Main Page: Titles of European hereditary rulers


Last updated: Nov 2, 2020

 

 

 

Poland

 

 

Overview.

 

In the 9th-10th centuries, the Princes of the House of Piast laid the foundation of the Polish state.

 

In 1000, Boleslas I "the Brave" became the first ruler of Poland who was crowned as King. Nevertheless, the title of King of Poland did not become hereditary; from the end of the 11th century to 1295, no Polish ruler bore the title of King.

 

In the 12th century, Poland was divided among the sons of Duke Boleslas III. This division led to the creations of several Polish sub-states (Silesia, Greater Poland, Mazovia, Lesser Poland, Kujawy, etc) ruled by various branches of the House of Piast who formally recognized the seniority of the Dukes of Crakow .

 

In 1295, Premisl II, Duke of Greater Poland, was crowned, and, restored the title of King in Poland [74: volume I; p.5]. He left no sons, and after his death, nobody inherited his title.

 

Since 1300 the Kings of Bohemia were recognized in some Polish territories as Kings of Poland. In 1335, the King of Bohemia gave up his claims to the Crown of Poland by the Tractate of Visegrįd.

 

In 1320, Vladislas "the Elbow-high / Łokietek", who had become the most powerful Polish ruler, was crowned King of Poland [74: volume I; p.4].

 

In 1386, by the Union of Krewo / Krėva, Poland united with Lithuania when Hedwig, Queen of Poland, married Jogaila / Jagiełło, Supreme Ruler of Lithuania. Despite the provisions of the Union of Krewo, the Lithuanian State retained its autonomy in the form of the Grand Duchy of Lithuania [74: volume I; p.57].

 

In 1569, during the reign of Sigismund-Augustus, the last King of Poland and Grand Duke of Lithuania from the House of Jogaila / Jagiełło, the Poles and Lithuanians concluded the Union of Lublin that united the two countries into a single, federated state, which was to be ruled by a single, jointly selected sovereign. Formally, Poland and Lithuania were to be distinct, equal components of the federation, each retaining its own army, treasury, civil administration, and laws; the two nations agreed to cooperate with each other on foreign policy and to participate in a joint Diet. Nevertheless, Poland had greater representation in the Diet and became the dominant partner. This federated state became known as Rzeczpospolita.

 

In 1795, the Polish-Lithuanian federated state disappeared when Russia, Prussia, and Austria annexed its territories by the Third division.

 

In 1807 Napoleon, I, Emperor of France, restored the Polish state in the form of the Duchy of Warsaw.

In 1813, the Duchy was occupied by the Russian army.

In 1815, by the decision of the Congress of Vienna, the Duchy of Warsaw, with the exception of Crakow that became a city-state, was divided between the Emperor of Russia and the King of Prussia.

On his part of the former, the Duchy of Warsaw the King of Prussia established the Grand Duchy of Poznań. In 1871, Poznań with Prussia became a part of the new German Empire.

Alexander I, Emperor of Russia, who acquired the biggest part of the former Duchy of Warsaw, established the new Kingdom of Poland united with the Crown of Russia.

 

In 1831, after the suppression of the Polish uprising, Poland lost her autonomy, but the Russian Emperors bore the title of King (Czar) of Poland until the Russian revolution of 1917.

 

In 1916, during the World War I, Germany and Austria-Hungary occupied the Russian part of Poland, and created the Kingdom of Poland there.

In November 1918, after the defeat of Germany and Austria-Hungary, the new Kingdom that had not gotten any King, was replaced by the independent Republic of Poland.

 

 

 

 

Bibliography.

 

1. Rzyszczewski, Leon; Muczkowski, Antoni; Helcel, Antoni Zygmunt; Bartoszewicz, Julian; Boniecki, Michal Józef; Bobowski, Mikolaj. Codex diplomaticus Poloniae = Kodex Dyplomatyczny Polski (Warszawa : S. Strabski, 1847-1887).

2. Raczynski, Edward. Codex diplomaticus Lithuaniae (Vratislaviae : Schletter, 1845).

3. Boček, Antonķn; Chytil, Josef; Chlumeckż, Peter, Ritter von; Brandl, Vincenc; Bretholz, Bertold. Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (Olomucii : Aloysii Skarnitzl, 1836-).

4. Kuraś, Stanisław. Zbiór dokumentów małopolskich (Wrocław : Ossolinskich, 1962-).

5. Piekosiński, Franciszek. Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa = Leges, privilegia et statuta civitatis Cracoviensis. 1507-1795 (Kraków : 1885-) [Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795; tomus VIII, XII].

6. Maisel, Witold. Przywileje miasta Poznania XIII-XVIII wieku (Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1994) [Wydawnictwa źródłowe Komisji Historycznej, XXIV].

7. Собрание Государственных Грамот и Договоров (Москва : 1813-).

8. Kętrzyński,Wojciech; Smolka, Stanisław. Codex diplomaticus monasterii Tynecensi = Kodeks dyplomatyczny klasztoru Tynieckiego (Lwów : Ossolinskich, 1875).

9. Panske, Paulus. Documenta Capitaneatus Slochoviensis. 1471-1770 (Torunii : S. Buszcynski, 1935) [Towarzystwo naukowe w Toruniu; Fontes; 28].

10. Lietuvos Metrika (Vilnius : Lietuvos istorijos institutas).

11. Sułkowska-Kurasiowa, Irena, Kuraś, Stanisław. Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza = Codex diplomaticus Masoviae novus (Wroclaw : Ossolinskich, 1989-).

12. Zakrzewski, Ignacy; Piekosiński, Franciszek. Codex diplomaticus Majoris Polonię = Kodex Dyplomatyczny Wielkopolski (Poznań : sumptibus Bibliothecae Kornicensis, 1877-).

13. Антонович, Владимир; Козловский, Константин. Грамоты великих князей литовских с 1390 по 1569 год (Киев : 1868).

14. Preußisches Urkundenbuch. Politische Abtheilung (Königsberg in Preußen : Hartungsche Verlagsdruckerei, 1882-).

15. Paprocki, Bartosz; Turowski, Kazimierz Józef. Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r.p. 1584 (Kraków : Wydawnictwo Biblioteki Polskiej, 1858).

16. Lopacinski, Boleslas. Charles de Saxe (Paris : D. Jouaust, 1870).

17. Małkowski,, Konstanty. Przepisy postępowania Sądowego w sprawach karnych (Warszawa : 1865).

18. Dziennik Praw / Дневник законов (Warszawa : 1815-).

19. Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego (Warszawa : 1866-).

20. Piekosiński, Franciszek. Codex diplomaticus Poloniae Minoris = Kodeks dyplomatyczny Małopolski (Kraków : 1876-) [Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia].

21. Maercker, Hans. Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn (Danzig : 1899-1900).

22. Perlbach, Max. Pommerellisches Urkundenbuch (Danzig : 1882).

23. Woelky, Carl Peter. Urkundenbuch des Bisthums Culm (Danzig : Theodor Bertling, 1885).

24. Milkowicz, Wladimirus. Monumenta Confraternitatis Stauropigianae Leopolinensis (Leopolis : 1895).

25. Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-quellen / Archiv für österreichische Geschichte (Wien : 1848-).

26. Rembowski, Aleksander. Dyaryusz wojny moskiewskiej 1633 roku (Warszawa : 1895).

27. Codex diplomaticus Universitatis studii generalis Cracoviensis (Kraków : 1870-).

28. Bałaban, Majer. Żydzi lwowscy na przełomie XVIgo i XVIIgo wieku (Lwów : 1906).

29. Wegner, Leon. Dzieje dnia trzeciego i piątego maja 1791 (Poznań : 1865).

30. Hubert, Leopold. Pamiętniki historyczne (Warszawa : 1861).

31. Pobóg-Górski, Władysław. Powiat Mohylowski w gubernii Podolskiej (Kraków : Czas, 1903).

32. Цветаев, Дмитрий. Царь Василий Шуйский и места погребения его в Польше (Варшава : 1901-1902).

33. Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrčze (Tulle).

34. Rudawski, Wawrzyniec Jan. Historiarum Poloniae ab excessu Vladislai IV ad pacem Olivensem (Varsaviae & Lipsiae : 1755).

35. Volumina legum: Przedruk Zbioru praw staraniem XX. pijarów w Warszawie (Petersburg : 1859-).

36. Kulczycki, Tomasz. Rys historyczny wraz z zbiorem pzrywilejów Towarzystwa Strzelców Lwowskich (Lwów : P. Piller, 1848).

37. Osiński, Józef. Opisanie polskich żelaza fabryk (Warszawa : 1782).

38. Wuttke, Heinrich. Städtebuch des Landes Posen. Codex diplomaticus magni ducatus Posnaniensis (Leipzig : Fries, 1864).

39. Историко-юридические материалы: извлеченные из актовых книг губерний Витебской и Могилевской (Витебск).

40. Meysztowicz, Walerian; Wyhowska De Andreis, Wanda. Res Polonicae ex Archivo Mediceo Florentino (Roma : 1972) [Elementa ad Fontium Editiones; 26-28].

41. Lachowicz, Stanisław August. Reszty rękopismu Jana Chryzostoma Paska (Wilno : J. Hussarkowski, 1861).

42. Bardosy, Joannes; Schmauk, Mihaly. Supplementum Analectorum terrae Scepusiensis (Leutschoviae : 1802; Szepesvaraljae : 1889).

43. Pawiński, Adolf. Stefan Batory pod Gdańskiem w 1576-1577 (Warszawa : 1877) [Żródła Dziejowe; tom III].

44. Jankowski, Czesław. Powiat oszmiański: materjały do dziejów ziemi i ludzi (Petersburg : 1896-).

45. Czas / Dodatek miesięczny (Kraków).

46. Stadnicki, Aleksander (hrabia). Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie (Lwów : Ossolińskich, 1868-).

47. Lelewel, Joachim. Polska wieków średnich (Poznań : J.K. Żupański, 1855-).

48. Lelewel, Joachim. Początkowe prawodawstwo polskie cywilne i kryminalne do czasów jagiellońskich (Warszawa : Pharów, 1828).

49. Janota, Eugeniusz Arnold. Zapiski o zaludnieniu dolin Dunajca i Popradu na Ṡpiżu (Kraków : 1864).

50. Nagy, Imre; Nagy Ivan; Véghelyi, Dezső. Codes diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeő = A zichi és vasonkeői gr. Zichy csalad idősb aganak Okmanytara (Pesten : 1871-).

51. Harasiewicz, Michael. Annales Ecclesiae Ruthenae, gratiam et communionem cum S. Sede Romana habentis, ritumque Graeco-Slavicum observantis, cum singulari respectu ad dioeceses Ruthenas Leopoliensem, Premisliensem, et Chelmensem (Leopoli : Typis Instituti Rutheni Stauropigiani, 1862).

52. Grabowski, Michał. Zrzódła do dziejów polskich (Wilno : J. Zawadzkiego, 1843).

53. Kossakowski, Stanisław Kazimierz; Błeszczynski, Julian. Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich (Warszawa : 1859-).

54. Przyboś, Adam; Żelewski, Roman. Diariusz poselstwa polskiego do Francji po Henryka Walezego w 1573 roku (Wrocław; Warszawa; Kraków : Ossolińskich, 1963) [Materiały Komisja Nauk Historycznych; 8].

55. Podgórski, August. Pomniki dzijeów Polski wieku siedmnastego (Wrocław :  Zygmunt Schletter, 1840).

56. Történelmi tįr (Budapest).

57. Przytecki, Stanisław. Pamiętniki o Koniecpolskich: przyczynek do dziejów polskich XVII wieku (Lwów : Leon Rzewuski, 1842).

58. Abhandlungen der historisch-philosophischen Gesellschaft in Breslau (Breslau : 1858-).

59. Weinert, Aleksander. Starożytności warszawskie : dzieło zbiorowo-zeszytowe (Warszawa : 1848-).

60. Diplomata monasterii Clarae Tumbae prope Cracoviam = Zbiór dyplomów klasztoru Mogilskiego przy Krakowie

(Kraków : 1865).

61. Eclipsis Poloniae orbi publico demonstrata. Authore Candido Veronensi = Zaćmienie Polski światu powszechnemu wykazane przez Szczerotę Prawdzickiego (Kraków : 1902).

62. Reszty rękopismu Jana Chryzostoma na Gosławcach Paska ... (Wilno : Glücksberg, 1843).

63. Preußische Lieferung alter und neuer Urkunden, Erörterungen und Abhandlungen zur Erläuterung der Preußischen Geschichte und Rechte (Leipzig : 1755).

64. Архив Юго-Западной России (Киев : 1859-).

65. Kolodziejczyk, Dariusz. The Crimean Khanate and Poland-Lithuania: International Diplomacy on the European Periphery (15th-18th Century)  (Leiden : Brill, 2011) [The Ottoman Empire and its Heritage; 47].

66. Kluczycki, Franciszek. Lauda Sejmików ziemi Dobrzyńskiej (Kraków : 1887) [Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795; tomus X].

67. Noailles, Emmanuel-Henri-Victurnien, Marquis de. Henri de Valois et la Pologne en 1572 (1867).

68. Lewicki, Anatol; Sokołowski, August. Codex epistolaris saeculi decimi quinti (Kraków : 1876-) [Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia; II].

69. Голубев, Стефан. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники (Киев : 1883-1898).

70. Chmiel, Adam. Zbiór dokumentów znajdujących się w bibliotece hr. Przezdzieckich w Warszawie (Kraków : K. Przeździecki, 1890).

71. Maciejowski, Wacław Aleksander. Historya prawodawstw słowiańskich (Warszawa : 1856-; 2nd edition).

72. Knoll, Paul W. The Rise of the Polish Monarchy: Piast Poland in East Central Europe, 1320–1370 (Chicago : University of Chicago Press, 1972).

73. Appelt, Heinrich; Irgang, Winfried. Schlesisches Urkundenbuch (Graz, Wien & Köln : Böhlau, 1971-).

74. Frost, Robert. The Oxford History of Poland-Lithuania (Oxford : Oxford University Press, 2015-) [Oxford History of Early Modern Europe].

