Under construction ...


Main Page: Titles of European hereditary rulers


Last updated: Jan 2, 2020The Netherlands

Overview.

In the 9th century, the lands that now constitute the Kingdom of the Netherlands were a part of the Carolingian Empire.
The Treaties of Meerssen (870) and of Verdun and Ribemont (879 / 880), which divided the Empire among Charlemagne's descendants, assigned these lands to the Eastern Frankish Kingdom (Germany) where they became known as the Low Countries.

As the power of the German Emperors of the Holy Roman Empire had eroded by the 13th century, the local authority in the Low Countries passed to the Bishops of Utrecht, the Dukes of Brabant, the Dukes of Limburg, the Counts of Holland, the Counts (since 1339 Dukes) of Gelderland, and other feudal lords. Some communities, especially in Frisia, preserved their self-rule.

In the 15th century, the Dukes of Burgundy among other lands in the Low Countries acquired Brabant, Limburg, Holland and Zeeland.
In 1482, Philip of Habsburg (+1506) succeeded his mother Mary of Burgundy in the Low Countries. Joan, Philip's wife, succeeded in Castile in 1504 and in Aragon in 1516. Their son Charles (+1558) succeeded Philip in the Low Countries in 1506, and became Joan's co-ruler in Castile and Aragon (Spain) in 1516. He was elected Emperor (as Charles V) in 1519. Charles V (+1558) added to his possessions the Western Frisia (1524), Utrecht with Overijssel (in 1528), Drenthe and Groningen (in 1536), and Gelderland with Zutphen (in 1543). All Charles V's possessions in the Low Countries were included in the Burgundian Circle of the Holy Roman Empire.
In 1555, Charles V gave his possessions in the Low Countries to his son Philip (II) (+1598), who succeeded him in Spain next year.

The ruthless and tyrannical rule of King Philip II of Spain in the Low Countries led to an uprising. In 1581, the rebellious Estates-General of the Low Countries adopted the Act of Abandonment declaring him dethroned. Eventually Philip restored his authority in the Southern provinces of the Low Countries, but the Northern Dutch-speaking provinces became a new nation, known lately as the United Provinces.
In 1581, instead of Philip II the Estates-General of the Low Counties chose Francis, Duke of Anjou, Alençon, etc., the fourth son of King Henry II of France. After the childless death of Francis in n 1584, the Estates-General assumed the supreme authority in Holland and other provinces of the Northern Netherlands.

By the 15th century, the German Counts of Nassau-Dillenburg had acquired vast possessions in the Low Countries. They hold many important offices in the Burgundian and Habsburg administration including the governorship (stadtholderate) of many provinces in the Low Countries. In 1530 the branch of the House of Nassau, which possessed lands in the Low Countries, acquired the Principality of Orange in Provence, and became known as Nassau-Orange.
William I "the Silent" of Nassau (+1584), Prince of Orange and (since 1559) Stadtholder of Holland, Zeeland and Utrecht, became the military leader of the uprising against Philip's rule. In the independent Netherlands William I, his sons and a grandson played a very important role heading the Dutch military forces and ruling as stadtholders in Holland, Zeeland and Utrecht. Their Nassau relatives ruled as stadtholders in other provinces (Frisia, Groningen, etc.). The power of the House of Nassau-Orange was opposed by many people who considered it as a threat to the republican institutions of the Netherlands.

In 1702, when Stadtholder William-Henry, who in 1689 also became King William III of England, died without a male heir, nobody succeeded him in his offices in the Netherlands.
In 1747, the Estates-General elected as hereditary Stadtholder of the United Provinces William-Charles-Henry-Friso (+1751), Prince of Nassau-Diez, and William-Henry's relative.
In 1795, the Dutch revolutionaries supported by the French army overthrew the rule of Stadtholder William V (+1806), and founded the Batavian Republic.

In 1806, Emperor Napoleon I of France abolished the Batavian Republic and installed his brother Louis as King of Holland.
In 1810, the French Empire annexed the Kingdom of Holland.

After the fall of Napoleon I in 1813, William (+1843), the son and heir to Stadtholder William V, returned from exile, and was declared hereditary Sovereign Prince of the United Netherlands.
In 1815, William was declared King of the Netherlands as William I.
In 1815, the Congress of Vienna added the Belgian provinces to the Kingdom of the Netherlands.

In 1830, the Belgian provinces revolted and seceded from the Netherlands to establish a separate Kingdom of Belgium.


Bibliography.

1. Martens, Georges Frédéric de. Recueil de traités d’alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce, de limites, d’échange, etc., et plusieurs autres actes servant à la connaissance des relations étrangères des puissances et États de l’Europe tant dans leur rapport mutuel que dans celui envers les puissances et États dans d’autres parties du globe, depuis 1761 jusqu’à présent (Gottingue : Dieterich, 1817-1835; 8 vols; 2e éd. revue et augmentée).
2. Ungewitter, Franz Heinrich. Die Preussische Monarchie nach den zuverlässigten Quellen geographisch, statistisch, topographisch und historisch ausführlich und übersichtlich dargestellt (Berlin : Nicolai, 1859).
3. Tschaikner, Manfred. 200 Jahre Blumenegg bei Österreich. 1804-2004 (Bregenz : 2004; überarbeitete Auflage) [Vorarlberger Landesarchiv, 2].
4. Staatsblad der Vereenigde Nederlanden / Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden.
5. Water, Willem te. Historie der Hervormde Kerk te Gent, met een kort verhaal der Gereformeerde doorluchtige School ... (Utrecht : 1756).
6. Publicatien van het Koninklijik Holland (Den Haag : Staats-Drukkerij, 1806-1810).
7. Mémoires de la Société d'émulation du Jura (Lons-le-Saunier).
8. Ordonnantie van zijne Princelijcke Excellentie, op 't Stuk van de Policie, binnen Zeelandt (Middelburgh : Richardt Schilders, 1583).
9. Kronijk van het Historisch Gezelschap te Utrecht / Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht (Utrecht : 1846-).
10. Paringet, Diederick; Alen, Paul van. Memoriaal of Beschryving van de stad Grave, en den Lande van Cuyk (Utrecht : Hermanus & Johannes Besseling, 1752-).
11. Nederlandsche jaarboeken, inhoudende een verhael van de merkwaerdigste geschiedenissen die voorgefallen zyn binnen den omtrek der vereenigde provintien (Amsterdam : Houttuyn, 1747-).
12. Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of vervolg der merkwaardigste geschiedenissen die voorgevallen zyn in de vereenigde provincien de generaliteits landen en de volkplantingen van den staat (Amsteldam : F. Houttuyn; Leiden : Eyk en Vygh, 1766-).
13. Europische Mercurius / Nederlandsch gedenkboek of Europische Mercurius (Amsterdam & Den Haag : 1690-1756).
14. Matthaeus, Antonius. Rerum Amorfortiarum scriptores duo inediti (Leiden : Fredericus Haaringh, 1693).
15. Papendrecht, Cornelis Paulus Hoynck van. Vita Viglii ab Aytta Zuichemi ab ipso Viglio scripta .. (Den Haag : 1743).
16. Gachard, Louis Prosper. Correspondance de Guillaume le Taciturne, prince d'Orange (Bruxelles : C. Muquardt, 1850).
17. Bulletin de l' Institut archéologique liégeois (Liége).
18. Jorissen, Theodoor. Memorien van Mr.Diderik van Bleyswijk,Vrijheer van Eethen en Meeuwen etc., 1734-1755 (Utrecht : Kemink, 1887) [Werken van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Nieuwe Serie, No.45].
19. Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique (Anvers).
20. Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege (Braunschweig).
21. Kervyn de Lettenhove, Joseph (Baron). Documents inédits relatifs à l'histoire du XVIe siècle (Bruxelles : F. Hayez, 1883).
22. Jansen, Josephus Evermodus. Turnhout in het verleden en het heden (Turnhout : Joseph Spichal, 1905).
23. Ijssel de Schepper, Gerhard Antoni. Lotgevallen van Christiern II en Isabella van Oostenrijk (Zwolle : 1870).
24. Lipman, Samuel Philippus. Nederlandsch constitutioneel archief van alle koninklijke aanspraken en parlementaire addressen (Amsterdam : 1846-).
25. Recueil militair, bevattende de Wetten, Besluiten en Orders, betreffende de Koninklijke Nederlandsche Landmagt ('s-Gravenhage : 1815-).
26. Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel (Zwolle : 1874-).
27. Werken der Marnix-Vereeniging (Utrecht).
28. Heussen, Hugo Franciscus van. Batavia Sacra of Kerkelyke Historie van Batavia (Antwerpen : Christiaan Vermey, 1715-).
29. Alting, Bernhard. De pilaren, ende peerlen van Groningen; tractaet bethonende waer op de welvaert van die stadt is staende, ende waerdoor zy meest is geciert (Groningen :Johannes van Velsen, 1710).
30. Feith, H.O. Werken van den Ommelander edelman Johan Rengers van ten Post (Groningen : 1852-).
31. Ermerins, Jacobus. Behelzende een beschrijving van de Eilanden Schouwen en Duiveland, in het bijzonder het rechtsgebied der stad Zierikzee, genaamd Poort-Ambacht (Middelburg : W. Abrahams, 1780-) [Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt].
32. Ermerins, Jacobus. Behelzende een beschryving van het Eiland Zuidbeveland in het gemeen (Middelburg : W. Abrahams, 1788) [Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt].
33. Ermerins, Jacobus. Behelzende een beschryving van de gewezene stad Rommerswale (Middelburg : W. Abrahams, 1793) [Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt].
34. De Beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300, tot op den tegenwoordigen tyd (Amsterdam : P. Conradi, te Harlingen; V. van der Plaats);
35. Koning, Cornelis de. Tafereel der Stad Haarlem en derzelver Geschiedenis van de vroegste tijden af tot op den tegenwoordigen toe (Haarlem : 1807-)
36. Schultz Jacobi, Johannes Christoffel; Domela Nieuwenhuis, Ferdinand Jacobus. Bijdragen Tot de Geschiedenis der Evang.-Luthersche Kerk in de Nederlanden (Utrecht : Van Paddenburg, 1839-).
37. Berkum, Hendrik van. Beschryving der stadt Schoonhoven (Gouda : Gysbert en Willem de Vry, 1762).
38. Dumont, (Baron) de Carels-Croon Jean; Rousset de Missy, Jean; Barbeyrac, Jean. Corps universel diplomatique du droit des gens ... (Amsterdam; La Haye : 1726-1731).
39. Van Manen, Kosterus Gerard. Verboden en getolereerd: een onderzoek naar lutheranen, lutheranisme en lutherse gemeentevorming in Gelderland ten tijde van de Republiek (Hilversum : Verloren, 2001) [Werken uitgegeven door Gelre; 55].
40. Van Der Elst, J.M. Het Land van Grimbergen (Steenokkerzeel : 2017).
41. Mees, Gregorius. Historische atlas van Noord-Nederland van de XVI eeuw tot op heden (Rotterdam : Bij Verbruggen & Van Duym, 1865).
42. Cau, Cornelis; Van Leeuwen, Simon; Scheltus, Jacobus; ; Scheltus, Paulus; Scheltus, Isaac; Lulius, Didericus; Scheltus, Paulus; Van der Linden, Joannes. Groot Placaet-Boeck : Vervattende de Placaten, Ordonnantiën ende Edicten van de Doorluchtige, Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden : ende van de Edele Groot-Mog. Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt : Mitsgaders vande Edele Mog. Heeren Staten van Zeelandt (Gravenhage; Amsterdam : 1658-).
43. Missive van den raad der domeinen van Syne Hoogheid den Heere Prince van Oranje en Nassau, Heer en Baron van Breda, etc., aan Haar Hoog Mogende in dato 12 July 1773. Houdende eene deductie der hooge rechten en gerechtigheden van de baronnie van Breda, speciael dat aen den Raad van Braband geene surintendance over nog correctie van de politicque officieren aldaar competeert, en dat die niet verplicht zyn om van begane swaare delicten aen den Raad van Braband kennis te geven nog copie der informatien, veel weiniger de inventarissen ie: goederen van een delinquant over te senden.
44. Statuten, ordonnantien, reglementen, en costumen van rechte van Vriesland (Leeuwarden : W. Coulon, 1770).
45. Heeres, Jan Ernst. De wijzigingen in den regeeringsvorm van stad en lande in de jaren 1748 en 1749: Eene bijdrage tot de geschiedenis der provincie Groningen (Groningen : Huber, 1885).
46. Wagenaar, Jan. Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen ... (Amsterdam : 1760-)
47. Hermans, Cornelius Rudolphus. Geschiedenis der rederijkers in Noordbrabant ('s-Hertogenbosch : Muller, 1867).
48. Taxandria; tijdschrift voor noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde (Bergen-op-Zoom).
49. Dodt van Flensburg, Johannes Jacobus. Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht (Utrecht : 1838-).
50. Verzameling van Placaten, Reglementen en andere Stukken, door de Ed. Mog. Heeren Staaten van Vriesland zedert den 7 Maart 1766 tot den 6 December 1771 geëmaneerd en uitgegeven (Te Leeuwarden : Willem Coulon).
51. Verzameling van Reglementen, Instructien, en Dispositien, gestatueert door Zyne Doorlugtigste Hoogheid W.C.H Friso, Prince van Orange en Nassau, &c &c. &c. en vervolgens door Haare Hoogheid, Mevrouwe de Princesse Gouvernante, &c. &c. &c. glor. gedagtenis. Strekkende tot onverbrekellyke wetten voor de Provincie van Stadt en Lande (Groningen : Jacob Bolt, 1761-).
52. Rietstap, Johannes Baptista. Heraldieke bibliotheek: tijdschrift voor wapen-, geslacht-, zegel- en penningkunde ('s Gravenhage : 1872-).


