,
storfurste till Findlandh,
Carelen, Ingermanlandh och Solonschy Pethyn i Rydzlandh och öfver de Ester i Liflandh hertigh etc.

(July 1583) [20: p.260]
Wij Johan then Tridie medh Gudz Nådhe Suerigis, Götltes och Wendes etc. konung,
Storfurste till Findland,
Carelen, Ingermanland och Solonski petin udj Rijdzland och öffwer the Esther i Lijffland Hertig etc.

(Oct 1583) [14: p.48; Doc.# 44]
Wii Jahan then tridie medh Gudz nade Sweriges, Göthes och Wendes etc. konungh,
storfurste till Findlandh,
Carelen, Ingermanlandh och Sölonschii Pethynn i Rydzlandh och öfuer the Ester i Liiflandh etc. hertigh


--- 1583-1592 ( John III )

King of Sweden, the Goths, the Wends;
Grand Prince of Finland;
Duke of Karelia, the Piatina of the Wods, Ingria, Russia, the Estonians, Livonia;

@ Replaced:

- the Piatina of Shelon with the Piatina of the Wods
Notes. The Truce of Plussa between Russia and Sweden, which was signed on 10 August 1583, ended the Livonian War.

@ Samples:

(July 1584) [19: p.71; Doc.# 60]
< John III (+1592), Duke of Finland; King of Sweden 1568 >
Wy Jahan then Tridie med Gudz näde Swerigis, Göthes och Wendes konungh,
storfurste till Findlandh,
Carelen, Wätzski Petin och Ingermanlandh i Rydzlandh och öfwer the Eester i Liffland hertig

(Nov 1586) [42: delen 18 (1833); p.350]
Wij Jahan then Tridie medh Gudz nåde Sverigis, Göthes och Wendes Konung,
Storfurste till Finland,
Carelen, Wåtzski Petijn och Ingermanland i Rysland, och öffuer the Eester i Liffland Hertigh

(July 1589) [18: bandet 1; häft.1-3 (1889-1891); p.377]
Wij Johan then Tridie medh Guds nåde Sveriges, Göthes och Wendes Konung,
Storfurste till Finland,
Carelenn, Wätzskipethin och Ingermanland i Rysland och öfwer the Eester i Lifland Hertig

(Sep 1591) [42: delen 14 / 4 (Nya) (1828); p.211]
Wij Johan then Tridie medh Gudz nåde Sweriges, Götes och Wendes Konung,
Storfurste till Finland,
Carelen, Wåtzskipetin, och Ingermanland udi Ryssland, och öfuer the Ester i Lijfland Hertig


--- 1592-1599 ( Sigismund )

King of Sweden, the Goths, the Wends;
Grand Prince of Finland;
Duke of Karelia, the Piatina of the Wods, Ingria, Russia, the Estonians, Livonia;
King of Poland;
Grand Duke of Lithuania;
Lord of Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Kiev, Wolyn, Livonia;

@ Added:

- [1592] Poland, Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Kiev, Wolyn, Livonia
Sigismund III, King of Poland, inherited the Crown of Sweden after his father John III (1592).

@ Samples:

(Feb 1594) [33: delen IV; p.77]
< Sigismund (+1632), King of Poland (Sigismund III) 1587, of Sweden [1592-1599] >
Vij Sigismundus medh Gudz nåde, Sveriges, Giöthes och Wendes &c. Konung,
Storfurste till Finland,
Carelen, Wåtzsche-Petin och Ingermanland i Ryssland och öfr the Ester i Lifland Hertig så och
Konung till Påhlen,
Storförste till Littowen,
Ryssen, Pryssen, Maswren, Samogitien, Kiouien, Wohlhinien och Lifland Herre

(July 1594) [42: delen 14 / 4 (Nya) (1828); p.214]
Wii Sigismundus med Gudz nåde Swerigis Götis och Wendis Konung,
Storfurste till Finland,
Carelen Wåtzschepetin och Ingermanland i Ryssland och öfuer the Eester ulhi Lifland Hertig så och
Konung till Pålen,
Sturfurste till Littowen,
Ryssen, Pryssen, Masuren, Samogitien Kiowien Wollinien och Lifland Herre

(Jan 1597) [4: pars II; p.14; Doc. # 14]
Wij Sigismundus medh Gudz nåde Sweriges, Gothes och Wendes konnungh,
storfurste till Finnland,
Carelenn, Wåtschipethin och Inngermanneland udi Rydzlannd och öfuer the Ester i Lifflanndt hertigh så och
konnung till Pålannd,
storfurste till Littouen
Rydzenn, Prydzenn, Masurenn, Samogitienn, Kiouienn, Wolinien och Liflandt herre

@ Samples [Regents]:

(Dec 1592) [33: delen IV; p.83]
< Charles IX (+1611), Duke of Sudermanland, Närke, Varmeland; Regent of Sweden; King of Sweden 1604 >
Karll med Guds nåde Sveriges Rijkes arffurste,
Hertig till Sudermanneland, Nerike och Wermeland

(Oct 1595) [45: samlingen III; p.128; Doc.# 162]
Wij Carl medh Gudz Nådhe Swerigis Rijkes Arffurste och Förestandare,
Hertigh till Sudermaaneland, Näriche oca Wermelandh

(Mar 1597) [14: p.55; Doc.# 50]
Wii Karl medh Gudz nåde Swerigis riikis arffurste och föreståndere,
hertig till Sudermannelanndh, Näriche och Wermelanndh

(July 1597) [9: vol.16; p.321]
Carolus, Dei gratiâ, Regnorum Sueciæ, Gothiæ, Vandaliæque Hæreditarius Princeps & Gubernator,
Sydromanniæ, Nericiæ & Wermelandiæ &c. Dux


--- 1599-1604 ( Interregnum )

@ Removed:

- [1599] Poland, Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Kiev, Wolyn, Livonia
Sigismund, King of Sweden and Poland, was dethroned in Sweden by his uncle Charles, Duke of Sudermanland, Närke, Varmeland, who became the country's Regent (1599).