 

 

 

 

 

Geographical names.

 

Anjou -> Andium, Andegavia (in France).

Dobrzyń nad Wisłą (in Województwo Kujawsko-Pomorskie, Poland).

Chelmno -> Kulm (in Poland).

Chernigov -> Czernihów; Чернігів; Чернигов (in Ukraine).

Cracow -> Kraków; Cracovia (in Województwo Małopolskie, Poland).

Elbląg -> Elbing (in Województwo Warmińsko-Mazurskim, Poland).

Hungary -> Węgry; Magyarorszag.

Kiev / Kyiv -> Київ; Киев (in Ukraine).

Kujawy -> Cuyavia (in Województwo Kujawsko-Pomorskie, Poland).

Königsberg -> (now Kaliningrad / Калининград in W Russia).

Łęczyca (in Województwo Łódzkie, Poland).

Livonia -> Inflanty, Livland / Liefland (in Vidzeme, Latvia).

Mazovia -> Mazowsze (in Poland).

Podlachia -> Podlasie / Podlasze; Падляшша; Palenkė (in Poland and inBelarus).

[Gdańsk] Pomerania / Pomerelia -> Pomorze Gdańskie; Pommerellen (in Województwo Pomorskie and Województwo Kujawsko-pomorskie, N Poland);

Prussia -> Prusy; Borussia; Preussen (in NW Poland, in W Lithuania and Kaliningrad Oblast of Russia).

Russia -> Ruś / Rosja; Русь / Россия (the term was applied to the East Slavic lands that once belonged to the Kievan Rus state, and its successor-states, the Principalities of Galicia-Wolyn, Lithuania, Muscovy, etc. Now in Ukraine, in Russian Federation and in Belarus).

Samogitia -> Żmudź; Жмудь; Žemaitija (in Lithuania).

Saxony -> Sachsen; Saksonia (in Germany);

Severia -> Siewierszczyzna; Сіверщина; Северщина (in N Ukraine and SE Russia).

Sandomierz -> (in Województwo Świętokrzyskie, Poland).

Sieradz (in Województwo Łódzkie, Poland).

Smolensk -> Смоленск (in Russia).

Transylvania -> Siebenbürgen; Erdély; Siedmiogrod (in Romania).

Valois -> Walezy (in France).

The Wends / the Slavs -> Vandalorum.

Wolyn -> Volhynia / Volyn; Волинь; Волынь (in Ukraine).

 

 

 

 

 

 

First names.

 

Albert -> Albertus; Olbracht.

Boleslas -> Bolesław.

Casimir -> Casimirus; Kazimierz.

Hedwig -> Jadwiga.

Henry -> Henricus; Henryk; Heinrich.

John -> Johannes; Jan; Johann; Jean.

Louis -> Ludovicus; Ludwik; Lajos.

Premisl / Premislas -> Przemysł / Przemysław.

Sigismund -> Sigismundus; Zygmunt; Žygimantas.

Wenceslas -> Venceslaus; Vaclav, Wenzel; Wacław.

Vladislas / Wladislas -> Vladislaus; Władysław; Ulaszló.

 

 

 

 

 

 

The Duchy of Poland

 

Duke of Poland;

 

@ Samples:

 

(May 1161) [20: tom II (1886); p.4; Doc.# CCCLXXIII]

< Boleslas IV (+1173), Senior Duke of Poland >

ego Boleslaus beneficio Dei dux Polonie

 

(Aug 1176) [1: tomus I; p.11; Doc.# IV]

< Casimir II "the Just" (+1194), Senior Duke of Poland 1177 >

Ego Casimirus Dux Poloniae

 

(Apr 1188) [48: p.150; Doc.# VI]

< Mieszko III "the Old" (+1202), Duke of Greater Poland 1138; Senior Duke of Poland >

ego Mesico dei gracia dux Polonie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Kingdom of Poland (1295-1795)

 

--- 1295-1296 ( Premisl II )

 

Notes.

In 1295, Premisl II, Duke of Greater Poland and Pomerania, was crowned King, and, restored the title of King in Poland [74: volume I; p.5].

 

King of Poland;

Duke of Pomerania;

 

@ Samples:

 

(July 1295) [12: tomus II; p.106; Doc.# 737]

< Premisl (+1296), Duke of Poznań, of Greater Poland (Premisl II) 1279, of Pomerelia 1294, of Cracow [1290-1291]; King of Poland 1295 >

Primislavius secundus, Dei gratia rex Polonie et

dux Pomeranorum

 

(Aug 1295) [12: tomus II; p.108; Doc.# 739]

nos Premislius secundus, Dei gracia rex Polonie et

dux Pomoranie

 

(Feb 1296) [12: tomus II; p.115; Doc.# 744]

nos igitur Premisl secundus, Dei gracia rex Polonie et

dux Pomeranie

 

 

 

 

 

 

--- 1296-1300 ( Interregnum )

 

Duke of the Kingdom of Poland;

Lord of Pomerania, Kujawy, Łęczyca, Sieradz;

 

@ Replaced:

 

- [1296] "King of Poland" with "Duke of Kingdom of Poland", Kujawy, Łęczyca, Sieradz

After the childless death of Premisl II, the magnates of Greater Poland recognized Vladislas, Duke of Kujawy, as their ruler (1296) [72: p.20].

Notes. In 1293, Vladislas married Hedwig, daughter of Duke Bolesłas of Greater Poland.

 

@ Samples:

 

(Aug 1296) [12: tomus II; p.122; Doc.# 751]

< Vladislas "the Łokietek" (+1333), Duke of Kujawy, of Crakow, of Greater Poland; King of Poland 1320; ~ 1293 Hedwig (+1339), daughter of Bolesłas "the Pious / Pobożny" (+1279), Duke of Greater Poland >

nos igitur Wladislaus Dei gracia dux regni Polonie et

dominus Pomoranie, Cuyavie, Lanzicie et Syradie

 

(Dec 1297) [12: tomus II; p.137; Doc.# 767]

Nos igitur Vladislaus Dei gracia dux regni Polonie et

dominus Pomoranie, Cuyavie, Lancicie ac Siradie

 

(Nov 1298) [1: tomus I; p.160-161; Doc.# XCI]

nos Wladislaus dei gracia Dux Regni Polonie et

dominus Pomoranie, Cuyauie, Lanchicie ас Syradie

 

(July 1299) [12: tomus II; p.175; Doc.# 816]

Nos igitur Wladislaus Dei gracia dux regni Polonie et

dominus Pomoranie, Cuyavie, Lancycie ac Syradie

 

(Nov 1299) [12: tomus II; p.185; Doc.# 826]

Nos igitur Wladislaus Dei gratia dux regni Polonie et

dominus Pomeranie, Cuiavie, Lancicie ac Siradie

 

 

 

 

 

 

--- 1300-1304 ( Wenceslas [ II as King of Bohemia ] )

 

Notes.

In 1300, King Wenceslas II of Bohemia, who had been recognized as overlord in most Polish lands, was crowned King of Poland [72: p.22].

 

King of Bohemia, Poland;

 

@ Samples:

 

(Mar 1301) [3: Band 5; p.124; Doc.# CXIX]

< Wenceslas (+1306), King of Bohemia 1285 (Wenceslas II) & Poland 1300; Duke of Cracow 1291 >

Nos Wencezlaus, dei gracia Boemie et Polonie Rex

 

(Apr 1303) [3: Band 5; p.152; Doc.# CXLVIII]

Nos Wencezlaus dei gracia Boemie et Polonie Rex

 

(Mar 1304) [12: tomus II; p.235; Doc.# 884]

Nos Venceslaus, Dei gracia Bohemie et Polonie rex

 

@ Samples [Auxiliary]:

 

(Aug 1301) [49: p.71; Doc.# 102]

< Wenceslas (+1306), King of Hungary [1301-1305], of Bohemia (Wenceslas III) & Poland 1305 >

Nos Ladislaus Dei gratia Hungariae, Dalmaciae, Croaciae, Ramae, Serviae, Galliciae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque rex

 

(Feb 1303) [50: tomus I (1871); p.107; Doc.# 120]

Ladizlaus dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex,

Magnifici domini Wencezlai Boemie et Polonie Regis primogenitus

 

 

 

 

 

 

--- 1305-1305 ( Wenceslas [ III as King of Bohemia ] )

 

King of Bohemia, Hungary, Poland;

 

@ Added:

 

- [1305] Hungary

Wenceslas, King of Hungary, secceeded his father Wenceslas in Bohemia and Poland (1305) [72: p.24-25].

 

@ Samples:

 

(June 1305) [22: p.559; Doc. # 634]

< Wenceslas (+1306), King of Hungary [1301-1305], of Bohemia (Wenceslas III) & Poland 1305 >

Nos Wencezlaus dei gracia Boemie, Ungarie et Polonie rex

 

(Aug 1305) [22: p.563; Doc. # 640]

Nos Wencezlaus dei gracia Boemie, Ungarie et Polonie rex

 

(Oct 1305) [12: tomus II; p.245-246; Doc.# 894]

W. Dei gracia Boemie, Ungarie et Polonie rex

+

anno regnorum nostrorum Boemie et Polonie primo, Ungarie vero quinto

 

 

 

 

 

 

--- 1305-1306 ( Wenceslas [ III as King of Bohemia ] )

 

King of Bohemia, Poland;

 

@ Removed:

 

- [1305] Hungary

Wenceslas, King of Bohemia and Poland, relinquished the Crown of Hungary to Otto, Duke of Lower Bavaria (1305).

 

@ Samples:

 

(Nov 1305) [22: p.566; Doc. # 643]

< Wenceslas (+1306), King of Hungary [1301-1305], of Bohemia (Wenceslas III) & Poland 1305 >

Nos Wencezlaus dei gratia Boemie et Polonie rex

 

(June 1306) [3: Band 5; p.204; Doc.# CXCIII]

Nos Wencezlaus dei gratia Boemie et Polonie rex

 

 

 

 

 

 

--- 1306-1320 ( Interregnum )

 

@ Samples [Auxiliary]:

 

(Aug 1306) [12: tomus II; p.251; Doc.# 904]

< Henry (+1309), Duke of Silesia-Głogów 1274, of Greater Poland >

Henricus Dei gracia heres regni Polonie,

dux Slezie,

dominus Glogovie et Poznanie

 

(Dec 1306) [1: tomus II; pars 1; p.175; Doc.# CXCV] [6: p.572; Doc.# 650]

< Vladislas "the Łokietek" (+1333), Duke of Kujawy; King of Poland 1320 >

Nos Wladislaus, dei gracia dux terrarum Cracouie, Sandomirie, Pomoranie, Cuyauie, Lancycie, Syradie, ac

verus heres tocius Regni Polonie

 

(Apr 1310) [1: tomus I; p.180; Doc.# CIII]

nos Vladislaus dei gracia Dux Cracovie, Sandomirie, Lancicie, Cujavie et Siradie

 

(June 1318) [1: tomus II; pars 1; p.213-214]

nos Wlodizlaus, dei gracia dux Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyavieque ac

heres Regni Polonie

 

 

 

 

 

 

>>> --- 1327-1335 ( John of Luxembourg )

 

Notes.

In 1327, John of Luxembourg, King of Bohemia, who had claimed the Crown of Poland as heir to the Kings Wenceslas II and Wenceslas III, made most Silesian Dukes recognized his suzerainty [72: p.61].

 

In 1329, the Mazovian Duke of Płock recognized the suzerainty of King John [72: p.51, 54, 73, 97].

 

In 1335, by the Tractate of Visegrįd, King John gave up his claims to the Crown of Poland but retained his suzerainty in Silesia and Płock [72: p.73].

 

 

King of Bohemia, Poland;

Count of Luxembourg,

 

@ Samples:

 

(Mar 1329) [11: część 2; p.195]

< John (+1346), Count of Luxembourg; King of Bohemia 1310 >

Nos Johannes Dei gracia Boemie et Polonie rex ac

Lucenburgensis comes

 

(Sep 1332) [1: tomus II; pars 1; p.250; Doc.# CCLV]

Nos Johannes, Dei gracia Boemie et Polonie Rex, ac

Lucemburgensis Comes

 

(July 1334) [3: Band 7; p.17; Doc.# 22]

Johannes dei gratia Boemiae et Poloniae Rex, ac

Lucemburgensis Comes

 

 

 

 

 

 

--- 1320-1327 ( Vladislas I )

 

Notes.

In 1320, Vladislas "the Łokietek" was crowned King of Poland [73: p.39] [74: volume I; p.4].