Geographical names.

Ameland (in Friesland, the Netherlands).
Arlay (in Jura, Bourgogne-Franche-Comté, France).
Besançon (in Doubs, Franche-Comté, France).
Breda (in Noord-Brabant, the Netherlands).
Borculo (in Gelderland, the Netherlands).
Bütgenbach / Butgenbach (in Luik, Belgium).
Buren (in Gelderland, the Netherlands).
Corvey (in Nordrhein-Westfalen, Germany).
Cranendonck (in Noord-Brabant, the Netherlands).
Culemborg -> Kuilenburg / Kuylenburgh (in Gelderland, the Netherlands).
Dasburg (in Rheinland-Pfalz, Germany).
Diest (in Vlaams-Brabant, Belgium).
Diez (in Rheinland-Pfalz, Germany).
Eindhoven (in Noord-Brabant, the Netherlands).
Frisia -> Friesland (in the Netherlands and in Germany).
Geertruidenberg (in Noord-Brabant, the Netherlands).
Gelderland -> Gelre; Geldern (in the Netherlands).
Herstal -> Hesta (in Luik, Belgium).
Katzenelnbogen (in Rheinland-Pfalz, Germany).
Klundert (in Noord-Brabant, the Netherlands).
Leerdam (in Zuid-Holland, the Netherlands).
Lichtenvoorde (in Gelderland, the Netherlands).
Montfoort (in Utrecht, the Netherlands).
Nassau [an der Lahn] (in Rheinland-Pfalz, Germany).
Niervaart see Klundert.
Nozeroy (in Jura, Bourgogne-Franche-Comté, France).
The Ommelanden (in Groningen, the Netherlands).
Orange -> Arausio; Oranje; Oranien (in Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France).
Turnhout (in Antwerpen, Belgium).
Veere (in Zeeland, the Netherlands).
Vianden -> Veianen; Veinen (in Diekirch, Luxembourg).
Vlissingen -> Flushing (in Zeeland, the Netherlands).
Warneton / Warneston -> Waasten; Varnetan; Warneuton (in Hainaut, Belgium).
Willemstad (in Moerdijk, Noord-Brabant, the Netherlands).
Zevenbergen -> Zeuvebérge (in Moerdijk, Noord-Brabant, the Netherlands).
Chistian (First) names.

Charles -> Carolus; Karel.
Henry -> Henricus; Hendrik.
John -> Johannes; Johann; Jan; Jean.
Louis -> Ludovicus; Lodewijk.
Maurice -> Mauritius; Maurits.
William -> Guillelmus; Willem.


--- the 11th century-1467 see Holland


--- 1467-1581 see Luxembourg

@ Samples [Governors]:

(Oct 1529) [23: p.196]
< Floris of Egmond (+1539), Count of Buren & Leerdam, Lord of IJsselstein, St.Maartensijk, etc., Stadtholder of Frisia >
Floris van Egmundt, Graff zu Bueren und zu Leerdam,
her zu Ysselstein zu Cranendonk und zu Sanct Mertins dick
Römischer Keyserlicher Majestät Capitaengenerall inn Niederlanden etc.

(1533) [10: I (1752); p.176]
Wy Floris van Egmont, Grave tot Bueren en te Leerdam
Heer te Ósselståón tot Cranendonk tot Sinte Martensdyck tot Scherpenisse
Gubernator des Landts en Heerlyckheyt van Kuyck ende der Stadt van den Grave &c.

(May 1578) [33: p.116; Doc.# B]
< William "the Silent" of Nassau (+1584), Prince of Orange 1544; Stadtholder of Holland, Zeeland, and Utrecht 1555 >
Wilhelm by der gratie Godts Prince van Oragnien,
Graue van Nassau, van Catzenelleboge, van Vianden, van Diets, van Bueren, van Leerdam;
Heere ende Baron van Breda, Diest, van Grimberghe, van Arlay, van Noceroy etc.,
Erfburchgraue van Antwerpen ende van Besanchon,
Gouverneur van Brabant, Hollant, Zeelant, Westvrieslant, ende Vtrecht;
Lieutenant Generael van den Doorluchtigen Prince
Mathyas by der gratien Godts Erts Hertoch van Oostenryck,
Hertoch van Bourgognien,
Stadhouder ende Capiteyn Generael van de Conincklycke Majesteyt ouer de Nederlanden van herwaert ouer


--- 1581-1582 ( Francis of France )

Duke of Brabant, Lotharingia, Limburg, Gelderland, Anjou, Alençon Touraine, Berry, Evreux, Château-Thierry;
Count of Flanders, Holland, Zeeland, Zutphen, Maine, Perche, Mantes, Meulan, Beaufort;
Margrave of the Holy Roman Empire;
Lord of Frisia, Mechelen;

@ Samples:

(Apr 1582) [18: p.476; Doc.# CXXVIII]
< Francis (+1584), Duke of Anjou 1576, of Alençon 1566, of Berry, of Evereux; Sovereign of the Netherlands 1581; a son of King Henry III of France; >
Francois, filz de France, frere unique du Roy,
par la grace de Dieu, duc de Lothier, de Brabant, de Lembourg, de Gueldres, d'Anjou, d'Alencon, Touraine, Berry, Deureux et de Chasteathiery,
conte de Flandres, Hollande, Zelande, Zutphen, du Mayne, du Perche, Mante, Meulain et de Beaufort;
marquis du St Empire,
seigneur de Frize et de Mallinnes