@ Samples [Regents]:

(Mar 1600) [44: årgången 19 (1859); p.95; Doc.# IV]
< Charles IX (+1611), Duke of Sudermanland, Närke, Varmeland; Regent of Sweden 1599; King of Sweden 1604 >
Vij Carll medh Gudz nåde Sveriges Rijkes regerande Arffurste,
Hertig til Sudermanneland, Nerike och Wermelandh

(Sep 1602) [45: samlingen III; p.162; Doc.# 211]
Wij Carll med gudz Nåde Swergis Rijckes Regerende Arfurste
Hertig till Sudermanland Neriche och Wermaland

(Dec 1602) [9: vol.16; p.477]
Carolus, Dei Gratiâ, Regnorum Sueciæ, Gothiæ, Vandaliæque Gubernus Hæreditarius Princeps,
Sudermaniæ, Nericiæ, Vermelandiæque Dux


--- 1604-1607 ( Charles IX )

King of Sweden;
Duke of Sudermanland, Närke, Varmeland;

@ Replaced:

- [1604] the Goths, the Wends, Finland, Karelia, the Piatina of the Wods, Ingria, Russia, the Estonians, Livonia with Sudermanland, Närke, Varmeland
Charles, Regent of Sweden, Duke of Sudermanland, Närke and Varmeland, became King of Sweden (1604).

@ Samples:

(Mar 1604) [14: p.59; Doc.# 51]
< Charles IX (+1611), Duke of Sudermanland, Närke and Varmeland; Regent of Sweden 1599; King of Sweden 1604 >
Wii Carl medh Gudz nåde Sweriges rikes vttkorade konungh och arffurste,
hertig till Sudermanneland, Närichie och Wermelandh

(June 1605) [55: häftet VI; dubbelhäfte (1895); p.671]
Wij Carl medh Gudz nådhe Suergis Rijkes wtkorade Konungh och Arfurste,
Hertigh til Sudermanneland, Närke och Wermeland

(Dec 1606) [55: häftet VI; dubbelhäfte (1895); p.677]
Wij Karll medh Gudz nåde Sueries Rijckis wttkorade Konnungh och arförste,
Hertigh till Sudermanneland, Näricke och Wermmeland


--- 1607-1611 ( Charles IX )


King of Sweden, the Goths, the Wends, the Finns, the Karels, the Lapps of the Northern Land, Kajanas, the Estonians, Livonia;

@ Replaced:

- [1607] Sudermanland, Närke, Varmeland with the Goths, the Wends, the Finns, the Karels, the Lapps of the Northern Land, Kajanas, the Estonians, Livonia
A new royal title was introduced at Charles IX's coronation (1607).

@ Samples:

(Mar 1607) [45: samlingen III; p.209; Doc.# 278]
< Charles IX (+1611), Regent of Sweden 1599; King of Sweden 1604 >
Wij Karll then Nijonde med Gudz Nåde, Swerigis, Göthis, Wendes, Finners, Carelers, Lappers i Nårlanden, the Caijaners och Esters i Lijfland etc. Konungh etc.

(Oct 1607) [42: delen 18 / 8 (Nya) (1833); p.361]
Karll then Nijonde medh Gudz nådhe Sveriges, Göthes, Wändes, Finners, Carelers, Lappers i Norlanden, dhe Caijaners och Esters i Lijffland &c. Konung

(Dec 1610) [14: p.62; Doc.# 53]
Wii Carl den niionde medh Gudz nåde Swerigis, Göthis, Wändis, Finnars, Carelers, Lappers i Norlanden, de Caiianers och Esthers i Liiflandh etc. konnungh

(Mar 1611) [33: delen IV; p.102]
Carl den Nijonde med Gudz Nåde, Sverigis, Götis, Wändis, Finnars, Carelers, Lappers i Norlanden, the Caijaners, och Esters i Lifland Konung


--- 1611-1617 ( Gustav II Adolphus )

King of Sweden, the Goths, the Wends;
Grand Prince of Finland;
Duke of Estonia, Västmanland;

@ Replaced:

- [1611] the Lapps of the Northern Land, Kajanas, Livonia, the Finns, the Karels, "King of the Estonians" with Finland, "Duke of Estonia", Västmanland
A new royal title was introduced for Gustav-Adolphus, Grand Prince of Finland, Duke of Västmanland and Estonia, who succeeded his father Charles IX (1611).
Note. Gustav-Adolphus removed the reference to the Lapps to improve relations with the King of Denmark.

@ Samples:

(Jan 1613) [54: delen V; hälft I (1903); p.211]
< Gustav II Adolphus (+1632), King of Sweden 1611>
Wii Gustaf Adolf medh Gudz näde Swerigis Göthis och Wändis vttkorade konung och arffurste,
storfurste till Finlandh,
hertigh till Estlandh och Wässmaunelandh

(Nov 1613) [3: Jakso 2; Osa 6; 1866; p.214]
Wij Gustaff Adolph medh Guds nadhe, Sverigis Götis och wändis uthkorade Konungh och arffurste
storfurste till Finland,
hertigh till Estlandh och Westmanelandh etc.