 

King of Poland;

Duke of the Lands of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy;

 

@ Samples:

 

(Oct 1320) [20: tomus III; p.193; Doc.# CLXIII]

< Vladislas "the Łokietek" (+1333), Duke of Kujawy; King of Poland 1320 >

nos Wladislaus dei gracia Polonie Rex necnon

Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyauie, Pomoranieque terrarum dux

 

(Dec 1322) [1: tomus I; p.184-185; Doc.# CVI]

nos Vladislaus dei gratia Rex Poloniae nec non

terrarum Cracoviae, Sandomiriae, Lanciciae, Cujaviae, Siradiaeque Dux

 

(July 1324) [1: tomus I; p.186; Doc.# CVII]

nos Wladizlaus dei gracia Rex Polonie nec non

terrarum Cracouie, Sandomirie, Lancicie, Cuyauie, Syradieque Dux

 

(Sep 1326) [20: tomus III; p.202; Doc. # CLXXI]

Nos Wladislaus dei gracia Rex Polonie nec non

Terrarum Cracouie, Sandomirie, Lancicie, Cuyauie, Syradieque Dux

 

 

 

 

 

 

--- 1327-1333

 

King of Poland;

Hereditary Lord of the Lands of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy;

 

@ Samples:

 

(May 1327) [1: tomus III; p.184; Doc.# LXXXI]

Nos Wladislaus, Dei gracia, Rex Polonie, nec non

Terrarum Cracovie, Sandomirie, Lancicie, Cuyavie, Siradieque Dominus et Heres

 

(Aug 1327) [20: tomus III; p.206-207; Doc. # CLXXIV]

Nos Wladislaus dej gracia Rex Polonie necnon

Terrarum Cracouie, Sandomirie, Lancicie, Cuyauie, Syradieque heres et dominus

 

(June 1330) [20: tomus III; p.217; Doc. # CLXXXIII]

nos Wladislaus dei gracia Rex Polonie necnon

terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyauieque dominus et heres

 

(Feb 1331) [12: tomus II; p.444; Doc.# 1115]

nos Vladislaus Dei gracia rex Polonie nec non

Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyavieque terrarum dominus et heres

 

(May 1332) [47: tom III (1859); p.196-197; Doc.# XXVIII]

nos Vladislaus dei gratia rex Polonie noc non

terrarum Cracouiae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae, Cujaviaeque dominus et haeres

 

 

 

 

 

 

--- 1333-1356

 

King of Poland;

Hereditary Lord of the Lands of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy, Pomerania;

 

@ Added:

 

- Pomerania

 

@ Samples:

 

(July 1333) [12: tomus II; p.453; Doc.# 1126]

< Casimir III (+1370), King of Poland 1333 >

Kazimirus, Dei gratia rex Polonie nec non

terrarum Cracovie, Sandomirie, Syradye, Lancitie, Cuyavie, Pomeranieque dominus et heres

 

(Nov 1335) [12: tomus II; p.482; Doc.# 1155]

nos Kazimirus, Dei gracia rex Polonie nec non

terrarum Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyavie, Pomeranieque dominus et heres

 

(Oct 1337) [1: tomus III; p.189; Doc.# CIX]

nos Cazimirus dei gratia Rex Poloniae nec non

terrarum Cracoviae, Sandomiriae, Syradiae, Lanciciae, Cuiauiae, Pomeraniaeque dominus et haeres

 

(Oct 1341) [12: tomus II; p.537; Doc.# 1204]

nos Kazimirus, Dei gracia rex Polonie,

Cracovie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyavie, Pomoranieque dominus et heres

 

(May 1349) [12: tomus II; p.614; Doc.# 1282]

nos Kazimirus, Dei gracia rex Polonie nec non

terrarum Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiavie, Pomeranieque dominus et heres

 

(July 1354) [1: tomus III; p.244; Doc.# CXII]

nos Kazimirus dei gratia Rex Polonie necnon

Terrarum Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cujauie, Pomoranieque dominus et heres

 

 

 

 

 

 

--- 1356-1361

 

-- the 1st form

 

King of Poland;

Hereditary Lord of the Lands of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy, Russia, Pomerania;

 

@ Added:

 

- Russia

Notes. King Casimir III of Poland acquired Galicia.

In several documents issued in 1356-1358 the title "King of Russia" was used.

Only after 1361, the reference to Russia consistently appeared in the Polish documents.

 

@ Samples:

 

(Mar 1356) [1: tomus II; pars 2; p.720; Doc.# DVII]

< Casimir III (+1370), King of Poland 1333 >

Nos Kazimirus, Dei gracia Rex Polonie, nec non

terrarum Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiavie, Russie, Pomeraniaeque dominus et heres

 

(June 1356) [46: tom III (1872); p.13; Doc.# V]

nos Kazimirus dei gracia Rex Polonie necnon

Terrarum Cracouie Şandomirie Syradie Cuyauie Pomoranie Russieque dominus et heres

 

(May 1359) [20: tomus III; p.126; Doc. # DCCXXIX]

nos Kazimirus Dei gracia rex Polonie nec non

terrarum Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyauie, Pomoranie, Russieque dominus et heres

 

(Aug 1360) [20: tomus III; p.140; Doc.# DCCXXXIX]

nos Kazimirus Dei gracia rex Polonie necnon

terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiauie, Pomeranie Russieque dominus et heres

 

(Nov 1360) [20: tomus III; p.141; Doc.# DCCXL]

Nos Kazimirus Dei gracia rex Polonie necnon

terrarum Cracouie, Sandomirie, Syradye, Lancicie, Cuyauie, Pomoranie, Russieque dominus et heres

 

 

 

-- the 2nd form

 

King of Poland;

Hereditary Lord of the Lands of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy, Pomerania;

 

@ Samples:

 

(Aug 1356) [1: tomus II; pars 2; p.722; Doc.# DVII]

nos Kazimirus, Dei gratia Rex Poloniae nec non

terrarum Cracoviae, Sandomiriae, Syradiae, Lanciciae, Cuiaviae, Pomeraniaeque dominus et haeres

 

(Jan 1358) [12: tomus III; p.97; Doc.# 1370] [1: tomus II; pars 2; p.728; Doc.# DX]

nos Kazimirus, Dei gracia rex Polonie nec non

terrarum Cracovie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyavie, Pomoranieque dominus et heres

 

(Jan 1359) [12: tomus III; p.122; Doc.# 1394]

nos Kazimirus, Dei gracia rex Polonie nec non

Cracovie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuiavie, Pomoranieque terrarum dominus et heres

 

(June 1360) [12: tomus III; p.164; Doc.# 1433]

nos Kazimirus, Dei gracia rex Polonie nec non

terrarum Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyavie, Pomeranieque dominus et heres

 

(Feb 1361) [12: tomus III; p.176; Doc.# 1447]

nos Kazimirus, Dei gracia rex Polonie nec non

Cracovie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyavie, Pomeranieque terrarum dominus et heres

 

(Apr 1361) [1: tomus II; pars 2; p.732-733; Doc.# DXIII]

Nos Cazimirus, Dei gracia Rex Poloniae,

terrarum Cracovie, Sandomiriae, Syradiae, Lancitiae, Cuiaviae, Pomeraniaeque dominus et haeres

 

 

 

 

 

 

--- 1361-1370

 

King of Poland;

Hereditary Lord of the Lands of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy, Russia, Pomerania;

 

@ Samples:

 

(Apr 1361) [12: tomus III; p.179; Doc.# 1450]

< Casimir III (+1370), King of Poland 1333 >

Nos Kazimirus, Dei gracia rex Polonie nec non

terrarum Cracovie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyavie, Pomeranie, Russieque verus dominus et heres

 

(Apr 1363) [12: tomus III; p.221; Doc.# 1493]

nos Kazimirus, Dei gracia rex Polonie ac

terrarum Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyavie, Pomoranie, Rusieque dominus et heres

 

(Sep 1365) [12: tomus III; p.271; Doc.# 1549]

nos Kazimirus, Dei gracia rex Polonie ac

terrarum Cracovie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyavie, Pomoranie, Russieque dominus et heres

 

(Apr 1368) [12: tomus III; p.311; Doc.# 1594]

nos Kazimirus, Dei gracia rex Polonie ac

terrarum Cracovie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyavie, Pomoranie, Russieque dominus et heres

 

(Sep 1370) [12: tomus III; p.358; Doc.# 1642]

nos Kazimirus, Dei gracia rex Polonie ac

terrarum Cracovie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyavie, Pomeranie, Russieque dominus et heres

 

 

 

 

 

 

--- 1370-1382 ( Louis of Anjou )

 

@ Added:

 

- [1370] Hungary,  ...

King Louis I of Hungary succeeded his maternal uncle Casimir III in Poland (1370).

 

@ Samples [Auxiliary]:

 

(July 1377) [52: tom I; p.141] < for Poland >

< Louis "the Great" (+1382), King of Hungary (Louis I) 1342, of Naples, of Poland 1370 >

Nos Lodovicus Dei gratia Hungariae, Poloniae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, Galliciae, Lodomeriae, Bulgariae, Comaniaeque Rex, Princeps Salernitanus et

Honoris Montis S. Angeli Dominus

 

(Nov 1381) [12: tomus III; p.514; Doc.# 1795]

nos igitur Lodovicus, Dei gracia Ungarie, Polonie, Dalmacie, Chrovacie, Ravie, Serviae, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex,

princeps Salernitanus et

Honoris montis sancti Angeli dominus

 

@ Samples [Regents]:

 

(July 1374) [1: tomus II; pars 2; p.756; Doc.# DXXVI]

Nos Elisabeth, Dei Gratia Senior Hungariae et Poloniae Regina

 

 

 

 

 

 

--- 1382-1384 ( Interregnum )

 

@ Removed:

 

- [1382] Hungary, Dalmatia, Croatia, ...

The union with Hungary ended with the death of Louis "the Great" [74: volume I; p.5]. His older daughter Mary became Queen of Hungary (1382) [74: volume I; p.10], and his younger daughter Hedwig / Jadwiga became Queen of Poland (1384) [74: volume I; p.12].

 

 

 

 

 

 

--- 1384-1386 ( Hedwig of Anjou )

 

King of Poland;

Hereditary Lord of the Lands of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy, Pomerania;

 

@ Samples:

 

(Jan 1385) [1: tomus III; p.335; Doc.# CLXIX]

< Hedwig / Jadwiga of Anjou (+1399), Queen of Poland 1384; ~ 1386 Jogaila / Jagiełło (+1434), Ruler of Lithuania; King of Poland (Vladislas II) 1386/1399 >

Nos Heduigis dei gracia Regina Polonie,

necnon terrarum Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyauie, Pomeranieque domina et heres

 

@ Samples [Auxiliary]:

 

(Aug 1385) [68: pars I (1876); p.4; Doc.# III]

< Jogaila / Jagiełło (+1434), Ruler of Lithuania; King of Poland (Vladislas II) 1386  >

Nos Jagalo virtute Dei dux magnus Lithvanorum

Russiaeque dominus et heres naturalis

 

 

 

 

 

 

--- 1386-1440

 

-- the Full form

 

King of Poland;

of the Lands of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy;

Supreme Prince of Lithuania,

Hereditary Lord of Russia, Pomerania;

 

@ Added:

 

- [1386] Lithuania, Russia

Hedwig / Jadwiga of Anjou, Queen of Poland, married Jagailo/Jagiello, Supreme Ruler of Lithuania, who became her co-ruler (1386) [74: volume I; p.57].

Notes. In 1386, Jagailo/Jagiello converted to Christianity and was baptized as Vladislas.

Notes. Since the 13th century, the Lithuanian state had annexed many Rusian / Ruthenian lands (in the modern Ukraine and Belarus).

 

@ Samples:

 

(Sep 1388) [12: tomus III; p.607; Doc.# 1882]

< Hedwig / Jadwiga (+1399), Queen of Poland 1384; ~ 1386  Jogaila / Jagiełło (+1434), Ruler of Lithuania; King of Poland (Vladislas II) 1386  >

Wladislaus Dei gracia rex Polonie nec non

terrarum Cracovie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyavie,

Lithuanie princeps supremus,

Pomoranie, Russieque dominus et heres, etc.

 

(Nov 1393) [46: tom V (1875); p.25; Doc.# XX]

Heduigis Dei gracia Regina Polonie nec non

terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyauie

Lithuanie princeps suprema,

Pomeranie, Russieque domina et heres etc.

 

(July 1416) [6: p.38; Doc.# 31]

nos Wladislaus Dei gracia rex Polonie necnon

terrarum Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyauie,

Lythwanieque princeps suppremus,

Pomeranie Russieque dominus et heres etc.

 

(Dec 1438) [6: p.44-45; Doc.# 37]

< Vladislas (+1444), King of Poland (Vladislas III) 1434, of Hungary (Vladislas I) 1440 >

Nos Wladislaus Tercius Dei gracia rex Polonie necnon

terrarum Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuiauie,

Lithwanieque princeps supremus,

Pomeranie, Russieque dominus et heres et cetera

 

 

-- the Short form

 

King of Poland;

Supreme Prince of Lithuania;

Hereditary Lord of Russia;

 

@ Samples:

 

(Mar 1386) [1: tomus I; p.252; Doc.# CXXXVIII]

< Hedwig / Jadwiga (+1399), Queen of Poland 1384; ~ 1386  Jogaila / Jagiełło (+1434), Ruler of Lithuania; King of Poland (Vladislas II) 1386  >

Nos Hedvigis Dei gracia Regina Polonie,

Lithuanieque princeps suprema et

heres Russie

 

(Aug 1392) [1: tomus I; p.261; Doc.# CXLIV]

Wladislaus dei gracia Rex Polonie,

Lithwanieque Princeps supremus et

heres Russie etc.

 

(Feb 1418) [1: tomus I; p.295; Doc.# CLXVI]

Wladislaus dei gracia Rex Polonie,

Lythwanieque Princeps supremus et

heres Russye etc.

 

(Dec 1436) [6: p.44; Doc.# 36]

< Vladislas (+1444), King of Poland (Vladislas III) 1434, of Hungary (Vladislas I) 1440 >

Wladislaus Dei gratia rex Polonie,

Lithwanieque princeps supremus et

heres Russie

 

@ Samples [Regents]:

 

(Feb 1386) [12: tomus III; p.573; Doc.# 1843]

< Jogaila / Jagiełło (+1434), Ruler of Lithuania; King of Poland (Vladislas II) 1386/1399; ~ 1386 Hedwig / Jadwiga of Anjou (+1399), Queen of Poland 1384 >

Wladislaus Dei gracia dominus et tutor regni Polonie,

supremus dux Litwanorum ac

dominus Russie naturalis

 

 

 

 

 

 

--- 1440-1444 ( Vladislas III )

 

-- the Full form (a)

 

King of Hungary, Poland, Dalmatia, Croatia;

of the Lands of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy;

Supreme Prince of Lithuania;

Hereditary Lord of Russia, Pomerania;

 

@ Added:

 

- [1440] Hungary, Dalmatia, Croatia

King Vladislas III of Poland became King of Hungary (1440) [74: volume I; p.183].