(12 July 1582) [30: deel II; p.282; Doc.# 9]
Wij Francois zone van Frangrijck enig broder vanden Koning
bijder Gratien Gots Hertig van Lothring van Brabant van Limborg van Geldren van Anjou van Alencon van Touraine van Berry van Eureux van Chasteau Thierrij
Graue van Vlandern van Hollant van Zeelant van Zutphen van Maine van Perche van Mante van Meulant ende van Beaufort,
Marggraue des heiligen Rijx,
Here van Vrieslant ende van Mechelen
Beschermer der Nederlanschen vriheit


--- 1582-1584 ( Francis of France )

Duke of Brabant, Lotharingia, Limburg, Gelderland, Anjou, Alençon Touraine, Berry, Evreux, Château-Thierry;
Count of Flanders, Holland, Zeeland, Zutphen, Maine, Perche, Mantes, Meulan, Beaufort;
Margrave of the Holy Roman Empire;
Lord of Frisia, Mechelen, the Ommelanden;

@ Samples:

(14 July 1582) [31: (1797); p.236; Doc.# T]
< Francis (+1584), Duke of Anjou 1576, of Alençon 1566, of Berry, of Evereux; Sovereign of the Netherlands 1581; a son of King Henry III of France; >
Francois zone van Vranckeryck eenich broeder van den Coninck;
by der gratien Gods Hertoge van Lotryck, van Brabant, van Limborch, van Gelre, van Anjou, van Alencon, van Tourain, van Berry, van Eureulx ende van 't Casteel Thierry;
Graue van Vlaanderen, van Hollant, van Zeelant, van Zutphen, van Mayne, van Perche, van Mantes, van Meullion ende' van Beaufort;
Marcgraeue des Heylicx Rycx;
Heere van Vrieslant, van Mechelen ende Ommelanden;
Beshermer der Nederlantsche Vryheyt

@ Samples [Auxiliary]:

(Sep 1582) [14: p.398]
< William "the Silent" of Nassau (+1584), Prince of Orange 1544; Stadtholder of Holland, Zeeland, and Utrecht 1555 >
Wilhelm by der gratien Gods Prince van Orangien,
Grave van Nassau, van Catzenelnboghen, van Viandent, Dietz., Linghen, Bueren, Leerdam &c.
Marquis vander Vere ende van Vlissinghen,
Heere ende Baron van Breda, Diest, Grimbergben, Arlay, Nozeroj &c.
Erfburch grave van Antwerpen ende van Besancon,
Gouverneur Generael van Brabant, Zeellandt, Vrieslant, ende Utrecht, ende
Admirael vender Zee van herwaerts over


--- 1584-1587

@ Samples [Governors]:

(Apr 1586) [32: stuk I (1793); p.154; Doc.# B]
< Robert Dudley (+1588), Earl of Leicester; Baron of Denbigh; Governor of the Netherlands 1585–1587 >
Robert Graue van Leycester &
Baender Heer van Denbigh etc.
Lieutenaat van Haere Majesteyt van Engelant, ende
Gouuerneur ende Capteyn Generael der Vereenichde Nederlantsche Prouintien

(May 1586) [27: serie II; deel I (1872); p.516-517; Doc.# 2]
< Maurice (+1625), Prince of Orange 1618; Stadtholder of Holland & Zeeland 1585, of Utrecht, Guelders & Overijssel 1590, of Groningen and Drenthe 1620 >
Mauritz geboren Prince van Orangien,
Grave van Nassau, Catzenelboghen, Vianden, Dietz, etc.
Marquys van der Veere ende Vlissinghen,
Heere van Sint Vijt, Daesburghen, de Stadt Grave ende de Landen van Cuyck, etc.
Gouverneur ende Capiteyn Generael ende Admirael;

(May 1602) [28: deel III (1716); p.180]
Maurits gebooren Prince van Orangie,
Grave van Nassau, Catzenelleboge, Vianden, Dietz, Meurs enz.
Merquys vander Veer ende Vlissingen,
Heere van S.Vit, Daesborg, der Stadt Grave ende Lande van Cuyck,
Gouverneur Capiteyn Generael ende Admiraal


--- 1619-1625

@ Samples [Governors]:

(Apr 1625) [9: serie II; jaagang X (1854); p.21-22]
< Maurice (+1625), Prince of Orange 1618; Stadtholder of Holland & Zeeland 1585, of Utrecht, Guelders & Overijssel 1590, of Groningen and Drenthe 1620 >
Maurits, bij der gratien Gods prince van Orangien,
grave van Nassau, Catsenellebogen, Vianden, Dietz, Lingen, Meurs, Buyren, Leerdam,
marquis van der Veere ende Vlissingen,
heere ende baron van Breda, der stadt Grave ende lande van Kuyck, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneston, Arlay, Noseroy, St Vijt, Doesburgh, Leck, Polanen, Nierwaert, IJsselsteyn, St. Maertensdijck etc.,
erffburghgrave van Antwerpen ende Besancon,
gouverneur ende capitein generael over Gelderland, Holland, Zeeland, Westvriesland, Zutphen, Utrecht, Overijssel, Groningen, Ommelanden ende Drent,
admirael generael


--- 1625-1689

@ Samples [Governors]:

(May 1626) [12: deel XI; stuk II (1776); p.1037-1038]
< Frederick-Henry of Nassau (+1647), Prince of Orange 1625; Stadtholder of Holland, Zeeland, Utrecht, Guelders & Overijssel 1625 >
Frederick Hendrick, by der Gratien Gods, Prince van Orangien,
Grave van Nassau, Catzenellebogen, Vianden, Dietz, Linghen, Moers, Bueren, Leerdam &c.
Marquis vander Vere ende van Vlissingen, &c.
Heere en Baron van Breda, der Stad Grave en Lande van Kuyck, Diest, Grimbergen, Herstal, Kranendoncq, Warneston, Arlay, Nozeroy, Sint Vyt, Daesburch, Polanen, Willemstad, Nyervaart, Ysselsteyn, Sint Maartensdyck, Geertruydenberch, Chasteau Renard, de Hooge ende Leeghe Swaluwen, ende van Naaltwyck, &c.
Erf burchgrave van Antwerpen ende van Besanson, &c.
Erfmaarschalk van Holland,
Gouverneur over Gelderland, Holland, Zeeland, Westvriesland, Zutphen, Utrecht, ende Over Yssel,
Capiteyn ende Adrmiraal Generaal van de Geunieerde Provincien

(July 1636) [49: deel V (1846); p.224-225; Doc.# VI]
Frederic Henry, par la grace de Dieu Prince d'Orange,
Conte de Nassau, Cantzenellebogen, Vianden, Dietz, Lingen, Meurs, Buren, Leerdam etc.,
Marquis de la Vere et Flissingues,
Seigneur et Baron de Breda, de la ville de Grave et Pays de Cuyck, Diest, Grimberges, Herstal, Cranendoncq, Warneston, Arlay, Noseroy, St. Vyth, Doesburgh, Polanen, Willemstadt, Niervaert, Ysselsteyn, St. Martensdyck, Geertruydenberch, Ñhasteau Regnard, les hauts et basses Sualves et de Naeltwyck,
Visconte héréditaire d'Anvers et de Besancon etc.,
Marechal héréditaire d'Hollande,
Gouverneur de Gelres, Hollande, Zeelande, Westfrise, Zutphen, Utrecht et Overysle,
Capitaine Admiral et General des provinces unies du Païz Bas, etc.

(Dec 1650) [9: serie II; jaargang X (1854); p.500-501]
< William (+1650), Prince of Orange 1647; Stadtholder of Holland, Zeeland, Utrecht, Guelders & Overijssel 1647 >
Wij Wilhem bij der gratie Godts, prince van Orangie,
grave van Nassau, Catzenellebogen, Vianden, Dietz, Lingen, Moers, Buyren, Leerdam, etc.,
marquis vander Veere ende van Vlissingen,
heere ende baron van Breda, der stadt Grave ende lande van Cuyck, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneston, Arlay, Noseroy, St. Vyth, Doesburg, Polanen, Willemstadt, Niervaert, Isselsteyn, St. Maertensdijck, Geertruidenbergh, Chasteau Regnardt, de hooge ende lage Swaluwe, Naeltwijck etc.,
erffburggrave van Antwerpen ende van Besançon, etc.,
erffmaerschalck van Hollandt,
gouverneur over Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, Westvrieslandt, Utrecht, Overijssel, stadt Groningen ende Ommelanden, Drenthe, etc.,
capiteyn generael ende admirael der Vereenighde Nederlanden

(Feb 1672) [10: I; p.292]
< William-Henry (+1702), Prince of Orange 1650; Stadtholder of Holland & Zealand 1647, of Utrecht 1674, of Guelders & Overijssel 1675; King of England 1689 (William III) >
Willem Henrick, by der gratie Godts Prince van Orange,
Grave van Nassau, Catzenellebogen, Vianden, Dietz, Lingen, Meurs, Bueren, Leerdam &c.,
Marquis van der Veere ende van Vlissingen,
Heere ende Baron van Breda, der Stadt Grave ende Landen van Cuyck, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneston, Arlay, Noseroy, St.Vith, Daesburgh, Polanen, Willemstadt, Niervaert, Ysselsteyn, Steenbergen, Sint Maertensdyck, Geertruydenbergh, de Hooge en Lage Swaluwen, Naeltwyck &c
Erf Burghgrave van Antwerpen en Besançon,
Erf Maerschalck van Hollandt &c.