(June 1614) [54: delen V; hälft I (1903); p.227]
Nos Gustavus Adolphus Dei gratia Svecorum, Gothorum, Wandalorumque rex designatus hæreditariusque princeps,
magnus dux Finlandiæ,
dux Estoniæ, Wesmanniæque

(Sep 1617) [14: p.64; Doc.# 55]
Wii Gustaff Adolph medh Gudz nådhe Sweriges, Göthes och Wendes uttkorade konung och arffurste,
stoorfurste till Findland,
hertigh till Estland och Wessmanneland

@ Samples [Auxiliary]:

(Nov 1610) [33: delen IV; p.121]
< John (+1618), Duke of Östergotland; son of King John III of Sweden >
Vij Johan med Gudz nåde, Sverigis, Göthes och Wendes Arffurste,
Hertig till Östergöttland

(Oct 1613) [45: samlingen III; p.270; Doc.# 357]
< Charles-Philip (+1622), Duke of Södermanland, Nerike and Värmland; son of King Charles IX of Sweden >
Wij Karll Philip med gudz nådhe Suerigis göthes och wendis Arfurste
Hertigh till Sudermannelandh, Närike och Wärmelandh etc.

(June 1615) [33: delen IV; p.122]
< John (+1618), Duke of Östergotland; son of King John III >
Vij Johan med Gudz nåde, Sverigis, Göthes och Wendes Arffurste,
Hertig till Östergöthland


--- 1617-1632

King of Sweden, the Goths, the Wends;
Grand Prince of Finland;
Duke of Estonia, Karelia;
Lord of Ingria;

@ Replaced:

- [1617] Västmanland with Karelia, Ingria
A new royal title was introduced at Gustav-Adolphus's coronation (Oct 1617).
Note. Sweden aquired Karelia and Ingria by treaty of Stolbovo of 1617.

@ Samples:

(Oct 1617) [55: häftet VI; dubbelhäfte (1895); p.713]
< Gustav II Adolphus (+1632), King of Sweden 1611>
Wij Gustaf Adolph medh Gudz nåde, Sueriges, Giötes och Wändes konungh och
storfurste till Finlandh,
Hertigh wtij Estlandh och Carelen,
herre vtöfuer Ingermanlandh

(Apr 1620) [14: p.65-66; Doc.# 56]
Wii Gustaf Adolph medh Gudz nådhe Sweriges, Göthes och Wendes konung,
storfurste till Finlandh,
hertigh vthi Eestlandh och Carden,
herre vthöfuer Ingermanelandh

(Aug 1624) [45: samlingen III; p.342; Doc.# 452]
Wij Gustaff Adolph Med Gudz Nåde Swerigis Götes och Wendes etc. Konung
Stoor furste till Finland,
hertigh vthi Eesteland och Carelen
Herre öffwer Jngermanland
Herre vthöfuer Ingermannelandh

(June 1632) [35: p.4; Doc.# II]
Gustavus Adolphus, Dei Gratia Suecorum, Gotthorum Vandalorumque Rex,
Princeps magnus Finlandiae,
Dux Esthoniae atque Careliae nee non
Ingriae Dominus etc.


--- 1632-1650 ( Christine )

King of Sweden, the Goths, the Wends;
Grand Prince of Finland;
Duke of Estonia, Karelia;
Lord of Ingria;

@ Samples:

(Nov 1635) [14: p.68-69; Doc.# 58]
< Christine (+1689), Queen of Sweden [1632-1654] >
Wii Christina medh Gudz nåde Sweriges, Göthes och Wendes vttkorade drottningh och arffurstinna,
storfurstinna till Finlandh,
hertiginna uthi Estlandh och Carelen,
fröken vttöffuer Ingermannelandh

(June 1637) [42: delen 18 / 8 (Nya) (1833); p.369]
Christina medh Gudz Nåde Sveriges, Göthes och Vendes uthkorade Drottning och Arffurstinna,
Storfurstinna til Finland,
Hertiginna uti Estland och Carelen,
Fröken öfver Ingermanland

(Oct 1644) [35: p.193; Doc.# XCVIII]
Nos Christina, Dei gratia Svecorum, Gothorum, Wandaloromque designata Regina, et Princeps haereditaria,
Magna Princeps Finlandiae,
Dux Esthoniae et Careliae,
Ingriaeque Domina etc.

(Sep 1649) [45: samlingen III; p.468; Doc.# 562]
Wij Christina medh Gudz nådhe Swerighes Göthes och Wendes vthkårade dråttningh och Arffurstinna,
Stoorfurstinna till Finlandh,
Hertiginna vthi Estlandh och Carelen,
Fröken öffwer Ingermanlandh etc.

@ Samples [Auxiliary]:

(July 1648) [4: pars II; p.189; Doc. # 194]
< John-Casimir Vasa (+1672), King of Poland [1648-1668], son of Sigismund, King of Sweden [1592-1599] and of Poland >
Johann Casimir, von Gottes gnaden der Schweden, Gothen und Wenden erbkönig,
groszfürst in Finland,
hertzog zu Ehesten und Carelen,
herr zu Ingermanland,
princ zu Pohlen etc.


--- 1650-1654 ( Christine )

King of Sweden, the Goths, the Wends,
Grand Prince of Finland,
Duke of Estonia, Karelia, Bremen, Verden, Stettin, Pomerania, the Kashubes, the Wends;
Prince of Rügen;
Lord of Ingria, Wismar;

@ Added:

- [1650] Bremen, Verden, Stettin, Pomerania, the Kashubes, the Wends, Rügen, Wismar
A new royal title was introduced at Christine's coronation (1650).
Note. By the Peace of Westphalia of 1648, the Queen of Sweden acquired Pomerania with Rügen, Bremen with Verden, and Wismar.