 

@ Samples:

 

(Mar 1440) [46: tom V (1875); p.101; Doc.# LXXX]

< Vladislas (+1444), King of Poland (Vladislas III) 1434, of Hungary (Vladislas I) 1440 >

Wladislaus tercius Dei gracia Rex Polonie ac

Hungarie, Dalmacie, Croacie regnorum electus, necnon

terrarum Cracouie Sandomirie Siradie, Lancicie, Cuyauie,

Lithuanie princeps supremus,

Pomeranie, Russieque dominus et heres

 

(May 1441) [4: część 2 [1421-1441]; p.364-365; Doc.# 577]

nos Wladislaus Dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie, etc. rex, necnon

terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cvjavie,

Lythwanieque princeps suppremus,

Pomeranieque, Russie dominus et heres

 

(June 1443) [20: tomus IV; p.420; Doc. # MCDXLV]

Nos Wladislaus Dei gracia rex Polonie, Ungarie, Dalmacie, Croacie etc. necnon

terrarum Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyauie etc.

Lithuanieque princeps suppremus,

Pomeranie, Russieque dominus et heres etc.

 

(Aug 1444) [6: p.56; Doc.# 47]

nos Wladislaus Dei gracia rex Polonie, Hungarie, Dalmacie, Croacie, etc. necnon

terrarum Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyauie,

Lythwanie princeps suppremus,

Pomeranie, Russieque dominus et heres etc.

 

 

-- the Full form (b)

 

@ Samples:

 

(June 1441) [4: part 2 [1421-1441]; p.368-369; Doc.# 580]

nos Wladislaus Dei gracia rex Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie, Seruie, Rascie, Sclawonie, etc., necnon

terrarum Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyawie,

Lithwanieque princeps suppremus,

Pomeranie, Russieque dominus et heres

 

(Sep 1441) [20: tom IV; p.387; Doc # MCDIX]

Nos Vladislaus Dei gracia rex Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie, Seruie, Rastie, Sclauonie etc. necnon

terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiauie,

Lithuanieque princeps suppremus,

Pomeranie, Russieque dominus et heres

 

(June 1442) [20: tom IV; p.401; Doc # MCDXXVI]

Nos Wladislaus Dei gracia rex Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie, Seruie, Rascic, Sclauonie, necnon

terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiauie,

Lithwanieque princeps supremus,

Pomeranie, Russieque dominus et hčres etc.

 

(Sep 1442) [46: tom VI (1876); p.31; Doc.# XX]

nos Wladislaus Dei gratia Hungarie, Polonie, Dalmatie, Croatie, Rascie, Servie, Sclavonie etc. Rex, necnon

terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiauie,

Lithwanie princeps supremus,

Pomeranie Russieque dominus et heres etc.

 

(Oct 1442) [20: tomus IV; p.404-405; Doc.# MCDXXX]

nos Wladislaus Dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie, Rascie, Seruie, Sclawonie etc. rex necnon

terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyauie,

Lythvanie princeps supremus,

Pomeranie, Russieque dominus et heres etc.

 

(Jan 1443) [20: tom IV; p.410; Doc.# MCDXXXV]

Nos Vladislaus Dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie, Rascie, Seruie, Sclauonie etc rex, necnon

terrarum Cracouie, Sandomirie, Lancicie, Cuiauieque et

Lithuanie princeps supremus,

Pomeranie Russieque dominus et hčres etc.

 

 

-- the Full form (c)

 

@ Samples:

 

(Oct 1442) [20: tom IV; p.407; Doc.# MCDXXXIII] [46: tom II (1870); p.115; Doc.# LXVI]

nos Wladislaus Dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie, Rascie, Bulgarie, Sclauonie etc. rex necnon

terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiauie,

Lithuanieque princeps suppremus,

Pomeranie Russieque dominus et heres etc.

 

(Nov 1442) [1: tomus II; pars 2; p.884; Doc.# DLXXXVIII]

nos Wladislaus, Dei gracia rex Polonie, Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rascie, Bulgarie, Sclavonie, nec non

terrarum Cracovie, Sandomirie, Lancicie, Syradie, Cuyavie,

Lythvanie princeps suppremus,

Pomeranie, Russieque dominus et heres etc.

 

(Nov 1443) [20: tomus IV; p.408; Doc.# MCDXXXIV]

nos Wladislaus Dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie, Rascie, Bulgarie, Sclauonie etc. rex, necnon

terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiauie,

Lithuanie princeps supremus,

Pomeranie, Russieque dominus et heres etc.

 

 

-- the Short form

 

King of Hungary, Poland, Dalmatia, Croatia;

Supreme Prince of Lithuania;

Hereditary Lord of Russia;

 

@ Samples:

 

(Mar 1443) [20: tomus IV; p.413; Doc. # MCDXXXIX]

< Vladislas (+1444), King of Poland (Vladislas III) 1434, of Hungary (Vladislas I) 1440 >

Vladislaus Dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie etc. rex,

Lithuanieque princeps supremus et

heres Russie etc.

 

(Apr 1444) [6: p.53; Doc.# 45]

Wladislaus Dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie etc. rex,

Lithwanieque princeps supremus et

heres Russie etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1444-1447 ( Interregnum )

 

 

@ Removed:

 

- [1444] Hungary, Dalmatia, Croatia, ...

The union of Poland and Hungary ended when, King Vladislas III lost his life in the Battle of Varna with the Ottoman Turks (Nov 1444) [74: volume I; p.435].

 

 

 

 

 

 

--- 1447-1454 ( Casimir IV )

 

-- the Full form

 

King of Poland;

of the Lands of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy;

Grand Duke of Lithuania;

Hereditary Lord of Russia, Pomerania;

 

@ Replaced:

 

- [1447] "Supreme Prince of Lithuania" with "Grand Duke of Lithuania"

After an interregnum, Casimir, Grand Duke of Lithuania, accepted the offer of the Throne of Poland (June 1447) [74: volume I; p.194].

 

@ Samples:

 

(Sep 1447) [20: tomus IV; p.472; Doc.# MCDXCV]

< Casimir IV (+1492), Grand Duke of Lithuania 1440; King of Poland 1447 >

Nos Kazimirus Dei gracia rex Polonie necnom

terrarum Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyauie ac

magnus dux Litwanie,

Pomeranie, Russieque dominus et heres

 

(June 1450) [1: tomus II; pars 2; p.894; Doc.# DXCII]

Nos Kazimirus tercius, Dei gracia Rex Polonie nec non

terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyauie,

Magnus dux Littowanie,

Pomeranie quoque dominus et heres Russiae etc.

 

(Feb 1452) [6: p.60-61; Doc.# 51]

Nos Kazimirus Dei gratia rex Poloniae necnon

terrarum Cracouiae, Sandomiriae, Syradiae, Lanciciae, Cuiauiae,

magnus dux Lithwaniae,

Pomeraniae Russiaeque dominus et heres

 

 

 

-- the Short form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania;

Hereditary Lord of Russia;

 

@ Samples:

 

(Aug 1447) [20: tomus IV; p.471; Doc.# MCDXCV]

< Casimir IV (+1492), Grand Duke of Lithuania 1440; King of Poland 1447 >

Kazimirus Dei gracia rex Polonie,

magnus dux Lithuania et

heres Russie etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1454-1466 ( Casimir IV )

 

-- the Full form

 

King of Poland;

of the Lands of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy;

Grand Duke of Lithuania;

Hereditary Lord of Russia, Prussia, Chelmno, Elbląg, Königsberg, Pomerania;

 

@ Added:

 

- [1454] Prussia, Chelmno, Elbląg, Königsberg

King Casimir IV accepted the offer of the Prussian cities and local nobility, which rebelled against the Teutonic Order, to incorporate Prussia into the Kingdom of Poland (1454) [74: volume I; p.214-215].

 

@ Samples:

 

(Aug 1454) [21: p.661; Doc. # 65]

< Casimir IV (+1492), Grand Duke of Lithuania 1440; King of Poland 1447 >

Nos Casimirus Dei Gratia Rex Poloniae necnon

Terrarum Craoviae, Sandomiriae, Siradiae, Lancitiae, Kujaviae,

magnus Dux Lithvaniae,

Russiae, Prussiaeque, Chulmensis, Konigsbergensis, Elbingensis et Pomeraniae Dominns et Haeres

 

(Aug 1459) [1: tomus II; pars 2; p.518; Doc.# CCCCXIII]

Nos Kazimirus dei gracia Rex Polonie, nec non

Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyawie,

Magnus Dux Lithwanie,

Russie, Prussie, nec non Culmensis, Elbingensis, Konigsberiensis et Pomeranie terrarum heres et Dominus

 

(Sep 1460) [1: tomus II; pars 2; p.923; Doc.# DCVI]

Nos Kazimirus, Dei gracia Rex Polonie, nec non

Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyavie,

magnus dux Lithvanie,

Russie, Prussieque, nec non Culmensis, Elbingensis, Konigsbergensis et Pomeranie Terrarum heres et dominus

 

(July 1463) [8: część 2; p.462; Doc.# CCXXXIII]

Nos Kazimirus dei gratia rex Poloniae, nec non

Cracoviae, Sandomiriae, [ Siradiae,] Lanciciae, Cuiyaviae,

magnus dux Lithwaniae,

Russiae, Prussiaeque, nec non Culmensis, Elbingensis, Konygsbergensis et Pomeraniae terrarum dominus et heres

 

 

-- the Short form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania;

Hereditary Lord of Russia, Prussia;

 

@ Samples:

 

(July 1459) [6: p.69; Doc.# 59]

< Casimir IV (+1492), Grand Duke of Lithuania 1440; King of Poland 1447 >

Kazimirus, Dei gracia rex Polonie,

magnus dux Lithwanie,

Russie Prussieque dominus et heres etc

 

(Dec 1462) [1: tomus II; pars 2; p.932; Doc.# DCIX]

Kazimirus, Dei gracia Rex Polonie,

Magnus Dux Lithwanie,

Russie, Prussieque dominus et heres etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1466-1492 ( Casimir IV )

 

-- the Full form

 

King of Poland;

of the Lands of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy;

Grand Duke of Lithuania;

Hereditary Lord of Russia, Prussia, Chelmno, Elbląg, Pomerania;

 

@ Removed:

 

- [1466] Königsberg

By the Second Peace of Thorn / Toruń signed in October 1466 that concluded the Thirteen Years' War (1454-1466), the Teutonic Order ceded Kulm / Chełmno, Thorn / Toruń, Elbing and Marienburg / Malbork, the Bishopric of Warmia / Ermland with Allenstein / Olsztyn, and Pomerelia (Eastern Pomerania) with Danzig, and the King of Poland recognized that East Prussia with Königsberg remained with the Teutonic Order (1466) [74: volume I; p.228, 230].

 

@ Samples:

 

(May 1468) [8: część 2; p.487; Doc.# CCLI]

< Casimir IV (+1492), Grand Duke of Lithuania 1440; King of Poland 1447 >

nos Kazimirus Dei gratia rex Poloniae, nec non

terrarum Cracoviae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae, Cuiaviae,

magnus dux Lithuaniae,

Russiae, Prussiae nec non Culmensis, Elbingensis et Pomeraniae dominus et heres

 

(Jan 1475) [6: p.78-79; Doc.# 69]

nos Kazimirus Dei gratia rex Poloniae, necnon

terrarum Cracouiae, Sandomiriae, Siradiae, Lancitiae, Cuiauiae,

magnus dux Lithwaniae,

Russiae, Prussiae necnon Culmensis, Elbingensis et Pomeraniae dominus et heres

 

(Dec 1484) [1: tomus II; pars 2; p.952; Doc.# DCXXIV]

Nos Kazimirus, Dei gratia Rex Poloniae,

Magnus Dux Lithwaniae, nec non

terrarum Cracoviae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae, Cuiaviae,

Russiae, Prussiaeque, ac Culmensis, Elbingensis, et Pomeraniae dominus et haeres

 

 

-- the Short form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania;

Hereditary Lord of Russia, Prussia;

 

@ Samples:

 

(May 1471) [1: tomus II; pars 2; p.940; Doc.# DCXV]

< Casimir IV (+1492), Grand Duke of Lithuania 1440; King of Poland 1447 >

Kazimirus, Dei gracia Rex Polonie,

Magnus Dux Lithwanie,

Russie, Prussieque dominus et heres etc.

 

(Mar 1490) [1: tomus II; pars 2; p.956; Doc.# DCXXVII]

Kazimirus Dei gracia Rex Polonie,

Magnus Dux Lithuanie,

Russie, Prussieque dominus et heres etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1492-1501 ( John I Albert )

 

-- the Full form

 

King of Poland;

of the Lands of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy;

Supreme Duke of Lithuania;

Hereditary Lord of Russia, Prussia, Chelmno, Elbląg, Pomerania;

 

@ Replaced:

 

- [1492] "Grand Duke of Lithuania" with "Supreme Prince of Lithuania"

After the death of Casimir IV his younger son Alexander became Grand Duke of Lithuania, and his older son John Albert became King of Poland and overlord of Lithuania (1492) [74: volume I; p.273].

 

@ Samples:

 

(Feb 1493) [6: p.82; Doc.# 74]

< John I Albert (+1501), King of Poland 1492 >

nos Ioannes Albertus Dei gratia rex Poloniae, necnon

terrarum Cracouiae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae, Cuiauiae;

suppremus dux Lithwaniae,

Russiae, Prussie ac Culmensis, Elbingensis et Pomeraniae dominus et heres etc.

 

(May 1495) [1: tomus II; pars 2; p.964; Doc.# DCXXXI]

Nos Joannes Albertus, Dei gracia rex Polonie, nec non

terrarum Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyavie;

supremus dux Lithwanie,

Russie, Prussieque, ac Culmensis, Elbingensis et Pomeranie dominus et heres etc.

 

(Apr 1496) [6: p.87; Doc.# 77]

nos Johannes Albertus Dei gracia rex Polonie necnon

terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyauie,

supremus dux Lythwanie,

Russie, Prussie ac Culmensis et Elbingensis Pomeranieque dominus et heres etc.