(Aug 1675) [12: deel I; stuk II (1761); p.1233]
Wilhem Hendrick, by der gratien Godes, Prince van Orange en Nassau,
Grave van Catzenellebogen, Vianden, Diets, Lingen, Meurs, Buyren, Leerdam, &c.
Marquis van der Veere en Vlissingen,
Heere en Baron van Breda, der Stad Grave en den Lande van Kuyck, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneston, Arlay, Noseroy, St. Vyth, Daesburg, Polanen, Willemsladt, Nyervaert, Ysselstein, St. Martensdyck, Steenbergen, Geertruydenberg, de Hooge en Lage Zwaluwen, Naeltwyk, Soest, Baren, Ter Eem, Immenes binnen en buyten, &c.
Erf-Burggrave van Antwerpen en Besançon,
Erf-Marschalk van Hollandt,
Erf-Gouverneur en Stadhouder van Gelderlandt, Graeffchap Zutphen, Hollandt, Zeelandt, West-Vrieslandt, Utrecht ende Overyssel;
Erf-Capitein Generael en Admirael der Vereenigde Nederlanden


--- 1689-1702

@ Samples [Governors]:

(Feb 1697) [10: I; p.304]
< William-Henry (+1702), Prince of Orange 1650; Stadtholder of Holland & Zealand 1647, of Utrecht 1674, of Guelders & Overijssel 1675; King of England 1689 (William III) >
Wilhem Henrick, by der gratie Godts Koningh van Groot Brittannien;
Prince van Orange en Nassauw;
Grave van Catzenellebogen, Vianden, Dietz, Lingen, Meurs, Buyren, Leerdam;
Marquis van Ter Veere en Vlissingen;
Heere en Baron van Breda, der Stadt Grave en Lande van Kuyck, Diest, Grimbergen, Herstal, Kranendonck, Warneston, Arlay, Noseroy, St. Vith, Daesburgh, Polanen, Willemstadt, Niervaert, Ysselsteyn, Steenbergen, St. Maertensdyck, Geertruydenbergh, Turnhout, Sevenbergen, de Houge en Lage Swaluwen, Naeltwyck, Soest, Baren, Ter Åem, Immenes binnen en buyten, &c.
Erf-Burghgrave van Antwerpen en van Besançon;
Erf-Maerschalck van Hollandt,
Erf-Gouverneur en Stadthouder van Gelderlandt, Graeffchap Zutphen, Hollandt, Zeelandt, West-Vrieslandt, Utrecht, Over-Yssel, en Lantschap Drenthe,
Erf-Capiteyn-Generael en Admirael der Vereenigde Nederlanden, &c.


--- 1702-1732


--- 1732-1748

@ Samples [Auxiliary]:

(Mar 1735) [42: deel VI (1746); p.827] [10: I; p.342]
< William-Charles-Henry-Friso (+1751), Prince of Nassau-Dietz 1711; Stadtholder (Hereditary 1748) of the Netherlands 1747 >
Wy Willem Carel Hendrik Friso by der gratie Gods Prince van Orange en Nassau,
Graaf van Catzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Bueren en Leerdam,
Marquis van Veere en Vlissingen,
Heer en Baron van Breda, Beylsteyn, der Stad Graave en Lande van Cuyk, Liesveld, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonk, Warneton, Arley, Noseroy, St.Vith, Daasburg, Polanen, Wíllemstad, Níervaard, Isselsteyn, Breedevoord, Steenbergen, St.Maartensdyk, Geertruydenberg, Turnhout, Seevenbergen, de hooge en laage Swaluwen, Naaldwyk,
Heer van Ameland,
Erfburggraaf van Antwerpen en Besançon
Erfmarshalk van Holland,
Stadhouder, Caitein en Admiraal Generaal van Gelderand en het Graafschap Zutphen,
Erfstadhouder en Capitein Generaal van Vriesland,
Stadhouder en Capitein Generaal van Groningen, de Ommelanden en van het Landschap Drenthe, mitsgaders
Ridder van de Order van de Kousseband

(Dec 1738) [42: deel VI (1746); p.811]
Wy Willem Carel Hendrik Friso, by der gratie Gods Prince van Orange en Nassau,
Graaf van Catzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Bueren en Leerdam,
Marquis van Veere en Vlissingen,
Heer en Baron van Breda, Beylsteyn, der Stad Graave en Lande van Cuyk, Liesveld, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonk, Warneton, Arley, Noseroy, St.Vith, Daasburg, Polanen, Willemstad, Niervaard, Isselsteyn, Breedevoord, Steenbergen, St.Maartensdyk, Geertruydenberg, Turnhout, Seevenbergen, de hooge en laage Swaluwen, Naaldwyk,
Heer van Ameland,
Erfburggraaf van Antwerpen en Besançon,
Erfmarschalk van Holland,
Stadhouder, Capitein en Admiraal Generaal van Gelderland, en het Graafschap Zutphen,
Erfstadhouder en Capitein Generaal van Vriesland,
Stadhouder en Capitein Generaal van Groningen, de Ommelanden en van het Landschap Drenthe, mitsgaders
Ridder van de Order van de Kousseband

@ Samples [Auxiliary]:

(May 1737) [44: p.32]
< William-Charles-Henry-Friso (+1751), Prince of Nassau-Dietz 1711; Stadtholder (Hereditary 1748) of the Netherlands 1747 >Willem Karel Hendrik Friso by der gratie Gods Prins van Orange en Nassau,
Graaff van Catzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren en Leerdam,
Marquis van Ter Veer en Vlissingen,
Baron van Breda, Beilstein, de Stad Grave en den Lande van Cuyk, Ysselstein, Cranendonk, Eindhoven en Liesveld,
Heer van Bredevoort, Turnhout, Geertruydenberg, de Willemstad, de Clundert, St Martensdyk, Sevenbergen, Steenbergen, de Hooge en Laage Swaluwe, Naaldwyk, Grimbergen, Herstal, Arlay, Noseroy, St Vith, Butgenbag, Daasburg en Warneton,
onaf hankelyke Heer van t'Eiland Ameland,
Erf-Burggraaf van Antwerpen en Besançon,
Erf-Marschalk van Holland,
Stadhouder Capitain en Admiraal Generaal van Gelderland en t'Graaffchap Zutphen,
Erf-Stadhouder en Capitain Generaal van Vriesland,
Stadhouder en Capitain Generaal van Groningen en Ommelanden, en van t'Landschap Drenthe als meede
Ridder van de Kouzeband

(May 1747) [42: deel 7 (1770); p.823; Doc.# 13]
Willem Carel Hendrik Friso, by der gratie Gods, Prinse van Orange en Nassau,
Graaf van Catzenellebogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren en Leerdam,
Marquis van ter Veer en Vlissingen,
Baron van Breda, Bylstein, de Stad Grave en de Lande van Cuyk, Ysselstein, Cranendonk, Eindhoven en Liesvelt,
Heere van Bredevoort, Turnhout, Geertruidenberg, Willemstad, de Klundert, St.Maartensdyk, Sevenbergen, Steenbergen, de hooge en laage Swaluwe, Naaltwyk, Diest, Grimbergen, Herstal, Arlay, Noseroy, St.Vith, Butgenbag, Daasburg en Warneton,
Vrye en Erfheer van het Eiland Ameland,
Erfburggraaf van Antwerpen en Besançon,
Erfmarschalk van Holland,
Stadhouder, Capitein en Admiraal Generaal van Gelderland en het Graafschap Zutphen,
verkooren Stadhouder, Capitein, en Admiraal Generaal van Zeeland,
Erfstadhouder en Capitein Generaal van Vriesland,
Stadhouder en Capitein Generaal van Groningen, Ommelanden, en van het Landschap Drenthe,
Ridder van de Kousseband

(Apr 1748) [13: deel I; stuk LVIX (1748); p.236]
Wy Willem Karel Hendrik Friso by der Gratie Gods Prince van Orange en Nassau;
Graaf van Catzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Bueren en Leerdam;
Marquis van Ter Vere en Vlissingen;
Baron van Breda, Beilstein, de Stadt Grave en den Lande van Kuik, Ysselstein, Cranendonk, Eyndhoven en Liesveldt;
Here van Bredevoort, Turnhout, Geertruidenberg, Wilemstadt, de Klundert, St. Martensdyk, Sevenbergen, de Hoge en Lage Zwaluwe, Naaldwyk, Diest, Grimbergen, Herstal, Arlay, Neseroy, St.Vith, Butgenbach, Daesburg en Warneton,
Vry- en Erf-Heer van 't Eiland Ameland,
Erf- Burggraaf van Antwerpen en Besançon;
Erf-Marschalk van Holland;
Stadthouder, Kapitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden;
Ridder van de Kousseband, &c. &c. &c.