@ Samples:

(Oct 1651) [14: p.105; Doc.# 80]
< Christine (+1689), Queen of Sweden [1632-1654] >
Wii Christina medh Gudz nåde Sweriges, Göthes och Wändes drotning,
stoorfurstinna till Finland,
härtiginna vthi Estland, Carelen, Brehmen, Verden, Stettin, Pommern, Cassuben och Wänden,
furstinna till Rügen,
frw öfwer Ingermannelandh och Wissmar

(May 1654) [56: delen VII (1832); p.I]
Christina medh Gudt Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Drottningh,
Stor-Furstinna till Finlandh,
Hertiginna uthi Estlandh, Carelen, Bremen, Vehrden, Stettin, Pommern, Cassuben och Wenden,
Furstinna till Rugen,
Fru öfwer Ingermanlandh och Wissmar &c.


--- 1654-1658

King of Sweden, the Goths, the Wends,
Grand Prince of Finland,
Duke of Estonia, Karelia, Bremen, Verden, Stettin, Pomerania, the Kashubes, the Wends;
Prince of Rugen;
Lord of Ingria, Wismar;
Count-Palatine of the Rhine;
Duke in Bavaria, of Jülich, Kleve, Berg;

@ Added:

-[1654] the Rhine, Bavaria, Jülich, Kleve, Berg
Charles-Gustav, a member of the Zweibrücken branch of the House of Palatinate, succeeded in Sweden after the abdication of Queen Christina, his cousin (1654).

@ Samples:

(July 1654) [44: årgången 19 (1859); p.246; Doc.# 17]
< Charles X Gustav (+1660), King of Sweden 1654 >
Wij Carl Gustaff medh Gudz nåde, Sweriges Göthes och Wändes Konung,
Storfurste till Finland,
Hertig vthi Estland Carelen Brehmen, Vehrden, Stettin, Pommern, Cassuben, och Wänden,
Furste till Rügen,
Herre öfwer Ingermanneland och Wissmar; sa och
Pfaltz-Grefwe widh Rhein
i Beyern, till Gülich, Clewe och Bergen, Hertig

(Aug 1657) [36: p.562; Doc.# CCCXVII]
Nos Carolus Gustavus Dei gratia Svecorum, Gothornm, Wandalorumque Rex,
Magnus Princeps Finlandiae,
Dux Esthoniae, Careliae, Bremae, Verdae, Stetini, Pomeraniae, Cassubiae et Wandaliae,
Princeps Rugiae,
Dominus Ingriae et Wismariae, nec non
Comes Palatinus Rheni,
Bavariae, Juliaci, Cliviae et Montium Dux etc.


--- 1658-1675

King of Sweden, the Goths, the Wends,
Grand Prince of Finland,
Duke of Skåne, Estonia, Livonia, Karelia, Bremen, Verden, Stettin, Pomerania, the Kashubes, the Wends;
Prince of Rugen;
Lord of Ingria, Wismar;
Count-Palatine of the Rhine;
Duke in Bavaria, of Jülich, Kleve, Berg;

@ Added:

- Skåne
Note. Denmark ceded Skåne to Sweden by the Treaty of Roskilde in Feb 1658.

- Livonia
Note. Sweden conquered Livonia.

@ Samples:

(July 1662) [46: Häftad 1; p.157; Doc.# 1]
< Charles XI (+1697), King of Sweden 1660; Count Palatine of the Rhine at Zweibrücken 1681>
Wij Carl, medh Gudz nådhe, Sweriges, Göthes och Wendes Konungh och Arffurste,
Storfurste til Finnlandh,
Hertigh vthi Skåne, Estlandh, Lijfflandh, Carelen, Brehmen, Vehrden, Stettin, Pommern, Cassuben och Wenden,
Furste til Rügen,
Herre öfwer Ingermanland och Wissmar; så och
Pfaltz-Grefwe widh Rhein
i Beyern, til Gülich, Cleve och Berghen Hertigh, etc.

(June 1668) [46: Häftad 1; p.164-165; Doc.# 3]
Wij Carl, medh Guds Nådhe, Sweriges, Göthes och Wendes Konung och Arff-Förste,
Stoorförste til Finland,
Hertigh vthi Skåne, Estland, Lijffland, Carelen, Bremen, Vehrden, Stettin, Pommern, Cassuben och Wenden,
Förste til Rügen,
Herre öfwer Ingermanland och Wissmar; så ock
Pfaltz-Grefwe widh Rhein i Beyern, til Gülich, Clewe och Bergen Hertig, etc.


--- 1675-1719

Note.
1. In Sep 1675, King Charles XI was coronated.
2. In Dec 1697, King Charles XII was coronated.


King of Sweden, the Goths, the Wends,
Grand Prince of Finland,
Duke of Skåne, Estonia, Livonia, Karelia, Bremen, Verden, Stettin, Pomerania, the Kashubes, the Wends;
Prince of Rugen;
Lord of Ingria, Wismar;
Count-Palatine of the Rhine;
Duke in Bavaria, of Jülich, Kleve, Berg;

@ Samples:

(Apr 1676) [14: p.150; Doc.# 101]
< Charles XI (+1697), King of Sweden 1660; Count Palatine of the Rhine at Zweibrücken 1681>
Wii Carl medh Gudz nåde Sweriges, Göthes och Wändes konung,
storförste till Finland,
hertigh uthi Skäne, Estland, Liiffland, Carelen, Brehmen, Vehrden, Stettin, Pommern, Cassuben och Wänden,
förste till Rügen,
herre öfwer Ingermanland och Wissmar, så och
pfaltzgrefwe widh Rhein,
i Beyern till Gülich, Clewe och Bergen hertigh

(Sep 1691) [46: Häftad 1; p.171; Doc.# 6]
WIj Carl, med Gudz Nåde, Sweriges, Götes och Wändes Konung,
Storfurste till Finland,
Hertig uti Skåne, Estland, Lijfland, Carelen, Brehmen, Vehrden, Stettin, Pommern, Cassuben och Wänden,
Furste till Rügen,
Herre öfwer Ingermanland och Wissmar; så ock
Pfaltz-Grefwe wid Rhein,
i Beyern, till Gülich, Cleve och Bergen Hertig, etc.