 

 

-- the Short form

 

King of Poland;

Supreme Duke of Lithuania;

Hereditary Lord of Russia, Prussia;

 

@ Samples:

 

(Oct 1493) [1: tomus II; pars 2; p.959; Doc.# DCXXIX]

< John I Albert (+1501), King of Poland 1492 >

Johannes Albertus dei gracia Rex Polonie,

suppremus dux Lithwanie,

Russie, Prussieque etc. dominus et heres

 

 

 

 

 

 

--- 1501-1526

 

-- the Full form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania;

of the Lands of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy;

Hereditary Lord of Russia, Prussia, Chelmno, Elbląg, Pomerania;

 

@ Replaced:

 

- [1501] "Supreme Duke of Lithuania" with "Grand Duke of Lithuania"

Alexander, Grand Duke of Lithuania, succeeded his brother John I Albert in Poland (1501) [74: volume I; p.279].

 

@ Samples:

 

(Mar 1504) [6: p.91; Doc.# 81] [9: p.5; Doc.# 5]

< Alexander (+1506), Grand Duke of Lithuania 1492; King of Poland 1501 >

nos Alexander Dei gracia rex Polonie,

magnus dux Lithuanie necnon

terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyauie,

Russie, Prussie ac Culmensis, Elbingensis, Pomeranieque dominus et heres

 

(Apr 1507) [5: tomus I; p.4; Doc.# 3]

< Sigismind I (+1548), Grand Duke of Lithuania 1506; King of Poland 1506 >

nos Sigismundus dei gracia rex Polonie,

magnus dux Lithuanie, necnon

terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyauie,

Russie, Prussie ac Culmensis, Elbingensis, Pomeranieque dominus et heres etc.

 

(Mar 1519) [5: tomus I (1885); p.15; Doc.# 14]

Nos itaque Sigismundus Dei gratia rex Polonie,

magnus dux Lituanie, necnon

terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiauie,

Russie, Prussie, Culmensis, Elbingensis, Pomeranieque etc. dominus et heres

 

(May 1525) [5: tomus I (1885); p.25; Doc.# 20]

Nos Sigismundus Dei gratia rex Polonie,

magnus dux Lituanie, necnon

terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiavie,

Russie, tocius Prussie ac Culmensis, Elbingensis, Pomeranieque etc. dominus et heres

 

-- the Short form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania;

Hereditary Lord of Russia, Prussia;

 

@ Samples:

 

(Jan 1502) [38: p.75; Doc.# LXXVI]

< Alexander (+1506), Grand Duke of Lithuania 1492; King of Poland 1501 >

Alexander dei gratia rex Polonie,

magnus dux Lituanie,

Russie, Prussieque dominus et heres etc.

 

(Feb 1513) [38: p.79; Doc.# LXXXIII]

< Sigismind I (+1548), Grand Duke of Lithuania 1506; King of Poland 1506 >

Sigismundus dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae,

Russiae, Prussiae etc dominus et haeres

 

(Nov 1525) [5: tomus I (1885); p.432; Doc.# 340]

Sigismundus Dei gratia rex Polonie,

magnus dux Lithvanie,

Russie, Prussieque, etc dominus et heres

 

 

 

 

 

 

--- 1526-1544

 

-- the Full form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania;

of the Lands of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy;

Hereditary Lord of Russia, Prussia, Mazovia, Chelmno, Elbląg, Pomerania;

 

@ Added:

 

- [1526] Mazovia

Mazovia was annexed to the Crown of Poland after the extinction of the Mazovian branch of the House of Piast (1526) [74: volume I; p.377-378].

 

@ Samples:

 

(Sep 1531) [5: tomus I (1885); p.446-447; Doc.# 355]

< Sigismind I (+1548), Grand Duke of Lithuania 1506; King of Poland 1506 >

Nos Sigismundus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae et

terrarum Cracouiae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae, Kuiauiae,

Russiae et totius Prussiae, Mazouiae, Culmensis, Elbingensis, Pomeraniaeque etc. haeditarius princeps

 

(Aug 1539) [5: tomus I (1885); p.104; Doc.# 80]

Nos Sigismundus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, necnon

terrarum Cracouiae, Sandomiriae, Syradiae, Lanciciae, Cuiauiae,

Russiae, Prussiae, Masouiae, Culmensis, Elbingensis, Pomeraniae etc. dominus et haeres

 

(July 1543) [5: tomus I (1885); p.132; Doc.# 108]

nos Sigismundus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, nec non

terrarum Cracouiae, Sandomiriae, Syradiae, [Lanciciae, Cuiauiae,]

Russiae, Prussiae, Masouiae, Culmensis, Elbingensis, Pomeraniaeque etc. dominus et haeres

 

 

-- the Short form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania;

Hereditary Lord of Russia, Prussia, Mazovia;

 

@ Samples:

 

(Oct 1526) [5: tomus I (1885); p.434; Doc.# 342]

< Sigismind I (+1548), Grand Duke of Lithuania 1506; King of Poland 1506 >

Sigisrnundus, Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae,

Russiae, totiusque Prussiae ac Mazouiae etc. dominus et haeres

 

(Apr 1530) [23: Theil II; p.717; Doc. # 850]

Sigisrnundus, dei gratia rex Polonie,

magnus dux Lithuanie,

Russie Prussie Masovieque etc. dominus et heres

 

(Apr 1540) [5: tomus I (1885); p.107; Doc.# 83]

Sigisrnundus, Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Littuaniae,

Russiae, Prussiae, Mazouiae etc. dominus et haeres

 

 

 

 

 

 

--- 1544-1548 ( Sigismund I "the Old" )

 

King of Poland;

Supreme Duke of Lithuania;

of the Lands of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy;

Hereditary Lord of Russia, Prussia, Mazovia, Chelmno, Elbląg, Pomerania;

 

@ Replaced:

 

- "Grand Duke of Lithuania" with "Supreme Prince of Lithuania"

King Sigismund I confirmed the transfer of the government of Lithuania to his son Sigismund-August, and took the title of Supreme Duke (Oct 1544) [74: volume I; p.435].

 

@ Samples:

 

(Mar 1545) [38: p.94; Doc.# CIV]

< Sigismind I (+1548), Grand Duke of Lithuania 1506; King of Poland 1506 >

nos Sigismundus dei gratia rex Polonie,

supremus dux Lituanie necnon

terrarum Cracoviae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae, Cujavie,

Russie, Prussie, Masovie, Culmensis, Elbingensis, Pomeranieque etc. dominus et haeres

 

(Oct 1545) [5: tomus I (1885); p.519; Doc.# 441]

nos Sigismundus primus Dei gratia rex Poloniae,

supremus dux Lituaniae, necnon

terrarum Cracouiae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae, Cuiauiae,

Russiae, Prussiae, Masouiae, Culmensis, Elbingensis, Pomeraniaeque etc. dominus et haeres

 

(June 1547) [5: tomus I (1885); p.529; Doc.# 452]

Nos Sigismundus Dei gratia rex Poloniae,

supremus dux Lituaniae, necnon

terrarum Cracouiae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae, Cuiauiae,

Russiae, Prussiae, Masouiae, Culmensis, Elbingensis, Pomeraniaeque etc. dominus et haeres

 

(Jan 1548) [38: p.94-95; Doc.# CV]

nos Sigismundus primus dei gratia rex Poloniae,

supremus dux Lituaniae necnon

terrarum Cracoviae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae, Cujaviae,

Russiae, Prussiae, Masoviae, Culmensis, Elbingensis, Pomeraniaeque etc. dominus et haeres

 

 

-- the Short form

 

King of Poland;

Supreme Duke of Lithuania;

Hereditary Lord of Russia, Prussia, Mazovia;

 

@ Samples:

 

(Dec 1544) [5: tomus I (1885); p.512; Doc.# 433]

< Sigismund II Augustus I (+1572), Grand Duke of Lithuania 1544; King of Poland 1548 >

Sigismundus Dei gratia rex Poloniae,

supremus dux Lituaniae,

Russiae, Prussiae, Masouiaeque etc. dominus et haeres

 

@ Samples [Auxiliary]:

 

(Feb 1547) [71: tom VI (1858); p.296] < for Samogitia >

< Sigismund-Augustus (+1572), Grand Duke of Lithuania 1544, King of Poland 1548 >

Nos Sigismundus Augustus Dei Gratia Rex Poloniae,

Magnus Dux Lithwaniae,

Russiae, Prussiae, Samogitiaeque ac Mazoviae etc. Dominus et Haeres

 

 

 

 

 

 

--- 1548-1550

 

-- the Full form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania;

of the Lands of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy;

Hereditary Lord of Russia, Prussia, Mazovia, Chelmno, Elbląg, Pomerania;

 

@ Replaced:

 

- [1548] "Supreme Duke of Lithuania" with "Grand Duke of Lithuania"

Sigismund-August, Grand Duke of Lithuania, succeeded his father Sigismund I in Poland (1548) [74: volume I; p.399].

 

@ Samples:

 

(Dec 1548) [5: tomus I (1885); p.194; Doc.# 134]

< Sigismund II Augustus I (+1572), Grand Duke of Lithuania 1544; King of Poland 1548 >

nos Sigismundus Augustus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lituaniae, necnon

terrarum Cracouiae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae, Cuiauiae,

Russiae, Prussiae, Masouiae, Culmensis, Elbingensis ac Pomeraniae dominus et haeres

 

(Jan 1549) [9: p.24; Doc.# 19]

Nos Sigismundus Augustus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithvaniae nec non

terrarum Cracoviae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae, Kujaviae,

Russiae, Prussiae, Masoviae, Culmensis Elbingensis Pomeraniae, etc. dominus et haeres

 

(Mar 1549) [5: tomus I (1885); p.545; Doc.# 461]

Nos Sigismundus Augustus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lituaniae, necnon

terrarum Cracouiae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae, Cuiauiae,

Russiae, Prussiae, Masouiae, Culmensis, Elbingensis ac Pomeraniaeque dominus et haeres

 

 

-- the Short form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania;

Hereditary Lord of Russia, Prussia, Mazovia;

 

@ Samples:

 

(Dec 1550) [6: p.139; Doc.# 126]

< Sigismund II Augustus I (+1572), Grand Duke of Lithuania 1544; King of Poland 1548 >

Sigisrnundus Augustus, Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae,

Russiae, Prussiae, Masoviae etc. dominus et haeres

 

 

 

 

 

 

--- 1550-1569

 

-- the Full form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania;

of the Lands of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy;

Hereditary Lord of Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Chelmno, Elbląg, Pomerania;

 

@ Added:

 

- Samogitia

 

@ Samples:

 

(Dec 1550) [5: tomus I; p.199; Doc.# 139]

< Sigismund II Augustus I (+1572), Grand Duke of Lithuania 1544; King of Poland 1548 >

Nos Sigismundus Augustus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lituaniae, necnon

terrarum Cracouiae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae, Cuiauiae,

Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Culmensis, Elbingensis, Pomeraniaeque etc. dominus et haeres

 

(Mar 1555) [6: p.151; Doc.# 136]

Nos Sigismundus Augustus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lituaniae et

terrarum Cracoviae Sendomiriae Syradiae Lenciciae Cuiaviae

Russiae Prussiae Masoviae Samogitiae Culmensis Elbingensis Pomoeraniaeque, etc. dominus et haeres

 

(Jan 1562) [5: tomus I (1885); p.625; Doc.# 518] [6: p.170; Doc.# 152]

Nos Sigismundus Augustus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lituaniae, nec non

terrarum Cracouiae, Sandomiriae, Syradiae, Lanciciae, Cuiauiae,

Russiae, Prussiae, Masoviae, Culmensis Elbingensis, Pomeraniae, Samogitiaeque, etc. dominus et haeres

 

(Feb 1569) [5: tomus I (1885); p.699; Doc.# 576]

nos Sigismundus Augustus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Litwaniae, necnon

terrarum Cracouiae, Sandomiriae, Syradiae, Lanticiae, Cuiauiae,

Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Culmensis, Elbingensis, Pomeraniaeque etc. dominus et haeres

 

 

-- the Short form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania;

Hereditary Lord of Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia;

 

@ Samples:

 

(Oct 1550) [6: p.137-138; Doc.# 124]

< Sigismund II Augustus I (+1572), Grand Duke of Lithuania 1544; King of Poland 1548 >

Sigismundus Augustus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae,

Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiaeque etc. dominus et haeres

 

(Dec 1561) [5: tomus I (1885); p.622; Doc.# 516]

Sigismundus Augustus dei gratia rex Poloniae

magnus dux Lithuaniae

Russiae Prussiae Masoviae Samogitiaeque etc. dominus et haeres

 

(May 1569) [6: p.173; Doc.# 154]

Sigismundus Augustus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithwaniae

Russiae, Prussiae, Masowiae, Samogitiaeque etc. dominus et haeres

 

 

 

 

 

 

--- 1569-1572

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania;

of the Lands of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy;

Hereditary Lord of Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Chelmno, Elbląg, Pomerania, Kiev, Wolyn, Podlachia, Livonia;

 

@ Added:

 

- Kiev, Wolyn, Podlachia, Livonia

According to the provisions of the new union between Poland and Lithuania (concluded in Lublin), the Lithuanian lands of Kiev, Wolyn, and Podlachia were included in the lands of the Crown of Poland, Livonia became a joint domain of the Crown and Lithuania (1569) [74: volume I; p.486-492].

Notes. In 1561, during the Livonian wars of 1558-1582, the Livonian branch of the Teutonic Order was dissolved, and its possessions partially passed to Lithuania [74: volume I; p.447].