--- 1748-1748

-- the 1st form

Prince of Orange, Nassau;
Count of Katzenelnbogen, Vianden, Diez, Spiegelberg, Buren, Leerdam;
Margrave of Veere, Vlissingen;
Lord & Baron of Breda, Beilstein, the City of Grave and the Land of Cuijk, Liesveld, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneton, Arlay, Nozeroy, St.Vijt, Dasburg, Polanen, Willemstad, Niervaart, IJsselstein, Breedevoort, Steenbergen, St.Maartensdijk, Geertruidenberg, Turnhout, Zevenbergen, the Upper & Lower Zwaluwe, Naaldwijk;
Lord of Ameland;
Burgrave of Antwerpen, Besançon;
Hereditary Stadtholder of the United Netherlands;

@ Samples:

(Aug 1748) [35: deel II (1808); p.353-354; Doc.# X]
< William-Charles-Henry-Friso (+1751), Prince of Nassau-Diez 1711; Stadtholder (Hereditary 1748) of the Netherlands 1747 >
Wy Willem Carel Hendrik Friso, by der gratie Gods Prince van Orange en Nassau;
Graaf van Catzenellebogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren en Leerdam;
Marquis van Veere en Vlissingen;
Heer en Baron van Breda, Beilstein, der Stad Grave van Kuyk, Liesveld, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonk, Warneton Arlay, Noseroy, St.Vith, Daasburg, Polanen, Willemstad, Niervaard, Ysselstein, Bredevoort, Steenbergen, St Maartensdyk, Geertruidenberg, Turnhout, Zevenbergen, de Hooge en Lage Zwaluwe, Naaldwyk;
Heer van Ameland;
Erf-Burggraaf van Antwerpen en Besançon;
Erf-Marschalk van Holland,
Erf-Stadhouder Capitein Generaal en Admiraal van de zeven Vereenigde Nederlanden; als mede
Capitein Generaal en Admiraal van de Unie; mitsgaders
Ridder van de Koussebant &c &c &c

(Oct 1748) [35: deel II (1808); p.389; Doc.# HH]
Wy Willem Carel Hendrik Friso, by de Gratie Godts Prince van Orange en Nassau,
Graaf van Catzenellebogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren, en Leerdam,
Marquis van Veere en Vlissingen,
Heer en Baron van Breda, Beilstein, der Stad Grave en Lande van Kuyk, Liesveld, Diest, Grimbergen, Herstall, Cranendonk, Warneton, Arlay, Noseroy, St.Vith, Daasburg; Polanen, Willemstadt, Niervaard, Ysselstein, Breedevoort, Steenbergen, St.Maartens-Dyk, Geertruydenberg, Turnhout, Zevenbergen, de Hooge en Laage Zwaluwe, Naaldwyk,
Heer van Ameland;
Erf-Burggraaf van Antwerpen en Besançon;
Erf-Marschalk van Holland;
Erf-Stadhouder, Capitein Generaal en Admiraal van de Unie; mitsgaders
Ridder van de Koussebant &c. &c. &c.


--- 1748-1757

-- the 1st form

Prince of Orange, Nassau;
Count of Katzenelnbogen, Vianden, Diez, Spiegelberg, Buren, Leerdam, Culemborg;
Margrave of Veere, Vlissingen;
Lord & Baron of Breda, Beilstein, the City of Grave and the Land of Cuijk, Liesveld, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneton, Arlay, Nozeroy, St.Vijt, Dasburg, Polanen, Willemstad, Niervaart, IJsselstein, Breedevoort, Steenbergen, St.Maartensdijk, Geertruidenberg, Turnhout, Zevenbergen, the Upper & Lower Zwaluwe, Naaldwijk;
Lord of Ameland;
Burgrave of Antwerpen, Besançon;
Hereditary Stadtholder of the United Netherlands;

@ Added:

- [1748] Culemborg
The Estates of the District (Kwartier) of Nijmegen bestowed Culemborg to Stadtholder William IV (1748) [39: p.65].
Notes: The Estates bought Culemborg fom Ernest-Frederick I, Duke of Saxony-Hildburghausen.

@ Samples:

(Nov 1748) [37: p.609]
< William-Charles-Henry-Friso (+1751), Prince of Nassau-Diez 1711; Stadtholder (Hereditary 1748) of the Netherlands 1747 >
Willem Karel Hendrik Friso, by der Gratie Gods, Prince van Oranje en Nassauw,
Graaf van Catznelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren, Leerdam, en Kuylenburg,
Marquis van Veere en Vlissingen,
Heer en Baron van Breda, Beilstein, der Stadt Grave en Lande van Kuyck, Liesveld, Diest, Grimbergen, Herstal, Kranendonck, Warneton, Arlay, Noseroy, St. Vith, Doesburg, Polanen, Willemstadt, Niervaert, Ysselsteyn, Breedevoort, Steenbergen, St. Maertensdyck, Geertruydenberg, Turnhout, Zeevenbergen, de Hooge en Laage Swaluwen, Naeltwyk,
Heer van Ameland,
Erf-Burg-Graaf van Antwerpen en Besançon,
Erf-Maerschalk van Holland,
Erf-Stadhouder, Kapitein Generaal, en Admiraal der Vereenigde Neederlanden: als meede
Kapitein Generaal, en Admiraal van de Unie, mitsgaders
Ridder van de Kouseband enz. enz. enz.

(July 1751) [12: deel XI; stuk II (1776); p.1021]
Wy Willem Carel Hendrik Friso, by der gratie Gods, Prince van Orange en Nassau,
Graaf van Catzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren, Leerdam en Cuylenborch;
Marquis van Veere en Vlislingen,
Heer en Baron van Breda, Beilstein, der Stad Grave en Lande van Cuyk, Liesveld, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonk, Warneton, Arlay, Noseroy, St.Vith, Daasburg, Polanen, Willemstad, Niervaart, Ysselstein, Bredevoort, Steenbergen, St.Martensdyk, Geertruydenberg, Turnhoud, Sevenbergen, de Hooge en Laage Swaluwe, Naaldwyk,
Heer van Ameland;
Erf-Burggraaf van Antwerpen en Besançon,
Erf-Marschalk van Holland;
< Erf-> Stadhouder, Capitein Admiraal en Generaal van de Seeven Vereenigde Provincien; als meede
Capitein Generaal en Admiraal van de Unie; mitsgaders
Ridder van de Kousseband


-- the 2nd form

Prince of Orange, Nassau;
Count of Katzenelnbogen, Vianden, Diez, Spiegelberg, Buren, Leerdam, Culemborg;
Margrave of Veere, Vlissingen;
Baron of Breda, Beilstein, the City of Grave and the Land of Cuijk, IJsselstein, Cranendonck, Eindhoven, Liesveld;
Lord of Bredevoort, Turnhout, Geertruidenberg, Willemstad, Klundert, St.Maartensdijk, Zevenbergen, Steenbergen, the Upper & Lower Zwaluwe, Naaldwijk, Grimbergen, Herstal, Arlay, Nozeroy, St.Vijt, Bütgenbach, Dasburg, Warneton;
Lord of Ameland;
Burgrave of Antwerpen, Besançon;
Hereditary Stadtholder of the United Netherlands;

@ Samples:

(Nov 1749) [45: p.125-125; Doc.# III]
Wij Willem Carel Hendrik Friso, bij der Gratie Gods Prince van Orange en Nassau,
Graaf van Catzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelbergh, Buuren, Leerdam en Cuylenburg,
Marquis van Ter Veer en Vlissingen,
Baron van Breda, Beilstein, de Stad Grave en Lande van Cuijk, IJsselstein, Cranendonk, Eindhoven en Liesveld,
Heere van Breedevoord, Turnhout, Geertruydenbergh, Willemstad, de Klundert, St.Martensdijk, Sevenbergen, Steenbergen, de Hoge en Lage Zwaluwe, Naaldwijk, Diest, Grimbergen, Herstal, Noseroy, Arlay, St.Vith, Butgenbach, Daasburg, en Warneton,
Vrij en Erff Heer van 't Eijland Ameland,
ErffburgGraaff van Antwerpen en Besancon,
Erffmarschalk van Holland,
Erffstadhouder, Capitein Generaal en Admiraal der Vereenigde Nederlanden,
Ridder van de Kousseband etc. etc. etc.

@ Samples [Regents]:

(Feb 1754) [11: deel VIII (1754); p.137-138]
< Anne (+1759), Regent of the Netherlands [1751-1759]; daughter of King George II of Great Britain; ~ 1734 William-Charles-Henry-Friso (+1751), Prince of Nassau-Diez >
Wy Anne, by de Gratie Gods, Prinsesse Royael van Groot-Brittannien,
Prinsesse Douariere van Oranje en Nassau,
Gouvernante der Vereenigde Provintien enz. enz. enz;
Moeder en Voogdesse van
Willem Prinse van Oranje en Nassau,
Grave van Catzenellebogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buren, Leerdam en Kuilenburg;
Marquis van ter Veere en Vlissingen;
Baron van Breda, Bielstein, van de Stad Grave den Lande van Kuik, Ysselstein, Kranendonk, Eindhoven en Liesveld;
Heere van Bredevoort, Turnhout, Geertruidenberg, de Willemstad, de Klundert, St.Maertensdyk, Zevenbergen, Steenbergen, de Hooge en Lage Zwaluwe, Naeldwyk, Polanen, Diest, Grimbergen, Herstal, Arlay Noseroy, St.Vith, Butgenbach, Daesberg en Warneton;
Onafbanglyk Heer van het Eiland Ameland;
Erf-Burggraef van Antwerpen en Besançon;
Erf-Maerscbalk van Holland;
Erf-Stadhouder, Kapitein Generael en Admirael der Vereenigde Nederlandse Provintien en van de Generaliteit


--- 1757-1767

Prince of Orange, Nassau;
Count of Katzenelnbogen, Vianden, Diez, Spiegelberg, Buren, Leerdam, Culemborg;
Margrave of Veere, Vlissingen;
Lord & Baron of Breda, Beilstein, the City of Grave and the Land of Cuijk, Liesveld, Diest, Herstal, Cranendonck, Warneton, Arlay, Nozeroy, St.Vijt, Dasburg, Polanen, Willemstad, Niervaart, IJsselstein, Breedevoort, Steenbergen, St.Maartensdijk, Geertruidenberg, Turnhout, Zevenbergen, the Upper & Lower Zwaluwe, Naaldwijk;
Independent Lord of the Free & Sovereign Hereditary Lordship of Ameland;
Burgrave of Antwerpen, Besançon;
Hereditary Stadtholder of the United Netherlands;

@ Removed:

- [1757] Grimbergen
The regents for Prince William of Nassau-Diez ceded his share of Grimbergen to Maximilienne-Theresia of Oignies (1757) [40: p.2, 7].
Notes. Maximilienne-Theresia (+1774), daughter of Ferdinand of Oignies (+1723), and Charlotte of Glymes-Berghes, married the Duke of Croy. In 1791, Grimbergen passed to Mary-Josephine of Oignies (+1842), wife of William-Charles of Merode-Westerlo [40: p.2, 7].