(Dec 1706) [42: delen 18 / 8 (Nya) (1833); p.391]
< Charles XII (+1719), King of Sweden & Count Palatin of Zweibrücken 1697 >
Carl med Gudz Nâde Sveriges, Giötes och Vendes Konung,
Storförste til Finland,
Hertig uti Skâne, Estland, Lifland, Carelen, Bremen, Verden, Stettin, Pomern, Cassuben och Venden,
Förste till Rügen,
Herre öfver Ingermanland och Wissmar, så och
PfalzGrefve til Rhein,
i Bayern, til Julich, Clewe och Bergen Hertig

(Oct 1712) [18: bandet 1; häft.1-3 (1889-1891); p.85]
Wij Carl med Gudz nåde Sveriges, Giöthes och Wändes Konung,
Storförste till Finland,
Hertig uti Skåne, Estland, Lijfland, Carelen, Brehmen, Vehrden, Stettin, Pommern, Cassuben och Wänden,
Förste till Rügen,
Herre öfwer Ingermanland och Wissmar, så och
Pfaltz Grefwe wijd Rhein,
i Beyern, till Gulich, Clewe och Bergen Hertig


--- 1719-1720 ( Ulrica-Eleanore )

Note.
1. In Mar 1719, Queen Ulrica-Eleonore was coronated.


King of Sweden, the Goths, the Wends,
Grand Prince of Finland,
Duke of Skåne, Estonia, Livonia, Karelia, Bremen, Verden, Stettin, Pomerania, the Kashubes, the Wends;
Prince of Rugen;
Lord of Ingria, Wismar;
Count-Palatine of the Rhine;
Duke in Bavaria, of Jülich, Kleve, Berg;
{ Landgrave of Hesse;
Prince of Hersfeld;
Count of Katzenelnbogen, Diez, Ziegenhain, Nidda, Schaumburg;}

@ Added:

- [1719] Hesse, Hersfeld, Katzenelnbogen, Diez, Ziegenhain, Nidda, Schaumburg
Ulrica-Eleonore, wife of Hereditary Prince Frederick of Hesse-Kassel, succeeded her brother Charles XII in Sweden (1719).

@ Samples:

(Feb 1719) [57: p.59]
< Ulrica-Eleonore (+1741), Queen of Sweden [1719-1720]; ~ Frederick I (+1751), King of Sweden 1720; Landgrave of Hesse-Kassel 1730 >
Vi Ulrica Eleonora med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes utkorade drottning,
storförstinna till Finland,
hertiginna uti Skåne, Estland, Lifland, Carelen, Bremen, Verden, Stettin, Pommern, Cassuben och Venden,
furstinna till Rügen,
fru öfver Ingermanland och Wismar, så ock
pfaltzgrefvinna vid Rein,
i Beijern, till Julich, Cleve och Bergen hertiginna,
landtgrefvinna och arfprincessa till Hessen,
furstinna till Hirschfeldt,
grefvinna till Catzen-Ellenbogen, Dietz, Ziegenheim, Nidda och Schaumburg &c.

(Apr 1719) [30: delen 1 (1837); p.19]
Ulrica Eleonora med Guds Nåde Sveriges, Göthes och Wendes Drottning,
StorFörstinna till Finland,
Hertiginna uti Skåne, Estland, Lifiland, Carelen, Bremen, Verden, Stettin, Pomern, Cassuben och Wenden,
Förstinna till Rügen,
Fru öfver Ingermanland och Wismar,
PfaltzGrefvinna vid Rhein,
i Bayern, till Julich, Cleve och Bergen Hertiginna etc. så ock
LandGrefvinna och ArfPrinsessa till Hessen,
Förstinna till Hirschfeld,
Grefvinna till Catzen-Elnbogen, Deitz, Ziegenheim, Nídda och Schaumburg etc.


--- 1720-1751 ( Frederick I of Hesse )

-- the 1st form

King of Sweden, the Goths, the Wends;
Landgrave of Hesse;
Prince of Hersfeld;
Count of Katzenelnbogen, Diez, Ziegenhain, Nidda, Schaumburg;

@ Removed:

- [1720] Finland, Skåne, Livonia, Bremen, Verden, Estonia, Ingria, Stettin, Pomerania, the Kashubes, the Wends (Duchy), Rugen, Wismar, the Rhine, Bavaria, Jülich, Kleve, Berg
The new version of the title was introduced for Frederick of Hesse-Kassel, who became King after abdication of his wife, Queen Ulrica-Eleonore from the House of the Palatinate-Bavaria (1720).
Note. After the end of Great Northern War in 1721, Sweden ceded Bremen and Verden to Brunswick-Hanover, and ceded Estonia, Livonia, Ingria to Russia.

@ Samples:

(Apr 1729) [5: tome II (1788); p.8]
< Frederick I (+1751), King of Sweden 1720; Landgrave of Hesse-Kassel 1730 >
Nous Frederic, par la grace de Dieu, Roi de Suéde, des Goths & des Vandales &c.,
Landgrave de Hesse,
Prince de Hirschfeld,
Comte de Catzenellenbogue, Dietz, Ziegenhain, Nidda & Schaumburg. &c. &c.

(Nov 1742) [42: delen 17 / 7 (Nya) (1832); p.330]
Wi Friedrich med Guds Nåde, Sweriges, Giötes och Wendes Konung, &c. &c. &c.
Landt-grefwe til Hessen,
Först til Hirschfeld,
Grefwe till Catzenelnbogen, Dietz, Ziegenhayn, Nidda och Schaumburg&c. &c.