 

@ Samples:

 

(July 1570) [5: tomus I (1885); p.717; Doc.# 589]

< Sigismund II Augustus I (+1572), Grand Duke of Lithuania 1544; King of Poland 1548 >

mi Zigmvnd Avgvst z bozei laski krol Polski,

wielkie kxiaze Lithewskie, a ktemu

ziem Krakowskiei, Sendomierskiei, Szieradzkiei, Lancziczkiei, Kuiawskie,

Ruskiei, Pruskiei, Mazowieczkiei, Podlaskiei, Wolinskiei, Kiiowskiei, Chelmieniskiei, Elbieskiei, Pomorskiei, Inflanczkiei, Zmodzkiei etc. pan y dziedzicz

 

(May 1571) [5: tomus I (1885); p.289; Doc.# 231]

nos Sigismundus Augustus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, nec non

terrarum Cracouiae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae, Cuiauiae,

Kijouiae, Russiae, Woliniae, Prussiae, Masouiae, Podlachiae, Culmensis, Elbingensis, Pomeraniae, Samogitiae, Liuoniae etc. dominus et haeres

 

(May 1572) [22: tomus I; p.57; Doc.# LIII]

nos Sigismundus Augustus dei gratia rex Poloniae

magnus dux Lithvaniae nec non

terrarum Cracoviae Sandomiriae Siradiae Lanciciae Cuiaviae

Kiioviae Russiae Wolhiniae Prussiae Masoviae Podlachiae Culmensis Elbingensis Pomeraniae Samogitiae Livoniae etc. dominus et haeres

 

 

-- the Short form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia;

 

@ Samples:

 

(Mar 1571) [6: p.176; Doc.# 157]

< Sigismund II Augustus I (+1572), Grand Duke of Lithuania 1544; King of Poland 1548 >

Sigismundus Augustus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lythwaniae

Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiaeque etc. dominus et haeres

 

(May 1572) [22: tomus I; p.63; Doc.# LIV]

Sigismundus Augustus dei gratia rex Poloniae

magnus dux Lithphaniae

Russiae Prussiae Mazoviae Samogitiaeque etc. dominus et heres

 

 

 

 

 

 

--- 1572-1573 ( Interregnum )

 

 

 

 

 

 

--- 1573-1574 ( Henry of Valois [ as III in France ] )

 

-- the Full form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania;

of the Lands of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy,

Hereditary Lord of Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Chelmno, Elbląg, Pomerania, Livonia, Kiev, Wolyn, Podlachia;

Duke of Anjou, Bourbon, Auvergne;

Count of La Marche, Forez, Quercy, Rouergue, Montfort;

 

@ Added:

 

- [1573] Anjou, Bourbon, Auvergne, La Marche, Forez, Quercy, Rouergue, Montfort

Henry of Valois (Walezy), Duke of Anjou, Bourbon, Auvergne, etc., the 3rd son of Henry II, King of France, was elected King of Poland (1573).

 

@ Samples:

 

(Mar 1574) [6: p.177; Doc.# 158]

< Henry of Valois / Walezy (+1589), Duke of Anjou; King of Poland [1573-1574], King of France 1574 >

Nos Henricus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, necnon

terrarum Cracoviae, Sandomiriae, Syradiae, Lanciciae, Cuiaviae,

Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Culmensis, Elbingensis, Pomeraniae, Livoniae, Kiioviae, Woliniae, Podlachiae etc. dominus nec non

dux Andium, Borboniorum, Alvernorum,

comes Marchiae Foresti Quercii, Rovergii, Montisforti etc.

 

(Apr 1574) [5: tomus I (1885); p.737; Doc.# 606] [6: p.180; Doc.# 159]

Nos Henricus Dei gracia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, nec non

terrarum Cracouiae, Sandomiriae, Syradiae, Lanciciae, Cuiauiae,

Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Culmensis, Elbingensis, Pomeraniae, Liuoniae, Kiouiae, Woliniae, Podlachiae etc. dominus nec non

dux Andium, Borboniorum, Aluernorum,

comes Marchiae, Foresti, Quercii, Rouergii, Montisforti, etc.

 

 

-- the Middle form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Kiev, Wolyn, Podlachia, Livonia;

Duke of Anjou, Bourbon, Auvergne;

Count of La Marche, Forez, Quercy, Rouergue, Montfort;

 

@ Samples:

 

(Sep 1573) [54: p.175]

< Henry (+1589), Duke of Anjou; King of Poland [1573-1574], King of France 1574 >

Henricus Dei gratia Electus Rex Poloniae,

Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Mazoviae, Samogitiae, Kiioviae, Wolhiniae, Podlachiae, Livoniaeque, nec non

Dux Andium, Borboniorum, Alvernorum,

Comes Marchiae, Foresti, Quercii, Rovergii, et Montisforti, etc.

 

(Feb 1574) [5: tomus I (1885); p.302; Doc.# 239]

Nos Henricus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Kiouiae, Voliniae, Podlachiae, Liuoniae, necnon

dux Andium, Borboniorum, Aluernorum,

comes Marchiae, Foresti, Quercij, Rouergij, Montisforti, etc.

 

(Apr 1574) [22: tomus I; p.66-67; Doc.# LVI]

Henricus dei gratia rex Poloniae

magnus dux Lithvaniae

Russiae Prussiae Masoviae Samogitiae Kiioviae Volhiniae Podlachiae Livoniaeque nec non

Andium Borboniorum Alvernorumque etc. dux,

comes marchiae Foresti Quertii Rovergii Montisforli

 

(May 1574) [5: tomus I (1885); p.302; Doc.# 239]

Henricus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dvx Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Kijouiae, Voliniae, Podlachiae, Liuoniae, etc. necnon

dux [Andium,] Borboniorum, Aluernorum,

comes Marchiae, Foresti, Quercij, Rouergij, Montisforti, etc.

 

@ Samples [Auxiliary]:

 

(Oct 1572) [67: tome III; p.13]

< Henry (+1589), Duke of Anjou 1566, of Bourbon; King of Poland [1573-1574], of France (Henry III) 1574 >

Henry, fils et frčre de Roy,

duc d'Anjou, de Bourbonnois et d'Auvergne,

conte de la Marche, Quercy, Rouergues, Forest et Montfort l'Amaury,

lieutenant général pour le Roy nostre trčs honoré seigneur et frčre,

représentant sa personne par tous ses royaulme et pays de son obéissance

 

 

 

 

 

 

--- 1574-1574 ( Henry [ as III in France ] )

 

@ Replaced:

 

- [1574] Anjou, Bourbon, Auvergne, La Marche, Forez, Quercy, Rouergue, Montfort with the Gauls

King Henry succeeded his brother Charles IX in France (1574).

 

 

 

 

 

 

>>> --- 1574-1576 ( Maximilian [ as II in the Holy Roman Empire ] )

 

Notes.

In 1574, Maximilian II, Emperor of the Romans, King of Hungary and Bohemia, was elected King of Poland by a Polish noble faction.

 

 

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia;

Archduke of Austria;

Duke of Burgundy, Brabant, Styria, Carinthia, Carniola, Luxemburg, Württemberg, the Upper & Lower Silesia;

Prince of Swabia;

Margrave of the Holy Roman Empire, of Burgau, Moravia, the Upper & Lower Lusatia;

Count of Habsburg, Tyrol, Pfirt, Kyburg, Goritia;

Landgrave of Alsace;

Lord of the Wendish Mark, Portenau, Salins;

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania,

Lord of Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Kiev, Wolyn, Podlachia, Livonia;

 

@ Samples:

 

(Apr 1576) [7: vol.5; Doc.# 127]

< Maximilian II (+1576), Emperor of the Romans 1564; King of Hungary, of Bohemia, Archduke of Austria 1564; Elected King of Poland 1574 >

Maximilianus Secundus Diuina fauente clementia electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac

Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclauoniae, etc Rex,

Archidux Austriae,

Dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Lucemburgae, Wirttembergae, ac superioris et inferioris Silesiae, etc.

Princeps Sueuiae,

Marchio sacri Romani Imperii, Burgouiae, Moraviae, superioris & inferioris Lusatiae,

Comes Habsburgi, Tirolis, Ferretis, Kyburgi et Goritiae, etc.

Landtgrauius Alsatiae,

Dominus Marchiae Sclauonicae, Portus Naonis et Salinarum, etc, nec non

electus Rex Poloniae et

Magnus Dux Lithuaniae,

Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogotiae, Kiouiae, Volhiniae, Podlachiae, Liuoniae etc. Dominus

 

 

 

 

 

 

--- 1574/1575-1586 ( Stephen Bathory )

 

-- the Full form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania;

of the Lands of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy,

Hereditary Lord of Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Chelmno, Elbląg, Pomerania, Livonia, Kiev, Wolyn, Podlachia;

Prince of Transylvania;

 

@ Added:

 

- [1574] Transylvania

Henry of France, Duke of Anjou, left Poland after the death of his older brother to get the Crown of France. Henry never abdicated, but the the Polish elected another King, Stephen Bathory, Prince of Transylvania (1574).

 

@ Samples:

 

(May 1576) [25: Band XXXII (1865); p.76-77; Doc. # XXXIX]

< Stephen Bathory (+1586), Prince of Transylvania; King of Poland 1574/75 >

Nos Stephanus dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lituaniae, necnon

terrarum Cracouiae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae, Cuiauis,

Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Culmensis, Elbingensis, Pomeraniae, Kiiouiae, Wolhiniae, Podlachiae, Liuoniae, nec non

princeps Transyluaniae etc.

 

(Jan 1578) [42: pars II (1889); p.450; Doc.# CCLXXIII]

Nos Stephanus Dei gratia Rex Poloniae,

Magnus Dux Lithvaniae, nec nоn

Terrarum Cracoviae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae, Cujaviae,

Russiae, Prussiae, Massoviae, Samogitiae, Culmensis, Elbigensis, Pomeraniae, Kiioviae, Volihiniae, Podlachiae, Livoniae, etc ac

Princeps Transsilvaniae etc.

 

 

-- the Middle form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Kiev, Wolyn, Podlachia, Livonia;

Prince of Transylvania;

 

@ Samples:

 

(May 1576) [6: p.183; Doc.# 161]

< Stephen Bathory (+1586), Prince of Transylvania; King of Poland 1574/75 >

nos Stephanus Dei gratia rex Poloniae et

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kiioviae, Voliniae Podlachiae, Livoniaeque, necnon.

princeps Transylvaniae

 

(July 1578) [5: tomus I (1885); p.776; Doc.# 638]

Stephanus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Kiouiae, Woliniae, Podlachiae, Liuoniae etc

princeps Transyluaniae

 

(Nov 1582) [5: tomus I (1885); p.835; Doc.# 688]

Nos Stephanus dei gracia rex Poloniae,

magnus dux Lithwaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogiciae, Liuoniae, Wolchiniae, Kijouiae, Podlachiae, etc nec non.

Transyluaniae princeps

 

(Feb 1585) [5: tomus I (1885); p.361; Doc.# 291]

Nos Stephanus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Kiouiae, Voliniae, Podlachiae, Liuoniaeque, etc necnon.

Transyluaniae princeps

 

 

 

-- the Short form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia;

Prince of Transylvania;

 

@ Samples:

 

(Jan 1578) [27: pars V; p.102; Doc.# CCCCLVII]

< Stephen Bathory (+1586), Prince of Transylvania; King of Poland 1574/75 >

Stephanus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae etc.

princeps Transilvaniae

 

(Jan 1580) [28: p.12; Doc. # 12]

Stephanus dei gratia Rex Poloniae,

Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae etc.

Princeps Transilvaniae

 

(1585) [25: Band XXXII (1865); p.82; Doc. # XLII]

Stephanus dei gratia rex Poloniae,

magnus dnx Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae etc.

princeps Transyluanie

 

 

 

 

 

 

--- 1586-1587 ( Interregnum )

 

@ Removed:

 

- [1586] Transylvania

The personal union with Transylvania ended with the death of Stephen Bathory (1586).

 

 

 

 

 

 

--- 1587-1588 ( Sigismund III )

 

-- the Full form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania;

of the Lands of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy,

Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Livonia, Kiev, Wolyn, Podlachia, Chelmno, Elbląg, Pomerania;

 

@ Samples:

 

(Jan 1588) [5: tomus II (1890-1892); p.2; Doc.# 774]

< Sigismund (+1632), King of Poland (Sigismund III) 1587; King of Sweden [1592-1599] >

nos Sigismundus Tertius Dei gratia rex Poloniae ac

designatus Suecorum Gottorum, Vandalorumque,

magnus dux Lithuaniae, nec non

terrarum Cracouiae, Sandomiriae, Syradiae, Lanciciae, Cviauiae,

Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Liuoniae, Kiiouiae, Volhiniae, Podlachiae atque Culmensis, Elbingensis ac Pomeraniae etc.

 

 

 

-- the Middle form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Kiev, Wolyn, Podlachia, Livonia;

 

@ Samples:

 

(Jan 1588) [35: tom II (1859); p.249] [40: pars I (1972); p.213; Doc.# 97]

< Sigismund (+1632), King of Poland (Sigismund III) 1587; King of Sweden [1592-1599] >

Nos etiam Sigismundus Tertius Dei gratia Rex Poloniae et

designatus Sveciae,

Magnus Dux Litvaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijoviae, Volhiniae, Podlachiae, Livoniaeque etc.

Magni Duc: Finlandiae Haeres etc.

 

 

-- the Short form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Livonia;

 

@ Samples:

 

(May 1588) [58: Band I (1858); p.295; Doc.# V]

< Sigismund (+1632), King of Poland (Sigismund III) 1587; King of Sweden [1592-1599] >

Sigismundus tertius Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae etc.,

designatus rex Suetiae, magni ducatus Finlandiae haeres etc.

 

(Aug 1588) [5: tomus II (1890-1892); p.613; Doc.# 1537]

Sigismundus Tertius Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Liuoniae, etc.

designatus rex Sueciae et magni ducatus Finlandiae haeres etc.