@ Samples:

(Dec 1759) [11: deel XIV (1760); p.109]
< William (+1806), Prince of Nassau-Diez 1751; Hereditary Stadtholder of the Netherlands [1751-1795] >
Wy Willem, by der gratie Gods Prinse van Oranje en Nassau,
Graef van Katzenelnbobogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren, Leerdam en Kuilenburg;
Marquis van Vere en Vlissingen;
Heer en Baron van Breda, Beistein, de Stad Grave en Lande van Kuik, Liesveld, Diest, Herstal, Kranendonk, Warneton, Arlay, Noseroy, St. Vith, Daesburg, Polanen, Willemstad, Niervaert, Ysselstein, Bredevoort, Steenbergen, St. Maertensdyk, Geertruidenberg, Turnhout, Zevenbergen, de hooge en lage Zwaluwen, Naeldwyk,
Onafhankelyk Heer der vrye en souveereine Erf-Heerlykheid Ameland,
Erf-Burggraef van Antwerpen en Besançon,
Erfmaerschalk van Holland,
Erfstadhouder, Kapitein en Admirael Generael van de zeven Vereenigde Provintien, als mede
Kapitein Generael en Admirael van de Unie, mitsgaders
Ridder van de Kouseband

(Feb 1762) [11: deel XVI (1762); p.83-84]
Wy Willem, by der gratie Gods, Prinse van Orange en Nassau,
Graef van Catzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren, Leerdam en Kuilenburg;
Marquis van Vere en Vlissingen;
Heer en Baron van Breda, Beilstein, de Stad Grave en den Lande van Kuik, Liesveld, Diest, Herstal, Kranendonk, Warneton, Arlay, Noseroy, St. Vith, Daesburg, Polanen, Willemstad, Niervaert, Ysselstein, Bredevoort, Steenbergen, St. Maertensdyk, Geertruidenberg, Turnhout, Zevenbergen, de hooge en lage Zwaluwe, Naeldwyk;
onafhangklyk Heer der vrye en souveraine Erf-Heerlykheid Ameland;
Erf-Burggraef van Antwerpen ee Besançon;
Erfmaerschalk van Holland;
Erfstadhouder, Kapitein en Admirael Generael der zeven Nederlanden, als mede
Kapitein Generael en Admirael van de Unie; mitsgaders
Ridder van de Kousseband, enz enz. enz.

(June 1767) [12: deel II; stuk III (1767); p.1197-1198]
Wy Willem, by der gratie Godts Prince van Orange en Nassau;
Graef van Cazenellebogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren, Leerdam en Kuilenburg;
Marquis van Veere en Vlissingen;
Heer en Baron van Breda, Bielstein, der Stadt Grave en Lande van Kuik, Liesvelt, Diest, Herstal, Cranendonk, Warneton, Arlay, Noseroy, St.Vith, Daesburg, Polanen, Willemstadt, Niervaert, Ysselstein, Bredevoort, Steenbergen, St.Martensdyk, Geertruidenberg, Turnhout, Zevenbergen, de Hooge en Lage Zwaluwe en Naeldwyk;
onafhanklyk Heer der Vrye en Souveraine Heerljkheid Amelandt;
Erfburg-Graef van Antwerpen en Besançon;
Erf-Marschalk van Hollandt;
Erf-Stadhouder, Erf-Gouverneur, Erf-Capitein Generael en Admirael van de Zeven Vereenigde Nederlanden; alsmede
Erf-Capitein Generael en Admirael van de Unie; mitsgaders
Ridder van de Kousebandt, &c. &c. &c.


--- 1767- ~1768

Prince of Orange, Nassau;
Count of Katzenelnbogen, Vianden, Diez, Spiegelberg, Buren, Leerdam, Culemborg;
Margrave of Veere, Vlissingen;
Lord & Baron of Breda, Beilstein, the City of Grave and the Land of Cuijk, Liesveld, Diest, Herstal, Cranendonck, St.Vijt, Dasburg, Polanen, Willemstad, Niervaart, IJsselstein, Breedevoort, Steenbergen, St.Maartensdijk, Geertruidenberg, Turnhout, Zevenbergen, the Upper & Lower Zwaluwe, Naaldwijk;
Independent Lord of the Free & Sovereign Hereditary Lordship of Ameland;
Burgrave of Antwerpen;
Hereditary Stadtholder of the United Netherlands;

@ Removed:

- [1767] Arlay, Nozeroy, Besançon, Warneton
Notes. In 1731, the Lordships of Arlay and Nozeroy, the Burgraviate of Besançon, and other lands of the House of Chalon in Franche-Comté definitively passed to Prince Louis of Isenghien (+1767) and his brother, Alexander-Maximilian [7: série III; volume III (1882); p.234].

@ Samples:

(July 1767) [42: deel IX (1796); p.595; Doc.# 4]
Wy Willem, by der gracie Gods, Prince van Orange en Nassau,
Graaf van Catzenelleboogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren, Leerdam en Kuylenborch,
Marquis van Veere en Vlissingen,
Heer en Baron van Breda, Beilstein, der Stad Grave en Lande van Cuyck, Liesvelt, Diest, Herstal, Cranendonk, St.Vith, Daasburg, Polanen, Willemstad, Niervaart, Ysselstein, Bredevoort, Steenbergen, St.Maartensdyk, Geertruidenberg, Turnhout, Zevenbergen, de Hooge en Laage Zwaluwe en Naaltwyk,
onafhanklyk Heer der vrye en souveraine Heerlykheid Ameland,
Erf-Burggraaf van Antwerpen,
Erfmaarschalk van Holland,
Erfstadhouder, Erfgouverneur, Erfcapitein Generaal en Admiraal van de zeven Vereenigde Nederlanden, als meede
Erfcapitein Generaal en Admiraal van de Unie,
Opper-Houtvester en Jagermeester Generaal over Holland en Westvriesland, mitsgaders
Ridder van de Kouseband &c &c &c.


--- ~1768- ~1771

Prince of Orange, Nassau;
Count of Katzenelnbogen, Vianden, Diez, Spiegelberg, Buren, Leerdam, Culemborg;
Margrave of Veere, Vlissingen;
Baron of Breda, Beilstein, the City of Grave and the Land of Cuijk, IJsselstein, Cranendonck, Eindhoven, Liesveld;
Independent Lord of the Free & Sovereign Hereditary Lordship of Ameland;
Lord of Breedevoort, the Loo, Turnhout, Geertruidenberg, Willemstad, Klundert, St.Maartensdijk, Zevenbergen, Steenbergen, the Upper & Lower Zwaluwe, Naaldwijk, Polanen, Diest, Herstal, St.Vijt, Bütgenbach, Dasburg;
Burgrave of Antwerpen;
Hereditary Stadtholder of the United Netherlands;

@ Replaced:

- Niervaart with the Loo, Eindhoven, Klundert, Bütgenbach

@ Samples:

(Mar 1769) [51: gedeelte III; p.161]
Wy Willem, by der Gratie Gods, Prince van Orange en Nassau,
Graave van Catzenelnboogen , Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren, Leerdam en Culemborg,
Marquis van Veere en Vlissingen,
Baron van Breda, Beilstein, der Stadt Grave en Lande van Kuik, Ysselstein, Kranendonk, Eindhoven en Liesvelt,
Heer van Bredevoort, het Loo, Turnhout, Geertruidenberg, Willemstad, Klundert, St.Martensdyk, Zevenbergen, Steenbergen, de Hooge en Laege Zwaluwe, Naeldwyk, Polanen, Diest, Herstal, St.Vith, Butgenbach en Daesburg,
Onafhangkelyk Heer der Vrye en Souveraine Erfheerlykheid Ameland,
Erffburggraef van Antwerpen,
Erff-Marschalk van Holland,
Erff-Stadhouder, Erf-Gouverneur, Erff-Capitain en Admirael Generael der Vereenigde Nederlanden,
Ridder van den Kouseband en van den Zwarten Adelaar &c. &c. &c.

(May 1770) [43: p.89; Doc.# C.17] [12: deel XI; stuk II (1776); p.963-964; Doc.# C.17] < for Breda >
< William (+1806), Prince of Nassau-Diez 1751; Hereditary Stadtholder of the Netherlands [1751-1795] >
Wy Willem, by de gratie Gods, Prince van Orange en Nassau,
Grave van Catzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren, Leerdam en Culenborg,
Marquis van Veere en Vlissingen,
Baron van Breda, Beilstein, der Stad Grave en Lande van Cuyk, Ysselstein, Cranendonk, Eyndhoven en Liesveld,
Heer van Bredevoort, 't Loo, Turnhoud, Geertruydenberg, Willemstad, Clundert, St.Martensdyk, Sevenbergen, Steenbergen, de Hooge en Laage Swaluwe, Naaltwyk, Polanen, Diest, Herstal, St.Vith, Butgenbach en Daasburg,
Onafhankelyk Heer der Vrye en Souveraine Erf-Heerlykheid Ameland,
Erf-Burggraaf van Antwerpen,
Erf-Marschalk van Holland,
Erf-Stadhouder, Erf-Gouverneur, Erf-Capitain en Admiral General der vereenigde Nederlanden,
Erf-Capitain General en Admiral van de Unie,
Ridder van de Kousseband en van den Swarten Adelaer, &c. &c. &c.