(Dec 1747) [5: tome II (1788); p.240; Doc.# XXXIX]
Nos Fredericus, Dei Gratia, Suecorum, Gothorum, Vandalorumque Rex, etc. etc.
Landgravius Hassiae,
Princeps Hirschfeldiae,
Comes Cattimeliboci, Dietziae, Ziegenhaynae, Niddae et Schaumburgi, etc.etc.


-- the 2nd form

King of Sweden, the Goths, the Wends;
Landgrave of Hesse;

@ Samples:

(July 1731) [44: årgången 19 (1859); p.253; Doc.# 21]
< Frederick I (+1751), King of Sweden 1720; Landgrave of Hesse-Kassel 1730 >
Wi Friedrich med Guds Nåde Sveriges Göthes och Wendes Konung etc. etc. etc.
Landt-Grefve till Heszen etc. etc. etc.

(Nov 1738) [46: Häftad 1; p.180; Doc.# 12]
Wi Friedrich med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung, etc. etc. etc.
Landtgrefwe til Hessen, etc. etc. etc.

(Nov 1749) [46: Häftad 1; p.183; Doc.# 14]
Wi Friedrich med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung, etc. etc. etc.
Landt-Grefwe til Hessen etc. etc. etc.


--- 1751-1792

-- the 1st form

King of Sweden, the Goths, the Wends;
Duke of Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen;
Count of Oldenburg, Delmenhorst;

@ Replaced:

- [1751] Hesse, Hersfeld, Katzenelnbogen, Diez, Ziegenhain, Nidda, Schaumburg with Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen, Oldenburg, Delmenhorst
Adolphus-Frederick, a member of the House of Holstein-Gottorp, succeeded in Sweden after the childless death of King Frederick I, who was Landgrave of Hesse-Kassel (1751).

@ Samples:

(Nov 1751) [5: tomus II; p.538-538; Doc.# LIV]
< Adolphus-Frederick of Holstein-Gottorp (+1771), King of Sweden 1751 >
Wi Adolph Friedrich med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wändes utkorade Konung &c. &c. &c.
Arfwinge til Norrige,
Hertig til Schlesswig-Hollstein, Stormaren och Dittmarschen,
Grefwe til Oldenburg och Delmenhorst &c. &c.

(June 1776) [27: Förra delen (1892); p.493]
Vij Gustaf med Guds nåde Sveriges, Göthes och Wendes Konung,
Arfvinge till Norrige,
Hertig till Schlesvig, Holstein, Stormarn och Dittmarsen,
Grefve till Oldenburg och Delmenhorst etc etc.


-- the 2nd form

King of Sweden, the Goths, the Wends;
Duke of Schleswig, Holstein;

@ Samples:

(Aug 1752) [46: Häftad 1; p.184; Doc.# 15]
< Adolphus-Frederick of Holstein-Gottorp (+1771), King of Sweden 1751 >
Wj Adolph Friedrich med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung etc. etc. etc.
Arfwinge til Norige, och
Hertig til Schlesswig, Holsten etc. etc.

(Apr 1774) [46: Häftad 1; p.212-213; Doc.# 20]
< Gustav III (+1792), King of Sweden 1771 >
Wi Gustaf med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wändes Konung etc. etc. etc.
Arfwinge til Norrige, samt
Hertig til Schlesswig, Hollstein etc. etc.

(Feb 1792) [18: bandet 1; häft.1-3 (1889-1891); p.86]
Vi Gustaf med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung,
arfvinge till Norge samt
hertig till Schleswig, Holstein etc.

@ Samples [Auxiliary]:

(Sep 1766) [47: p.213-222; Doc.# 36]
< Gustav III (+1792), King of Sweden 1771 >
Wii Gustaf, Sweriges, Göthes og Wendes Kron-Printz,
Arfwinge till Norrige,
Hertig till Schleswig, Hollsten, Stormarn och Dittmarsen,
Grefwe till Oldenburg och Delmenhorst etc.


--- 1792-1809 ( Gustav IV Adolphus )

Notes:
1. King Gustav IV Adolphus's title included "Heir of Denmark". He was the son of King Gustav III of Sweden and Sophie-Magdalene, eldest daughter of King Frederick V of Denmark.


-- the 1st form

King of Sweden, the Goths, the Wends;
Duke of Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen;
Count of Oldenburg, Delmenhorst;

@ Samples:

(Nov 1794) [21: 1799; deel I [26 January-28 February 1795]; p.382]
< Gustav IV Adolphus (+1837), King of Sweden [1792-1809] >
Nos Gustavus Adolphus Dei gratia Suecorum, Gothorum, Vandalorumque Rex &c., &c. &c.;
Haeres Daniae et Norvegiae,
Dux Slesviae, Holsatiae, Stormariae et Ditmarsiae,
Comes in Oldenburg et Daimenhorst &c. &c.-- the 2nd form

King of Sweden, the Goths, the Wends;
Duke of Schleswig, Holstein;

@ Samples:

(July 1792) [46: Häftad 1; p.223; Doc.# 23]
< Gustav IV Adolphus (+1837), King of Sweden [1792-1809] >
Wi Gustaf Adolph med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Konung etc. etc. etc.
Arfwinge til Dannemark och Norrige,
Hertig til Schlesswig, Hollslein etc. etc.

(Mar 1798) [46: Häftad 1; p.230; Doc.# 25]
Wi Gustaf Adolph med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Konung etc. etc. etc.
Arfwinge til Dannemark och Norrige,
Hertig til Schlesswig, Hollstein etc. etc.

(Mar 1808) [48: delen 4; Bilagor; p.20; Doc.# 6]
Wi Gustaf Adolph med Guds nåde Sveriges, Göthes och Wendes konung etc. etc.
arfvinge til Dannemark och Norrige,
Hertig til Schleswig Hollstein etc. etc.