 

(Dec 1588) [40: pars I (1972); p.266; Doc.# 124]

Sigismundus III, Dei gratia rex Poloniae,

Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae, etc. necnon

eadem gratia designatus Rex Sueciae,

Magnique Ducatus Finlandiae Haeres

 

 

 

 

 

 

--- 1588-1592 ( Sigismund III )

 

-- the 1st form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Kiev, Wolyn, Podlachia, Livonia;

 

@ Samples:

 

(Apr 1589) [6: p.191; Doc.# 167]

Sigismundus III Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae, Kijoviae, Volhiniae, Podlachiae etc. necnon

Regni Sueciae proximus haeres et futurus rex

 

(Jan 1591) [35: tom II (1859); p.326]

Zygmunt Trzeci z łaski Bożey Krol Polski,

Wielkie Xia Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Źmudzkie, Kiiowskie, Wołyńskie, Podlaskie, Inflantskie, etc. etc. y

Krolestwa Szwedzkiego własny Dziedzic, y przyszły Krol

 

 

-- the Short form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Livonia;

 

@ Samples:

 

(Apr 1589) [40: pars I (1972); p.315; Doc.# 144]

Sigismundus III Dei gratia Rex Poloniae,

Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniaeque, necnon

Regni Sueciae proximus haeres et futurus Rex

 

(May 1589) [5: tomus II (1890-1892); p.18; Doc.# 784]

< Sigismund (+1632), King of Poland (Sigismund III) 1587; King of Sweden [1592-1599] >

Sigismundus Tertius Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Liuoniaeque, necnon

regni Sueciae proximus haeres et futurus rex

 

(May 1590) [5: tomus II (1890-1892); p.24; Doc.# 791]

Sigismundus Tertius Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Liuoniaeque, nec non

regni Sueciae proximus haeres et futurus rex

 

(Dec 1592) [5: tomus II (1890-1892); p.40; Doc.# 808]

Zygmunth III z bozey laski krol Polski,

wielgie xiażę Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Zmudzkie, Inflantskie, etc. y

kroliestwa Szwedzkiego nablizszy dziedzic y przyszły krol

 

 

 

 

 

 

--- 1592-1594 ( Sigismund III )

 

-- the Short form

 

@ Samples:

 

(May 1593) [6: p.195; Doc.# 168]

Sigismundus Tertius Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniaeque, necnon

Regni Sueciae haereditarius rex

 

 

 

 

 

 

--- 1594-1632 ( Sigismund III )

 

-- the 1st form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Kiev, Wolyn, Podlachia, Livonia;

King of Sweden, the Goths, the Wendes;

 

@ Added:

 

- [1592] Sweden, the Goths, the Wendes

King Sigismund III of Poland succeeded his father, King John III, in Sweden (1592).

 

@ Samples:

 

(May 1596) [35: tom II (1859); p.363]

< Sigismund (+1632), King of Poland (Sigismund III) 1587; King of Sweden [1592-1599] >

 Zygmunt III., z Bożey łaski Krol Polski,

Wielkie Xia Litewskie, < Ruskie, > Pruskie, Mazowieckie, Źmudzkie, Kiiowskie, Wołyńskie, Podlaskie, Inflantckie, etc. y

Szwedzki, Gotski, Wandalski Dziedziczny Krol

 

 

-- the Short form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Livonia;

King of Sweden, the Goths, the Wendes;

 

@ Samples:

 

(Feb 1596) [5: tomus II (1890-1892); p.57; Doc.# 821]

< Sigismund (+1632), King of Poland (Sigismund III) 1587; King of Sweden [1592-1599] >

Sigismundus Tertius Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Liuoniaeque etc. necnon

Suecorum, Gothorum, Vandalorumque haereditarius rex

 

(Mar 1605) [5: tomus II (1890-1892); p.93; Doc.# 858]

Sigismundvs III. Dei gratia rex Poloniae,

magnvs dvx Lithvaniae, Rvssiae, Prvssiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniaeque etc. etc. nec non

Svecorum, Gottorvm, Vandalorvmque haereditarius rex

 

(Mar 1614) [5: tomus II (1890-1892); p.112; Doc.# 879]

Zygmunth III z łaski Bozey krol polski,

wielkie xiąze lithewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflątckie, i

szwedzki, gotski, wandalski dziedziczny krol

 

(Mar 1631) [5: tomus II (1890-1892); p.194; Doc.# 973]

Sigismundus tertius Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Liuoniaeque necnon

Suecorum, Gottorum, Vandalorumque haereditarius rex

 

@ Samples [Auxiliary]:

 

(Apr 1624) [37: p.23]

< Vladislas-Sigismund (+1648), King of Poland (Vladislas IV) 1632 >

Vladislaus Sigismundus Dei Gratia Polonię, Svecię Princeps,

Electus Magnus Dux Moschovię,

Smolens: Severien: Czerniechov: Ducatuum Administrator

 

 

 

 

 

 

--- 1632-1634 ( Vladislas IV )

 

-- the 1st form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Kiev, Wolyn, Podlachia, Livonia;

King of Sweden, the Goths, the Wendes;

Grand Duke of Moscow;

 

@ Added:

 

- [1632] Moscow

Vladislas IV, a claimant to the Russian Throne, became King of Poland after the death of his father Sigismund III (1632).

Note. In 1610, Vladislas IV was elected Czar of Russia.

 

@ Samples:

 

(Mar 1633) [35: tom III; p.370]

< Vladislas IV (+1648), King of Poland 1632 >

Nos Vladislaus quartus Dei gratia Rex Poloniae,

Magnus Dux Lithvaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijoviae, Volhiniae, Podlachiae, Livoniaeque necnon

Suecorum Gottorum, Vandalorumque haereditarius Rex,

Etectus Magnus Dux Moschoviae

 

 

-- the Short form (Latin)

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Livonia;

King of Sweden, the Goths, the Wendes;

Grand Duke of Moscow;

 

@ Samples:

 

(Feb 1633) [37: p.24]

Vladislaus IV Dei Gratia Rex Polonię,

Magnus Dux Lithvanię, Russię, Prussię, Masovię, Samogitię, Livonięque, nec non

Svecorum, Gottorum, Vandalorumque Hęreditarius Rex,

Electus Magnus Dux Moschovię

 

(Mar 1633) [25: Band XXXII (1865); p.103; Doc. # LIV]

Vladislaus quartus dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russia, Prussia, Masouiae, Samogitiae Liuoniaeque, necnon

Suecorum, Gottorum Vandalorumque hereditarius rex,

electus magnus dux Moschouiae

 

(Apr 1633) [5: tomus II (1890-1892); p.986]

Vladislaus quartus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniaeque, necnon

Sueccorum, Gottorum, Vandalorumque haereditarius rex,

electus magnus dux Moschoviae

 

(Aug 1634) [6: p.227; Doc.# 197]

Vladislaus Quartus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniaeque, necnon

Sueccorum, Gotthorum, Vandalorumque haereditarius rex,

electus magnus dux Moschoviae

 

 

-- the Short form (Polish)

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Livonia;

King of Sweden, the Goths, the Wendes;

Grand Czar of Moscow;

 

@ Samples:

 

(Dec 1632) [5: tomus II (1890-1892); p.208; Doc.# 996]

< Vladislas IV (+1648), King of Poland 1632 >

Władisław IV z Bozey łaski krol polski,

wielkie xiążę lithewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, źmudzkie, inflanckie a

szwedzki, gotski, wandalski dziedziczny krol,

obrany wielki czar moskiewski etc. etc.

 

(Aug 1633) [44: część II (1897); p.237]

Władisław Czwarty z łaski Bozey król Polski,

Wielki Xiążę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Źmuydzki, Inflantski, y

Szwedzki, Gotski, Wandalski dziedziczny król,

obrany Wielki Car Moskiewski

 

(Oct 1633) [26: p.44] [45: tom XII; rok III (1858); p.143]

Władisław Czwarty z łaski Bozej Król Polski,

Wielkie Xiązę Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie, i

Szwecki, Gotski, Wandalski dziedziczny Król,

Obrany Wielki Car Moskiewski etc. etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1634-1648

 

-- the 1st form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Livonia, Smolensk, Severia, Chernigov;

King of Sweden, the Goths, the Wendes;

 

@ Replaced:

 

- Moscow with Smolensk, Severia, Chernigov

By the Peace of Polyanovka King Vladislas IV gave up his claims to the Crown of Russia; the Peace confirmed the Polish acquisitions of Smolensk, Novgorod-Seversky, Chernigov, etc. (1634).

 

@ Samples:

 

(Sep 1635) [5: tomus II (1890-1892); p.1006; Doc.# 1777]

< Vladislas IV (+1648), King of Poland 1632 >

Wladislaw Czwarty z Bozey łaski krol polski,

wielkie xiąże litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, źmudzkie, inflantskie, smolenskie, siewierskie, czernichowskie, a

szwedzki, gotski, wandalski dziedziczny krol

 

(Nov 1635) [36: p.86]

Vladislaus quartus dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithvaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae, Smolensciae, Severiae, Czernichoviae, nec non

Suecorum, Gottorum, Vandalorum haereditarius rex

 

(Dec 1635) [5: tomus II (1890-1892); p.1015; Doc.# 1780]

Władisław Czwarty z Bożey łaski krol polski,

wielkie xiażę litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie, smolenskie, siewierskie, czernichowskie, a

szwedzki, gotski, wandalski dziedziczny król

 

(June 1636) [59: serya II; tome V (1857); p.6]

Vladislaus IV Dei Gratia Rex Polonię,

Magnus Dux Lithuanię, Russię, Prussię, Masovię, Samogitię, Livonię, Severię, Smolenscię, Czerniechovięque, necnon

Suecorum, Gottorum, Vandalorumque hęreditarius Rex

 

(Mar 1637) [69: том 2 (1898); p.124; Doc.# XXXI]

Vladislaus Quartus, Dei gratia Rex Poloniae,

Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Mazoviae, Samogitiae, Livoniae, Smolensciae, Severiae Czernihoviaeque, nec non

Svecorum, Gottorum Vandarorumque haereditarius Rex

 

 

-- the 2nd form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Livonia, Smolensk, Chernigov;

King of Sweden, the Goths, the Wendes;

 

@ Samples:

 

(Dec 1635) [5: tomus II (1890-1892); p.212; Doc.# 1001]

< Vladislas IV (+(1648), King of Poland 1632 >

Vladislaus IV Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Liuoniae, Smolensciae, Czerniechoviaeque necnon

Suecorum, Gottorum, Vandalorumque haereditarius rex

 

(Mar 1637) [6: p.229; Doc.# 198]

Vladislaus Quartus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae, Smolensciae, Czerniechoviae, necnon

Sueccorum, Gottorum, Vandalorumque haereditarius rex

 

(Dec 1638) [69: том 2 (1898); p.159; Doc.# XXXVIII]

Vladislaus Quartus Dei gratia Rex Poloniae,

Magnus Dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Mazoviae, Samogitiae, Livoniae, Smolensciae, Czerniechoviaeque nec non

Sveccorum Gottorum Vandalorum haereditarius Rex

 

(Aug 1641) [5: tomus II (1890-1892); p.234; Doc.# 1037]

Władisław IV z Bozey łaski krol polski,

wielkie xiązę lithewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie, smolenskie, czerniechowskie y

szwedzki, gottski, wandalski dziedziczny krol

 

(Sep 1647) [6: p.236; Doc.# 205]

Vladislaus Quartus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae, Smolensciae, Czerniechoviaeque, necnon

Suecorum, Gottorum, Wandalorumque haereditarius rex

 

 

 

 

 

 

--- 1648- ~1654

 

-- the 1st form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Kiev, Wolyn, Podlachia, Livonia, Smolensk, Chernigov;

King of Sweden, the Goths, the Wendes;

 

@ Samples:

 

(Jan 1649) [34: p.36] [35: tom IV; p.118]

< John II Casimir (+1672), King of Poland [1648-1668] >

Nos Ioannes Casimirus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Kiiouiae, Volhiniae, Podlachiae, Liuoniae, Smolensciae, Czernichouiaeque, nec non

Suecorum Gothorum Vandalorumque haereditarius rex

 

(Aug 1649) [55: tom I; p.152]

Joannes Casimirus Dei Gratia Rex Poloniae,

Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae, Kijoviae, Volchiniae, Podlachiae, Smolensciae, Czerniechoviaeque, nec non

Suecorum, Gottorum, Vandalorumque haereditarius Rex

 

 

-- the Short form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Livonia, Smolensk, Chernigov;

King of Sweden, the Goths, the Wendes;

 

@ Samples:

 

(Feb 1649) [5: tomus II; p.259]

< John II Casimir (+1672), King of Poland [1648-1668] >

Ioannes Casimirvs Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Liuoniae, Smolensciae, Czerniechoviaeque necnon

Suecorum, Gottorum, Vandalorumque haereditarius rex

 

(Jan 1651) [25: Band XXXII (1865); p.115; Doc. # LIX]

Joannes Casimirus dei gratia rex Polonię,

magnus dux Lithuanię, Russię, Prussię, Masouię, Samogitię, Liuonię, Smolenscię, Cernichouięque, necnon

Suecorum, Gottorum, Vandalorumque hęreditarius rex

 

 

 

 

 

 

--- ~1654- ~1666

 

-- the 1st form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Kiev, Wolyn, Livonia, Smolensk, Chernigov;

King of Sweden, the Goths, the Wendes;

 

@ Samples:

 

(Sep 1654) [56: évfolyam 1889; p.657; Doc.# LII]

Joannes Casimirus dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithvaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae, Volhiniae, Kijoviae, Smolenciae, Czerniechoviaeque et

Svecorum Gotthorum Vandalorum haereditarius rex

 

(Nov 1661) [5: tomus 2; part.1; p.380; Doc.# 1198]

Ioannes Casimirus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Kiiouiae, Volhyniae, Liuoniae, Smolensciae, Czerniechoviaeque necnon

Suecorum, Gottorum, Vandalorumque haereditarius rex

 

(July 1662) [57: p.432]

Jan Kazimierz z Bożey łaski Król Polski,

Wielkie Xiążę Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Zmudzkie, Kiiowskie, Wołyńskie, Inflantskie, Smoleńskie, Czerniechowskie, a

Szwedzki, Gotski, Wandalski dziedziczny Król

 

(Aug 1664) [66: p.37; Doc.# 19]

Jan Kazimierz, z Воżеj łaski Król Polski,

Wielkie Książe Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Kijowskie, Wołyńskie, Inflanckie, Smoleńskie, Czernichowskie, a

Szwedzki, Gocki, Wandalski, dziedziczny Król

 

(Jan 1665) [31: p.53; Doc. # 17] [31: p.53; Doc.# 17]

Joannes Casimirus Dei Gratia Rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijoviae, Volyniae, Livoniae, Smolensciae, Czernichoviaeque, nec non

Suecorum, Gottorum, Vandalorumque haereditarius rex

 