(Aug 1770) [12: deel V; stuck II (1770); p.1062]
Wy Willem, by de Grade Gods Prince van Orange en Nassau,
Graeve van Catzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren, Leerdam en Culemborg,
Marquis van Veere en Vlissingen,
Heer en Baron van Breda, Beilstein, der Stad Grave en Lande van Cuyk, Ysselstein, Cranendonk, Eindhoven en Liesveld,
Heer van Bredevoort, het Loo, Turnhout, Geertruydenberg, Willemstad, Klundert, St. Martens-Dyk, Zevenbergen, Steenbergen, de Hooge en Laage Zwaluwe, Naaldwyk, Polanen, Diest, Herstal, St.Vith, Butgenbach en Daasburg,
onafhankelyk Heer der Vrye en Souveraine Erf-Heerlykheid Ameland,
Erf-Burggraaf van Antwerpen,
Erf-Maerschalk van Holland,
Erf-Stadhouder, Erf Gouverneur, Erf-Capitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden,
Erf-Capitein Generaal en Admiraal van de Unie,
Ridder van den Kousseband en van den Zwarten Adelaar, &c. &c. &c.

(4 Dec 1770) [43: p.132; Doc.# H.1] < for Breda >
Wy Willem, by de gratie Gods, Prince van Orange en Nassau,
Grave van Catzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren, Leerdam en Culenborg,
Marquis van Veere en Vlissingen,
Baron van Breda, Beilstein, der Stad Grave en Lande van Cuyck, Ysselstein, Cranendonk, Eindhoven en Liesveld,
Heer van Breedevoord, 't Loo, Turnhout, Geertruydenberg, Willemstad, Clundert, St.Martensdyk, Zeevenbergen, Steenbergen, de Hooge en Lage Swaluwen, Naaldwyk, Polanen, Diest, Herstal, St.Vith, Butgenbach en Daesburg,
Onafhankelyk Heer der Vrye en Souveraine Erfheerlykheid Ameland,
Erf-Burggraaf van Antwerpen,
Erf-Marschalk van Holland,
Erf-Stadhouder, Erf-Gouverneur, Erf-Capitein en Admirael Generael der Vereenigde Neederlanden,
Erf-Capitain Generael en Admirael van de Unie,
Ridder van de Kouseband en van den Swarten Adelaer, &c. &c. &c.


--- ~1771-1777

Prince of Orange, Nassau;
Count of Katzenelnbogen, Vianden, Diez, Spiegelberg, Buren, Leerdam, Culemborg;
Margrave of Veere, Vlissingen;
Baron of Breda, Diest, Beilstein, the City of Grave and the Land of Cuijk, IJsselstein, Cranendonck, Eindhoven, Liesveld;
Independent Lord of the Free & Sovereign Hereditary Lordship of Ameland;
Lord of Breedevoort, the Loo, Geertruidenberg, Klundert, Zevenbergen, of the Upper & Lower Zwaluwe, Naaldwijk, Polanen, St.Maartensdijk, Soest, Baarn, Ter-Eem, Willemstad, Steenbergen, Montfoort, St.Vijt, Butgenbach, Dasburg;
Burgrave of Antwerpen;
Hereditary Stadtholder of the United Netherlands;

@ Replaced:

- Turnhout, Herstal with Soest, Baarn, Ter-Eem, Montfoort
Notes. 1. In 1769, the King of Prussia sold Montfoort to the Prince of Nassau-Diez [2: p.694].
2. In 1740, the Bishop of Liège bought Herstal from the King of Prussia.
3. In 1753, the King of Prussia sold to Austria the Lordship of Turnhout that was assigned to Prussia by by the Treaty of division of the inheritance of 1732 [2: p.694].

@ Samples:

(Apr 1771) [50: p.421]
< William (+1806), Prince of Nassau-Diez 1751; Hereditary Stadtholder of the Netherlands [1751-1795] >
Wy Willem, by der gratie Gods Prince van Orange en Nassau,
Graave van Catzenelnboge, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren, Leerdam en Culenburg;
Marquis van Veere en Vlissingen;
Baron van Breda, Diest, Beilstein, der stad Graave en Lande van Kuik, Ysselstein, Cranendonk, Eindhoven en Liesveld; onafhankelyk Heer van de Vrye en Souveraine Erf-Heerlykheid Ameland;
Heer van Bredevoort, 't Loo, Geertruidenberg, Clundert, Zevenbergen, de Hooge en Laage Zwaluwe, Naaldwyk, Polanen, St.Martensdyk, Soest, Baren en ter Eem, Willemstad, Steenbergen, Montfort, St.Vith, Butgenbach en Daasburg;
Erf- Burggraaf van Antwerpen;
Erf- Marschalk van Holland;
Erf-Stadhouder, Erf-Gouverneur, Erf-Capitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden;
Erf-Capitein Generaal en Admiraal van de Unie;
Ridder van den Koussehand en van den Zwarten Adelaar, &c. &c. &c.

(Dec 1771) [51: gedeelte II.a; p.151]
Wy Willem, by de gratie Gods, Prince van Orange en Nassau;
Graave van Catzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren, Leerdam en Culenborg;
Marquis van Veere en Vlissingen;
Baron van Breda, Diest, Beilstein, der Stad Grave en Lande van Cuyk, Ysselstein, Cranendonk, Eindhoven en Liesvelt; Onafhangelyk Heer van de vrye en Souveraine Erf-Heerlykheid Ameland;
Heere van Breedevoort, 't Loo, Geertruydenberg, Clundert, Zeevenbergen, de hooge en laage Zwaluwe, Naaldwyk, Polanen, St.Maartensdyk, Soest, Baren en Ter Eem, Willemstad, Steenbergen, Montfort, St.Vith, Butgenbach en Daasburg;
Erf-Burggraaf van Antwerpen;
Erf-Maarschalk van Holland;
Erf-Stadhouder, Erf- Gouverneur, Erf- Capitain en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden;
Erf-Capitain Generaal en Admiraal van de Unie;
Ridder van den Kousenband en van den Zwarten Adelaar &c. &c. &c.

(Oct 1772) [12: deel VII; stuck II (1772); p.844]
Wy Willem, by de gratie Gods, Prince van Orange en Nassau,
Grave van Catzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren, Leerdam en Culenborg,
Marquis van Veere en Vlissingen,
Baron van Breda, Diest, Beilstein, Stad Grave en Lande van Cuyk, Ysselstein, Cranendonk, Eyndhoven en Liesveld,
Ouafhankelyk Heer van de Vrye en Souveraine Erf-Heerlykheid Ameland,
Heer van Bredevoort, 't Loo, Geertrydenberg, Clundert, Sevenbergen, de Hooge en Laage Swaluwen, Naaltwyk, Polanen, St. Martensdyk, Soest, Baarn en Ter Eem, Willemstad, Steenbergen, Montfoort, St. Vith, Butgenbach en Daasburg,
Erf-Burggraaf van Antwerpen,
Erf- Marschalk van Holland,
Erf-Stadhouder, Erf-Gouverneur, Erf-Capitain en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden,
Erf-Capitain Generaal en Admiraal van de Unie,
Ridder van de Kousseband en van den Swarten Adelaar, &c. &c. &c.


--- 1777-1795

Prince of Orange, Nassau;
Count of Katzenelnbogen, Vianden, Diez, Spiegelberg, Buren, Leerdam, Culemborg;
Margrave of Veere, Vlissingen;
Baron of Breda, Diest, Beilstein, the City of Grave and the Land of Cuijk, IJsselstein, Cranendonck, Eindhoven, Liesveld;
Independent Lord of the Free & Sovereign Hereditary Lordship of Ameland;
Lord of Borculo, Breedevoort, Lichtenvoorde, the Loo, Geertruidenberg, Klundert, Zevenbergen, of the Upper & Lower Zwaluwe, Naaldwijk, Polanen, St.Maartensdijk, Soest, Baarn, Ter-Eem, Willemstad, Steenbergen, Montfoort, St.Vijt, Butgenbach, Dasburg;
Burgrave of Antwerpen;
Hereditary Stadtholder of the United Netherlands;

@ Added:

- Borculo, Lichtenvoorde
Prince Adam Czartoryski and his wife Isabelle ceded Borculo and Lichtenvoorde to Prince William of Nassau-Diez (1777) [41: I; Beschrijving der zesde kaart; p.21].