@ Samples [Regents]:

(Dec 1792) [28: delen II (1857); p.314; Doc.# A]
< Charles XIII (+1818), Duke of Södermanland; Regent of Sweden; King of Sweden 1809, of Norway 1814 >
Wi Carl med Guds nåde Sveriges, Göthes och Wendes Arffurste,
Hertig till Södermanland,
Arfvinge till Norrige,
Hertig till Schleswig, Holstein, Stormarn och Ditmarsen,
Grefve till Oldenburg och Delmenborst,
Svea Rikes Storamiral


--- 1809-1814 ( Charles XIII )

-- the 1st form

King of Sweden, the Goths, the Wends;
Duke of Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen;
Count of Oldenburg, Delmenhorst;

@ Samples:

(June 1809) [49: p.315]
< Charles XIII (+1818), King of Sweden 1809, of Norway 1814 >
Wi Carl med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c.
Arfwinge til Norrige,
Hertig til Schlesswig Hollstein, Stormarn och Ditmarsen,
Grefwe til Oldenburg och Delmenhorst &c.

(July 1812) [49: p.523]
Wi Carl med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c.
Arfwinge til Norrige,
Hertig til Schlesswig Hollstein, Stormarn och Ditmarsen,
Grefwe til Oldenburg och Delmenhorst &c.

(Jan 1814) [10: ]
Wi Carl med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c.
Arfwinge til Norrige,
Hertig til Schlesswig Hollstein, Stormarn och Ditmarsen,
Grefwe til Oldenburg och Delmenhorst &c. &c.


-- the 2nd form

King of Sweden, the Goths, the Wends;
Duke of Schleswig, Holstein;

@ Samples:

(Feb 1810) [49: p.656]
< Charles XIII (+1818), King of Sweden 1809, of Norway 1814 >
Wi Carl, med Guds Nåde, Sveriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c.,
Arfvinge till Norrige,
Hertig till Schlessvig Hollstein, &c. &c.


--- 1814-1818 ( Charles XIII )

-- the 1st form

King of Sweden, Norway, the Goths, the Wends;
Duke of Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen;
Count of Oldenburg, Delmenhorst;

@ Added:

[1814] Norway
The King of Denmark ceded Norway to Sweden, and King Charles XII of Sweden became King of Norway (1814).

@ Samples:

(Feb 1814) [38: 1; p.27; Doc.# 27]
< Charles XIII (+1818), King of Sweden 1809, of Norway 1814 >
Vi Carl, med Guds Nåde, Sveriges, Norriges, Göthes och Vendes Konung etc. etc. etc.
Hertig till Schlesvig, Hollstein, Stormarn och Ditmarsen,
Grefve till Oldenburg och Delmenhorst etc. etc.

(Oct 1814) [38: 1; p.316; Doc.# 97,h]
Vi Carl, med Guds Nåde, Sveriges, Norriges, Göthes och Vendes Konung etc. etc. etc.
Hertig till Schlesvig, Hollstein, Stormarn och Ditmarsen,
Grefve till Oldenburg och Delmenhorst etc. etc.

(July 1815) [49: p.590]
Wi Carl, med Guds Nåde, Sveriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung,
Hertig till Schlesswig, Hollstein, Stormarn och Ditmarsen,
Grefve till Oldenburg och Delmenhorst


-- the 2nd form

King of Sweden, Norway, the Goths, the Wends;
Duke of Schleswig, Holstein;

@ Samples:

(Feb 1814) [38: 1; p.64; Doc.# 30,a]
Vi Carl, med Guds Nåde, Sveriges. Norriges, Göthes och Vendes Konung etc. etc. etc.
Hertig till Schlessvig Hollstein etc. etc.

(Aug 1814) [38: 1; p.146; Doc.# 66]
Vi Carl med Guds Nåde Sveriges, Norriges, Göthes och Vendes Konung, etc.,
Hertig till Schlesvig Hollstein etc.


--- 1818-1905

King of Sweden, Norway, the Goths, the Wends;

@ Removed:

- [1818] Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen, Oldenburg, Delmenhorst
With the death of King Charles XIII, the reign of the House of Holstein-Oldenburg ended in Sweden. He was succeeded by his adopted son, Charles-John (formerly John-Baptist Bernadotte) (1818).

@ Samples:

(July 1826) [49: p.672]
< Charles XIV John (+1844), King of Sweden & Norway 1818 >
Wi Carl Johan, med Guds Nåde, Sveriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung

(Dec 1844) [58: p.268]
< Oscar I (+1859), King of Sweden & Norway 1844 >
Vi Oscar, med Guds Nåde, Sveriges, Norriges, Göthes och Vendes Konung

(Nov 1863) [49: p.652]
< Charles XV (+1872), King of Sweden & Norway 1859 >
Wi Carl, med Guds Nåde, Sveriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung

(Feb 1885) [24: 1885; Doc. # 6]
< Oscar II (+1907), King of Sweden [1872-1907], Norway [1872-1905] >
Vi Oscar, med Guds nåde, Sveriges, Norges, Götes och Vendes Konung

(26 Oct 1905) [24: 1905; # 56-1]
Vi Oscar, med Guds nåde Sveriges, Norges, Götes och Vendes Konung


--- 1905-1973

King of Sweden, the Goths, the Wends;

@ Removed:

- [1905] Norway
Sweden recognized Norway's independence (1905) [24: 1905; # 56].