(Sep 1666) [5: tomus 2; part.1; p.419]

Ioannes Casimirus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Liuoniae, Kiiouiae, Volhyniae, Smolensciae, Czerniechoviaeque necnon

Sueccorum, Gotthorum, Vandalorumque haereditarius rex

 

 

-- the Short form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Livonia, Smolensk, Chernigov;

King of Sweden, the Goths, the Wendes;

 

@ Samples:

 

(Sep 1655) [5: tomus II; p.316; Doc.# 1125]

< John II Casimir (+1672), King of Poland [1648-1668] >

Iąn Kazimierz z Bozey łaski krol polski,

wielkie xiązę littewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, zmudzkie, inflantskie, smolenskie, czernichowskie a

szwedzki, gotski, wandalski dziedziczny krol

 

(July 1659) [5: tomus II (1890-1892); p.350]

Ioannes Casimirus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Liuoniae, Smolensciae, Czerniechoviaeque necnon

Suecorum, Gottorum, Vandalorumque haereditarius rex

 

(Feb 1661) [5: tomus II; p.376; Doc.# 1191]

Ioannes Casimirus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Liuoniae, Smolensciae, Czerniechoviaeque necnon

Suecorum, Gottorum, Vandalorumque haereditarius rex

 

(Jan 1665) [23: Theil II; p.1051; Doc. # 1184]

Joannes Casimirus, dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuanie, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae, Smolensciae, Czerniechoviaeque, nec non

Suecorum, Gottorum Vandalorumque haereditarius rex

 

 

 

 

 

 

--- ~1666-1668

 

-- the 1st form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Kiev, Wolyn, Podlachia, Livonia, Smolensk, Severia, Chernigov;

 

@ Samples:

 

(Sep 1666) [5: tomus II (1890-1892); p.420; Doc.# 1256]

Ioannes Casimirus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Kiiouiae, Volhyniae, Liuoniae, Podlachiae, Smolensciae, Czerniechoviae, Seueriaeque necnon

Suecorum, Gottorum, Vandalorumque haereditarius rex

 

(July 1668) [32: том II; книга II; p.XLVI; Doc. # XIII]

Joannes Casimirus, Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithvaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijoviae, Volhiniae, < Livoniae, > Severiae, Podlachiae, Smolensciae, Czerniechoviaeque, necnon

Svecorum, Gottorum, Vandalorumque haereditarius rex

 

 

-- the Short form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Livonia, Smolensk, Chernigov;

King of Sweden, the Goths, the Wendes;

 

@ Samples:

 

(Mar 1668) [5: tomus 2; part.1; p.432]

< John II Casimir (+1672), King of Poland [1648-1668] >

Ioannes Casimirus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Liuoniae, Smolensciae, Czerniechouiaeque necnon

Suecorum, Gottorum, Vandalorumque haereditarius rex

 

(Sep 1668) [35: tom IV; p.478]

Nos Ioannes Casimirus, Dei gratia Rex Poloniae,

Magnus Dux Lithvaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae, Smolensciae, Czerniechoviaeque,

Suecorum, Gottorum, Vandalorumque haereditarius Rex

 

 

 

 

 

 

--- 1668-1697

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Kiev, Wolyn, Podolia, Podlachia, Livonia, Smolensk, Severia, Chernigov;

 

@ Removed:

 

- [1668] Sweden, the Goths, the Wendes

King John II Casimir of Poland, who was a claimant to the Crown of Sweden, abdicated the Throne of Poland (1668).

 

@ Samples:

 

(Oct 1670) [64: часть VIII; том II (1894); p.141; Doc.# LXIX]

< Michael Korybut Wiśniowiecki (+1673), King of Poland 1669 >

Michał, Воżеу łaski krol polski,

wielki xiąże litewski, ruski, pruski, mazowiecki, zmudzki, kijowski, wołynski, inflanski, podolski, podlaski, smolenski, siewierski y czerniechowski

 

(Oct 1676) [5: tomus II]

< John III Sobieski (+1696), King of Poland 1674 >

Ioannes tertius Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogotiae, Kiiouiae, Volhyniae, Podoliae, Podlachiae, Liuoniae, Smolensciae, Seueriae, Czerniechouiaque

 

(July 1692) [5: tomus II (1890-1892); p.587]

Ioannes tertius Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogotiae, Kiiouiae, Volhyniae, Podoliae, Podlachiae, Liuoniae, Smolensciae, Seueriae, Czerniechouiaque

 

@ Samples [Auxiliary]:

 

(Apr 1699) [59: tome III (1854); p.73]

< Jacob-Louis Sobieski (+1737), son of King John III of Poland; Duke of Oława / Ohlau >

Jacobus Ludovicus Regius Princeps Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae etc.,

Dux Olaviae

+

Jakób Ludwik, syn króla Polskiego i Wielkiego księztwa Litewskiego, i. td.

książę na Olawie

 

 

 

 

 

 

--- 1697-1706 ( Augustus II )

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Kiev, Wolyn, Podolia, Podlachia, Livonia, Smolensk, Severia, Chernigov;

Duke of Saxony;

 

@ Added:

 

- [1696] Saxony

Frederick-Augustus I, Elector-Duke of Saxony, was elected King of Poland as Augustus II (1697).

Note. In 1706, the King of Sweden forced Elector-Duke Frederick-Augustus I of Saxony to yield the Throne of Poland to Stanislas Leszczyński.

 

@ Samples:

 

(Oct 1697) [25: Band XXXII (1865); p.152; Doc. # LXVIII]

< Augustus II (+1733), King of Poland [1696-1706; 1709-1733]; Elector-Duke of Saxonia (Frederick-Augustus I) 1694 >

Augustus secundus dei gratia rex Polonię,

magnus dux Lithuanię, Russię, Prussię, Masouię, Samogitię, Kijouię, Volhynię, Podolię, < Podlachię, > Liuonię, Smolenscię, Seuerię, Czerniechouięque, nec non

Saxonię dux et

princeps electoralis

 

(June 1700) [64: часть VIII; том II (1894); p.154-155; Doc.# LXXI]

August wtóry z Bozej łaski król Polski,

wielkie xiąże Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Kijowskie, Wolyńskie, Podolskie, Podlaskie, Inflanckie, Smoleńskie, Siewierskie i Czernihowskie,

dziedziczny xiąże Saski i

elector

 

 

 

 

 

 

--- 1704-1709 ( Stanislas I Leszczyński )

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Kiev, Wolyn, Podolia, Podlachia, Livonia, Smolensk, Severia, Chernigov;

 

@ Samples:

 

(Sep 1706) [61: p.86]

< Stanislas Leszczyński (+1766), King of Poland [1704-1709; 1733-1735]; Duke of Lorraine 1737 >

Nos Stanislaus Primus Dei gratia Rex Poloniae,

Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kiioviae, Volhyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Severiae, Czerniechoviaeque

+

Anno .. Regni vero Nostri Anno Secundo

 

 

 

 

 

 

--- 1709-1763 ( Augustus II; Augustus III )

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Kiev, Wolyn, Podolia, Podlachia, Livonia, Smolensk, Severia, Chernigov;

Duke of Saxony;

 

@ Added:

 

- [1709] Saxony

Elector-Duke Frederick-Augustus I of Saxony restored his claims to the Crown of Poland as Augustus II (1709).

Note. In Feb 1733, King Augustus II of Poland died; his son, Elector-Duke Frederick-Augustus II of Saxony, was elected King of Poland as Augustus III in Oct 1733.

 

@ Samples:

 

(Sep 1710) [6: p.296; Doc.# 248]

< Augustus II (+1733), King of Poland [1696-1706; 1709-1733]; Elector-Duke of Saxonia (Frederick-Augustus I) 1694 >

Augustus Secundus Dei gratia rex Polonię,

magnus dux Lithuanię, Russię, Prussię, Masovię, Samogitię, Kijovię, Volhynię, Podolię, Podlachię, Livonię, Smolenscię, Severię, Czerniechovięque, necnon

hęreditarius dux Saxonię et

princeps elector

 

(Oct 1718) [35: tom VI (1860); p.204]

August II z Воżеу łaski Krol Polski,

Wielki Xiąże Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzkie, Kiiowski, Wolyński, Podolski, Podlaski, Inflantski, Smoleński, Siewierski y Czerniechowski, a

dzķedziczny Xiąże Saski y

Elektor etc.

 

(July 1736) [25: Band XXXII (1865); p.154; Doc. # LXIX]

< Augustus III (+1763), King of Poland 1733; Elector-Duke of Saxonia (Frederick-Augustus II) 1733 >

Augustus tertius dei gratia rex Polonię,

magnus dux Lithuanię, Russię, Prussię, Masovię, Samogitię, Kijovię, Volhynię, Podolię, Podlachię, Livonię, Smolenscię, Severię, Czerniechovięque, nec non

hęreditarius Saxonię dux et

princeps elector

 

(Oct 1758) [64: часть VIII; том II (1894); p.305; Doc.# CLII]

August Trzeci, Воżеу łaski krol polski,

wielkie xiąże litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, < wołynski, > podolski, podlaski, inflanski, smolenski, siewierski y czerniechowski a

dziedziczny xiąże saski y

elector

 

(Mar 1763) [16: p.171; Doc. # III]

Augustus Tertius Dei Gratia Rex Polonię,

Magnus Dux Lithuanię, Russię, Prussię, Masovię, Samogitię, Kijovię, Volhynię, Podolię, Podlachię, Livonię, Smolenscię, Severię, Czernichovięq., necnon

Hęreditarius Dux Saxonię et

Princeps Elector

 

 

 

 

 

 

--- 1763-1795

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Kiev, Wolyn, Podolia, Podlachia, Livonia, Smolensk, Severia, Chernigov;

 

@ Removed:

 

- [1763] Saxony

The union of Poland and Saxony ended with the death of Augustus III (1763).

 

@ Samples:

 

(July 1772) [31: p.199]

< Stanislas-August Poniatowski (+1798), King of Poland [1764-1795] >

Stanislaus Augustus Dei Gratia Rex Poloniae,

Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijoviae, Volhyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Severiae et Czerniechoviae

 

(May 1791) [29: p.369; Doc. # VII]

Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu Król Polski,

Wielki Xiążę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Źmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflantski, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Duchy of Warsaw (1807-1815)

 

Overview.

 

In 1807, the Duchy of Warsaw was officially created by Emperor Napoleon I, as part of the Treaty of Tilsit with Prussia.

The area of the Duchy covered roughly portions that Prussia acquired by the 2nd and 3rd Partitions of Poland, with the exception of Danzig (Gdańsk).

The Duchy was in a personal union with the Kingdom of Saxony.

 

In 1809, the Duchy of Warsaw annexed Austria's West Galicia with Cracow and Zamość.

 

In January of 1813, after Napoleon's defeat, most of the territory of the Duchy of Warsaw was taken by the Emperor of Russia, who created a Provisional Highest Council of the Duchy of Warsaw to govern the area through his generals.

 

In 1815, the Congress of Vienna divided the territory of the Duchy into three parts:

1) the Kingdom of Poland in personal union with Russia;

2) the Grand Duchy of Poznań annexed by Prussia;

3) the Free City of Crakow.

 

 

 

--- 1807-1813 ( Frederick-Augustus )

 

King of Saxony;

Duke of Warsaw;

 

@ Samples:

 

(Feb 1809) [19: część I; tom II; p.227; Doc. # 7]

< Frederick-Augustus (+1827), Elector & Duke of Saxony (Frederick-Augustus III) 1768; King of Saxony (Frederick-Augustus I) 1806; Duke of Warsaw [1807-1813] >

Z Bożey Łaski My Frederyk August Król Saski,

Książę Warszawski etc., etc., etc.

 

(Mar 1809) [19: część II; tom VIII; p.359; Doc. # 121]

Z Bożey Łaski My Fryderyk August Król Saski,

Książę Warszawski etc., etc., etc.

 

(Mar 1811) [19: część II; tom VIII; p.227; Doc. # 77]

Z Bożey Łaski My Fryderyk August Król Saski,

Książę Warszawski etc., etc., etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The "Congress" Kingdom of Poland (1815-1864)

 

Overview.

 

After the Congress of Vienna, Emperor Alexander I of Russia organized his Polish lands as the "Congress" Kingdom of Poland, granting it a quite liberal constitution, its own army, and limited autonomy within his Empire.

 

In November 1830, Polish troops in Warsaw rose in revolt. When the government of the "Congress" Poland proclaimed solidarity with the rebel forces shortly thereafter, a new Polish-Russian war began.

By September 1831, the Russians had subdued Polish resistance, and the "Congress" Poland lost its constitution and its army.

 

In January 1863, a new Polish uprising began. It persisted for fifteen months. In 1864 the Russian army finally crushed the insurgency; the Russian Imperial government abolished the "Congress" Kingdom of Poland altogether and revoked the separate status of the Polish lands, incorporating them directly as the Western Region of the Russian Empire.

 

 

 

Emperor of all Russia;

King / Czar of Poland;

 

@ Samples:

 

(Mar 1816) [17: p.316]

< Alexander I (+1825), Emperor of Russia 1801; King of Poland 1815 >

My z Bożej łaski Alexander I Cesarz Wszech Rossyi,

Król Polski e/c., etc., etc.

 

(June 1834) [17: p.325]

< Nicholas I (+1855), Emperor of Russia & King of Poland 1825 >

Z Bożej łaski My Mikołaj I Cesarz Wszech Rossyi,

Król Polski etc., etc., etc.

 

(May 1850) [17: p.367]

Z Bożej łaski My Mikołaj I Cesarz i Samowladzca Wszech Rossyi,

Król Polski etc., etc., etc.

 

(June 1858) [18: tom 52 (1859); p.93]

< Alexander II (+1881), Emperor of Russia & King of Poland 1855 >

Божiею милостiю Мы Александръ II-й Императоръ и Самодержецъ Всероссiйскiй,

Царь Польскiй и проч., и проч., и проч.

+

Z Bożej Łaski My Alexander II-gi Cesarz i Samo władca Wszech Rossyi,

Król Polski, etc., etc., etc.