@ Samples:

(Aug 1778) [36: stuck II (1840); p.196; Doc.# I a]
< William (+1806), Prince of Nassau-Diez 1751; Hereditary Stadtholder of the Netherlands [1751-1795] >
Wij Willem, bij de gratie Gods Prince van Orange en Nassau,
Grave van Catzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren, Leerdam, en Culenborg;
Marquis van Veere en Vlissingen;
Baron van Breda, Diest, Beilstein, der stad Grave en lande van Cuyk, IJsselstein, Cranendonk, Eyndhoven en Liesveld;
onafhankelijk Heer van de vrije en souveraine Erf-Heerlijkheid Ameland;
Heer van Borculo, Breedevoort, Lichtenvoorde, 't Loo, Geertruydenberg, Clundert, Sevenbergen, de hooge en laage Swaluwe, Naaltwijk, Polanen, St.Martensdyk, Soest, Baaren en ter Eem, Willemstad, Steenbergen, Montfort, St.Vith, Butgenbach en Daasburg;
Erf-burggraaf van Antwerpen;
Erf-maarschalk van Holland;
Erfstadhouder, Erfgouverneur, Erfcapitain en Admiral General der vereenigde Nederlanden;
Erfcapitain General en Admiraal van de Unie;
Ridder van de Kousseband en van den zwarten adelaar, &c. &c. &c.

(June 1786) [34: deel X (1789); p.22-23]
Wy Willem, by der gratie Gods, Prince van Orange en Nassau,
Graave van Catzenelboge, Vianden, Diets, Spiegelberg, Buuren, Leerdam en Culenburg;
Marquis van Veere en Vlissingen;
Baron van Breda, Diest, Beilenstein, der Stad Grave en Lande van Kuik, Ysselstein, Craanendonk, Eindhoven en Liesveld;
Onafhanglyk Heer van de vrye Heerlykheid Ameland;
Heer van Breevoort, Borculo, Lichtenvoorde, 't Loo, Geertruidenberg, Klundert, Zevenbergen, de hooge en laage Zwalue, Naaldwyk, Polanen, St.Martensdyk, Soest, Buuren en ter Eem, Willemstad, Steenbergen, Montfort, St.Vith, Butgenbach en Daasburg;
Erf-Burggraaf van Antwerpen,
Erf-Marschalk van Holland;
Erfstadhouder, Erf-Gouverneur, Erf-Capitein Admiraal en Generaal der Vereenigde Nederlanden;
Erf-Capitein Generaal en Admiraal van de Unie;
Ridder van de Kousseband en van den zwarten Adelaar &c. &c. &c.

(Feb 1793) [12: deel XXVIII (1793); p.196-197]
Wy Willem, by de gratie Gods Prinse van Oranje en Nassau,
Grave van Catzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren, Leerdam, en Culemborg;
Marquis van Veere erf Vlissingen;
Baron van Breda, Diest, Beilstein,der Stad Grave en Lande van Cuyk, Ysselstein, Cranendonk, Eindhoven en Liesveld;
Ouafhankelyk Heer van de Vrye en Souvereine Erf Heerlykheid Ameland;
Heer van Borculo, Bredevoort, Lichtenvoorde, 't Loo, Geertruydenberg, Clundert, Zevenbergen, de Hooge en Laage Zwaluwe, Naaldwyk, Polanen, St. Martensdyk, Soest, Baarn en ter Eem, Willemstad, Steenbergen, Montfort, St.Vith, Butgenbach en Daasburg;
Erf-Burg-Graaf van Antwerpen,
Erf-Marschalk van Holland,
Erfstadhouder, Erf-Gouverneur, Erf-Kaptein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden,
Erf- Kaptein Geneneraal en Admiraal van de Unie;
Ridder van den Koussenband en van den zwarten Adelaar, enz. enz. enz.


--- 1795-1806 ( Interregnum : The Batavian Republic )

@ Samples [Auxiliary]:

(June 1804) [3: p.31]
< William-Frederick (+1843), Prince of Fulda & Corvey; Prince of Nassau-Diez [1806-1806; 1814-1815]; Prince (King 1815) of the Netherlands (William I) [1813-1840]; Grand Duke of Luxembourg [1815-1840] >
Von Gottes Gnaden Wir Wilhelm Friedrich, Erbprinz von Oranien-Nassau,
Fürst zu Fulda und zu Corvey,
Graf zu Dortmund,
Herr zu Weingarten usw.

(Oct 1805) [20: Band 25 (1893); p.208]
Von Gottes Gnaden Wir Wilhelm Friedrich, Erbprinz von Oranien-Nassau,
Fürst zu Fulda und zu Corvey,
Graf zu Dortmund,
Herr zu Weingarten etc. etc.


--- 1806-1810 ( The Kingdom of Holland )

King of Holland;

@ Samples:

(July 1806) [6: 1806]
< Louis-Napoleon Bonaparte (+1846), King of Holland [1806-1810]; a brother of Napoleon I, Emperor of France >
Louis Napoleon, bij de Gratie God, en de Constitutionele Wetten van het Koningrijk, Koning van Holland

(Dec 1806) [6: 1806]
Louis Napoleon, door de Gratie Gods en de Constitutie des Koninkrijks, Koning van Holland

(Jan 1807) [6: 1807]
Louis Napoleon, door de Gratie Gods en de Constitutie des Koninkrijks, Koning van Holland

(Jan 1810) [6: 1810]
Lodewijk Napoleon, door de Gratie Gods en de Constitutie des Koninkrijks, Koning van Holland
Connétable van Frankrijk

@ Samples [Regents]:

(July 1810) [6: 1810]
< Napoleon-Louis Bonaparte (+1831), King of Holland [July 1810-July 1810]; Grand Duke of Berg 1809-1813 >
in naam van Zijne Majesteit Napoleon Lodewijk, door de Gratie Gods en de Constitutie des Koninkrijks, Koning van Holland.
De provisionele Raad van Regentschap van het Koninkrijk Holland

--- 1810-1813 ( Interregnum : the annexation to France )

@ Samples [Auxiliary]:

(Nov 1813) [24: verzameling I [1813-1830]; p.2; Doc.# II]
< William-Frederick (+1843), Prince of Fulda & Corvey; Prince of Nassau-Diez [1806-1806; 1814-1815]; Prince (King 1815) of the Netherlands (William I) [1813-1840]; Grand Duke of Luxembourg [1815-1840] >
Wij Willem Frederik, bij de Gratie Gods, Prinse van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
--- 1813-1815

Prince of Orange-Nassau;
Sovereign Prince of the United Netherlands;

@ Samples:

(Dec 1813) [24: verzameling I [1813-1830]; p.4; Doc.# IV]
< William-Frederick (+1843), Prince of Fulda & Corvey; Prince of Nassau-Diez [1806-1806; 1814-1815]; Prince (King 1815) of the Netherlands (William I) [1813-1840]; Grand Duke of Luxembourg [1815-1840] >
Wij Willem Frederik, bij de Gratie Gods, Prinse van Oranje-Nassau,
Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden, enz., enz., enz.

(Mar 1814) [24: verzameling I [1813-1830]; p.8; Doc.# VI]
Wij Willem bij de Gratie Gods Prinse van Oranje-Nassau,
Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden, enz., enz., enz.

(May 1814) [24: verzameling I [1813-1830]; p.13; Doc.# IX]
Wij Willem bij de Gratie Gods Prinse van Oranje-Nassau,
Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden enz., enz., enz.


--- 1815-1815

King of the Netherlands;
Prince of Orange-Nassau;
Duke of Luxembourg;

@ Added:

- [1815] Luxembourg
William I, King of the Netherlands, received Luxembourg in exchange for his Nassau lands in Germany (1815)

- [1815] "Sovereign Prince of the United Netherlands" with "King of the Netherlands"
The declaration of the Kingdom of the Netherlands (1815).

@ Samples:

(Mar 1815) [24: verzameling I [1813-1830]; p.23; Doc.# XIV]
< William-Frederick (+1843), Prince of Fulda & Corvey; Prince of Nassau-Diez [1806-1806; 1814-1815]; Prince (King 1815) of the Netherlands (William I) [1813-1840]; Grand Duke of Luxembourg [1815-1840] >
Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje Nassau,
Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.


--- 1815-1890

King of the Netherlands;
Prince of Orange-Nassau;
Grand Duke of Luxembourg;

@ Replaced:

- [1815] Luxembourg (Duchy) with Luxembourg (Grand Duchy)
Luxembourg was elevated to the rank of Grand Duchy (1815).

@ Samples:

(Apr 1815) [24: verzameling I [1813-1830]; p.28; Doc.# XVII]
< William-Frederick (+1843), Prince of Fulda & Corvey; Prince of Nassau-Diez [1806-1806; 1814-1815]; Prince (King 1815) of the Netherlands (William I) [1813-1840]; Grand Duke of Luxembourg [1815-1840] >
Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje Nassau,
Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

(Oct 1848) [24: verzameling IV [1847-1863]; p.15; Doc.# IX]
< William II (+1849) King of the Netherlands & Grand Duke of Luxembourg 1840 >
Wij Willem II, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau,
Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

(Mar 1887) [25: 1887; p.119]
< William III (+1890) King of the Netherlands & Grand Duke of Luxembourg 1849 >
Wij Willem III, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden,
prins van Oranje Nassau,
groothertog van Luxemburg, enz., enz., enz.


--- Since 1890

King of the Netherlands;
Prince of Orange-Nassau;

@ Removed:

- [1815] Luxembourg
The personal union with Luxembourg ended with extinction of the male line of the Orange branch of the Nassau House (1815).

@ Samples:

(Oct 1910) [4: 1910; No.298]
< Wilhelmina (+1962), Queen of the Netherlands [1890-1948] >
Wij Wilhelmina bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden,
Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz.,enz.

(Jan 1937) [4: 1937; No.1]
Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,
Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

(May 1946) [4: 1946; G 107 ]
Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,
Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

(Feb 1980) [4: 1980; No.82 ]
< Juliana (+2004), Queen of the Netherlands [1948-1980] >
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,
Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

(Sep 1992) [4: 1992; No.514 ]
< Beatrix (born 1938), Queen of the Netherlands [1980-2013] >
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,
Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.