@ Samples:

(27 Oct 1905) [24: 1905; # 56-2]
< Oscar II (+1907), King of Sweden 1872, of Norway [1872-1905] >
Vi Oscar, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung

(June 1923) [53: p.114]
< Gustav V (+1950), King of Sweden 1907 >
Vi Gustaf med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung

(Mar 1962) [24: 1962:90]
< Gustav VI Adolphus (+1973), King of Sweden 1950 >
Vi Gustaf Adolf, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung


--- Since 1973

King of Sweden;

@ Removed:

- [1973] the Goths, the Wends
The new version of the Royal title was introduced when Charles-Gustav ascended the Swedish throne (1973).

@ Samples:

(Sep 1973) [24: 1973:702]
< Charles XVI Gustav (born 1946), King of Sweden 1973 >
Vi Carl Gustaf, Sveriges konung

Finland

--- 1284–1291

Duke of Finland;

@ Samples:

(1285) [1: Bandet 1; p.649; Doc.# 798]
< Benedict (+1291), Duke of Finland 1284; Bishop of Linköping 1286; son of Birger Magnusson (+1266), Jarl of Sweden >
Benedictus Dei gratia Dux Finlandiæ

(Nov 1286) [1: Bandet II; delen I (1834); p.18; Doc.# 928]
Benedictus miseracione diuina Episcopus Lincopensis,
Dux Finlandiæ

(Aug 1288) [1: Bandet II; delen I (1834); p.60; Doc.# 976]
Benedictus Dei gratia Lyncopensis Episcopus,
Dux Finlandie


--- 1291-1302


--- 1302– ~1307

Duke of Finland;

@ Samples:

(Apr 1304) [1: Bandet II; delen I (1834); p.414; Doc.# 1426]
< Eric (+1318), Duke of Svealand; with Woldemar (+1319), Duke of Finland 1302 >
Ericus Sueorum, et
Valdemarus Finlandiæ,
Dei gratia, Duces

@ Samples [Auxiliary]:

(Oct 1307) [1: Bandet II; delen I (1834); p.514; Doc.# 1563]
< Eric (+1318), Duke of Svealand; with Woldemar (+1319), Duke of Finland >
Ericus et Waldemarus Dei gratia Duces Sweciæ

(Oct 1310) [1: Bandet II; delen I (1834); p.636; Doc.# 1699]
Ericus et Waldemarus dei gracia duces sweorum

(June 1315) [1: Bandet III; delen I (1842); p.217; Doc.# 2019]
Ericus et Waldemarus dei gracia duces sweorum

(May 1317) [1: Bandet III; delen I (1842); p.323; Doc.# 2106]
wi Erik meth Gudz Nadh Hertugh i Swerike


--- ~1307-1556


--- 1556-1563

Duke of Finland;

@ Samples:

(Mar 1557) [65: samlingen III; p.6; Doc.# 9]
< John III (+1592), Duke of Finland 1556; King of Sweden 1568 >
Wij Johan medh Gudz Nade, Sweriges Gothes och Wendes &c. arffurste och
Hertigh till Finland

(Jan 1563) [65: samlingen III; p.15; Doc.# 28]
Wij Johann mz Gudz Nådhe Swerigess Rijkis arffurste och
hertigh till Finlandh &c.


--- 1563-1809


--- 1809- ~1859

Emperor of Russia;
Grand Prince of Finland;

@ Samples:

(Jan 1809) [60: p.1]
< Alexander I (+1825), Emperor of Russia 1801; Grand Prince of Finland 1809 >
Wi Alexander den Första med Guds Nåde Keijsare och Sjelfhärskare öfver alla Ryssar & & &
Storfurste til Finland & & &

(Feb 1816) [29: p.12]
Wi Alexander den I:ste, med Guds Nåde Kejsare och Sjelf herrskare öfver hela Ryssland, samt
Stör-Furste till Finland etc. etc. etc.

(Mar 1826) [29: p.288]
< Nicholas I (+1855), Emperor of Russia & Grand Prince of Finland 1825 >
Wi Nicolai den Förste, med Guds Nåde Kejsare och Sjelfherrskare öfver hela Ryssland, samt
Stor-Furste till Finland etc. etc. etc.

(Apr 1841) [59: p.259]
Wi Nicolai den Förste med Guds Nåde Kejsare och Sjelfherrskare öfver hela Ryssland, samt
Stor-Furste till Finland etc. etc. etc.

(Nov 1859) [59: p.273]
< Alexander II (+1881), Emperor of Russia & Grand Prince of Finland 1855 >
Wi Alexander den Andre med Guds Nåde Kejsare och Sjelfherrskare öfver hela Ryssland samt
Storfurste till Finland etc. etc. etc.


--- ~1859-1918

Emperor of Russia;
Czar of Poland;
Grand Prince of Finland;

@ Samples:

(Sep 1860) [59: p.281]
< Alexander II (+1881), Emperor of Russia & Grand Prince of Finland 1855 >
Wi Alexander den Andre med Guds Nåde Kejsare och Sjelfherrskare öfver hela Ryssland,
Tsar af Polen samt
Storfurste till Finland etc. etc. etc.

(May 1882) [64: pöytäkirjat valtiopäivillä v. 1882; vihko II; p.1134]
< Alexander III (+1894), Emperor of Russia & Grand Prince of Finland 1881 >
Me Aleksander Kolmas Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias,
Puolanmaan Tsaari,
Suomen Suuri ruhtinas, ym. ym. ym.

(Dec 1897) [63: Band I; p.46; Doc. # 3]
Me Nikolai Toinen, Jumalan Armosta, koko Wenäjänmaan Keisari ja Itsevaltias,
Puolanmaan Tsaari,
Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m.

(Aug 1906) [29: p.158]
< Nicholas II (+1918), Emperor of Russia & Grand Prince of Finland [1894-1917] >
Wi Nikolai den Andre, med Guds nåde, Kejsare och Själfherrskare öfver hela Ryssland,
Tsar af Polen,
Storfurste till Finland etc., etc., etc.